Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο: Πως θα λειτουργεί έως 24.05-Ειδικές άδειες-self test-μέτρα ανά πεδίο δραστηριότητας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο: Πως θα λειτουργεί έως 24 Μαΐου 2021-Ειδικές άδειες-Διευκολύνσεις-self test-μέτρα ανά πεδίο δραστηριότητας-Βεβαιώσεις κίνησης.

Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο

Εκδόθηκε η υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-05-2021 44η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, αναφορικά με τη λειτουργία του Δημοσίου.

Η Εγκύκλιος περιλαμβάνει
A. Τα μέτρα ανά πεδίο δραστηριότητας για την αντιμετώπιση διασποράς του covid-19

Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος.

Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα η τηλεργασία μειώνεται κατά 10% σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα

B. Τις διευκολύνσεις των υπαλλήλων-Ειδικές Αδειες

Xορηγούνται πλέον ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

  1. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας ή βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού ή δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.
  2. Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Γ. Βεβαιώσεις κίνησης

Μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ.

Δ. Το παρουσιολόγιο covid

Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19»(https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link).

____________

Αναλυτικά
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

 Εκδόθηκε η αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1944) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.».

 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου η θέσπιση έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται τα εξής:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(…)

1. Δημόσιες υπηρεσίες

Υποχρεωτική διενέργεια

 

·         Ο     αριθμός      των      εργαζομένων     με      τηλεργασία

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) σε εβδομαδιαία βάση για όλους τους εργαζόμενους των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της

υπηρεσίας τους σύμφωνα με τους κανόνες της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ/οικ/ 26390/ 24-4-2021

κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας

«Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε

υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική

παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως εκάστοτε ισχύει.

καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και μειώνεται σε ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας.

·         Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

·         Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

·         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

·          Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο
Βάσει των ως άνω προβλέψεων διευκρινίζονται τα εξής:
  1. Εξακολουθεί να προβλέπεται η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου νόσησης από COVID 19 και η δήλωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ/26390/24-4-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Εφαρμογή υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), για την εφαρμογή της οποίας έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (40η43η).

 

  1. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα η τηλεργασία μειώνεται κατά 10% σε σχέση με το πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την προηγούμενη εβδομάδα με βάση της οδηγίες που δόθηκαν με την 43η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

 

  1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ίδια μέτρα ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ΚΥΑ.

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/14.5.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2016), στους υπόχρεους για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου περιλαμβάνονται πλέον και οι ωφελούμενοι των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο
Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σε συνέχεια των αναφερόμενων στην 43η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες διευκολύνσεις στους γονείς υπαλλήλους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ως άνω εγκύκλιο, χορηγούνται πλέον ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

-Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας ή βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού ή δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

-Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των τέκνων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και για το λόγο αυτό δεν προσέρχονται σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στην 10η εγκύκλιο (Κεφ. A, παρ. 2) της Υπηρεσίας μας.

-Σε περίπτωση που το τέκνο συμμετέχει στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση γιατί συνοικεί με άτομα, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID – 19, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της ειδικής επιστημονικής Επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. 14109/ΓΔ4/5-2-2021 (Β’ 455) απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

 Κατά τα λοιπά για τις ειδικές άδειες που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην 43η εγκύκλιο.

Εγκύκλιος 44η-Δημόσιο
 Γ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1944) ΚΥΑ, «1. Από τις 00.30 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, … 2. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται τα εξής:

Για την μετακίνηση της περ. (α) της παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή… Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού…».

 Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω, βεβαιώσεις κίνησης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων του Δημοσίου από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, από τις 00.30 έως τις 05.00 π.μ.

  Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19                                                                                                         

 Εξακολουθεί και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στην Απογραφή της μικροεφαρμογής

«Στελέχωση           Υπηρεσιών           στο            πλαίσιο            των            μέτρων           για            COVID 19»(https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, θα ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισής της.

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ-Μέτρα άρσης lockdown: Από την Παρασκευή 14 έως τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021
Υπουργείο Παιδείας: Ενα self test την εβδομάδα για τα σχολεία από 17.05-Ανακοινώσεις για εξετάσεις ΑΕΙ
Self test-IEK-ΣΔΕ-Κολλέγια από 17 έως 23 Μαΐου 2021: Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ
ΑΕΙ-self test: Τροποποίηση ΚΥΑ για υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο σε φοιτητές-διδακτικό και λοιπό προσωπικό
Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid
Δημόσιο: Προθεσμία δήλωσης self test έως 16 Μαΐου: Τροποποίηση ΚΥΑ

Πριν φύγετε

Δικαιούχοι self test: Πότε και πόσα δικαιούνται μαθητές-εκπαιδευτικοί-Φροντιστήρια-ΚΞΓ-Παιδικοί Σταθμοί
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση