Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Επισημάνσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Επισημάνσεις και οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης-Του Γενικού Γραμματέα ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας Γιάννη Κυργιόπουλου.

Χρηστικές επισημάνσεις-οδηγίες αναφορικά με την Εγκύκλιο των Αποσπάσεων μελών ΕΕΠΕΒΠ 2022-23 κοινοποιεί ο ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας, τις οποίες επεξεργάστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Γιάννης Κυργιόπουλος.

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΕΠ –ΕΒΠ  ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ /ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2022-2023

 • Διάστημα υποβολής αίτησης: Από 03/06/2022 έως και 10/06/2022.
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (και Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. από τη σχολική χρονιά 2022-23) με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

1) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

2) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2022.

3) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2022.

4) είναι νεοδιόριστοι και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Από την ανωτέρω περίπτωση 4 εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020, τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α΄ 47) ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, τα οποία δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.

 

 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/).
 • Οι υποψήφιοι στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ επιλέγουν το πεδίο «Αιτήσεις» και έπειτα Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν αθροιστικά έως δεκαπέντε (15) προτιμήσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τα ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και οι περιοχές με εξειδίκευση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή/και Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ). Οι προτιμήσεις με την εξειδίκευση θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα.
Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
 1. Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.

Σημειώνεται ότι εντός του φακέλου των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Ιστορικό Αιτήσεων υπάρχουν ανά εικονίδιο οι Ενέργειες που μπορούν να γίνουν για την αίτηση απόσπασης, οι οποίες είναι οι εξής: προβολή/επεξεργασία, εξαγωγή σε pdf, απενεργοποίηση/ενεργοποίηση, ιστορικό αλλαγών, επιλογές αίτησης.

 1. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.
 2. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, υποβάλλοντας την αίτηση και πριν από την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει -για τις περιπτώσεις που χρειάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα- να μεταφορτώνουν (upload) τα δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο pdf ή zip μέχρι 10 ΜΒ, με χαμηλή ανάλυση σάρωσης (100 ή 200 dpi) σε ασπρόμαυρο.
 • Επισημαίνεται ότι τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εντοπιότητας μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/.
 • Η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 • Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, δεν επιτρέπεται: α) προσθήκη κριτηρίων ή λόγων απόσπασης, β) τροποποίηση (προσθήκες ή διαγραφές) των προτιμήσεων απόσπασης και γ) συμπλήρωση/τροποποίηση των πεδίων της αίτησης απόσπασης που αφορούν σε προσόντα.
 • Δίνεται η δυνατότητα στο μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και τις 15/06/2022 (στο Ενέργειες: απενεργοποίηση).
 • Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους δύνανται να υποβάλουν ένσταση μέσω του ΟΠΣΥΔ [στο Ενέργειες: επιλογές αίτησης].
 • Ένσταση επί των αποτελεσμάτων [εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών].
 Κατά προτεραιότητα αποσπώνται τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005. Συμπληρωματικά και το άρθρο 17 του ν.3402/2005, η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 και το άρθρο 52 του ν. 4115/2013 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016.

β. Οι νεοδιόριστοι, ήτοι όσοι δεν έχουν παραμείνει στην περιοχή διορισμού τους για δύο σχολικά έτη, αλλά ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύνανται να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (σύμφωνα με το μέρος Β)

γ. Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης, των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του Ν. 4600/2019). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄).

δ. Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (παρ. 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4071/2012 και την παρ. 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010).

ε. Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ (παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4055/2012, παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 και παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996)

στ. Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27, παρ. 12β του ν. 4386/2016).

ζ. Είναι σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού και αντίστοιχου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), που υπηρετούν σε περιοχές που εντάσσονται στη Γ΄ Ζώνη, και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές (παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010). Ως προς τον προσδιορισμό των άγονων και προβληματικών περιοχών ισχύ έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄), αλλά και στην παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας και στο άρθρο 137 του ν.4600/2019 (ΦΕΚ 103 Β΄).

Προσοχή:  Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση η περιοχή απόσπασης που υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.

 Δικαιολογητικά των αιτήσεων απόσπασης κατά προτεραιότητα:

 

 • Στην περίπτωση α (ειδική κατηγορία μετάθεσης) για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως εξής:
 • Για τα πιστοποιητικά ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί στο πεδίο «Ειδική κατηγορία» η σχετική κατηγορία να συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» χωρίς καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα μεταφορτώνονται.
 • Για τα πιστοποιητικά από Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή ΑΣΥΕ θα πρέπει να μεταφορτωθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αίτηση.
 • Για την πολυτεκνία η οποία προκύπτει από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και από τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, θα πρέπει αφενός να καταχωριστεί ο αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ στο σχετικό πεδίο στην αίτηση και αφετέρου να μεταφορτωθεί το πιστοποιητικό.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου (άρθρο 4 ν. 4800/2021, Α΄ 81) ή επικυρωμένου ιδιωτικού συμφωνητικού, τα οποία θα μεταφορτώνονται.
 • Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία μεταφορτώνονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
 • Για τις υπόλοιπες κατά προτεραιότητα περιπτώσεις (β, γ, δ, ε, στ, ζ) όσα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτές πρέπει να μεταφορτώσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην αίτηση απόσπασης.
Τρόπος μοριοδότησης: 

Για τις αποσπάσεις λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια τα οποία μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1) η συνολική υπηρεσία, που μοριοδοτείται κλιμακωτά ως ακολούθως: α) μία (1) μονάδα  για κάθε έτος από 1  έως και 10 έτη υπηρεσίας, β) μία και μισή (1,5) μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη,  γ)  δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω.

2) η συνυπηρέτηση, που μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες,

3) η εντοπιότητα, που μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,

4) οι οικογενειακοί λόγοι, που μοριοδοτούνται ως εξής:  Οι έγγαμοι λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η αποκλειστική ή από κοινού άσκηση της επιμέλειας άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).

Όσοι είναι σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.  Οι άγαμοι λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει.

Μονάδες τέκνων λαμβάνονται ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.

Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων (4) κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω διευκρινίζονται, ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως διαφοροποιούνται ως προς τη μοριοδότηση. Έτσι ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 18769/Ε4/18-2-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκύκλιο μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνοντας υπόψη και τα κάτωθι:

 1. Συνολική Υπηρεσία: Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπολογίζεται στις αποσπάσεις ταυτίζεται με τον χρόνο των μεταθέσεων. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (φέτος ή κατά τα προηγούμενα έτη), ο χρόνος εμφανίζεται συμπληρωμένος στην ηλεκτρονική αίτηση, επικαιροποιημένος για το τρέχον έτος από το πληροφοριακό σύστημα E-datacenter. Εάν το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο, θα πρέπει να συμπληρωθεί ορθώς.
 2. Συνυπηρέτηση: α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για την περιοχή απόσπασης όπου ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά το τελευταίο ένα (1) έτος στον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο έτος δύνανται να περιληφθούν και διαστήματα ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης. β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα στην περιοχή απόσπασης που ζητείται η συνυπηρέτηση. Το υπόλοιπο διάστημα θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαίωση ανεργίας. γ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Εντοπιότητα: Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται στην περιοχή απόσπασης. Σημείωση: Για τους υπηρετούντες σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υπολογίζεται η περιοχή απόσπασης που ανήκει το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη μοριοδότηση της εντοπιότητας ή και της συνυπηρέτησης.
 4. Οικογενειακοί Λόγοι: Δικαιούνται μόρια για τα τέκνα που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στη Γ’ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν φοιτούν ακόμη σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.
Σοβαροί λόγοι υγείας:

 α. των ίδιων, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω)

β. των γονέων των ίδιων (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)

γ. των αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5)

Επισήμανση: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.

Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων απαιτείται εν ισχύ πιστοποιητικό Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) και για τα εν λόγω δικαιολογητικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο μέρος Ε, παρ. 2 για τα δικαιολογητικά των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων.

δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνουν και οι σύζυγοι. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιο ή ιδιωτικό.

Λοιποί λόγοι:

α. Οι σπουδές (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2). Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για την περιοχή απόσπασης στην οποίο βρίσκεται η σχολή, όπου φοιτά κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της φοίτησής του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 1. Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του Ν.4823/2021. Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 2. Οι αποσπάσεις σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αφορούν το σχολικό έτος και όχι το διδακτικό έτος.
 3. Για την πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ): Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9, του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ) και της ελληνικής γραφής Braille (ΕΓΒ) (βλ. και παρ. 1, του άρθρου 59 του ν. 4589/2019).

Για την τοποθέτηση ΕΒΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και βαρήκοων μαθητών ορίζεται ως επιπλέον προσόν κατά προτεραιότητα η πιστοποιημένη επάρκεια στην ΕΝΓ, σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019.  

Η επάρκεια της γνώσης πιστοποιείται με βεβαιώσεις: Α) για την ΕΝΓ από: 1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και 2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (νυν Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας) Μονάδα Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για την ΕΓΒ από: 1) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)  2) τη Σχολή τυφλών Βορείου Ελλάδας «Ο ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης. 3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» 4) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες με βεβαίωση που πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».

Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η Απόφαση με τα ονόματα

Διευθυντές Εκπαίδευσης-αρμοδιότητες: Εκδίδουν αποφάσεις τοποθετήσεων-μεταθέσεων εντός περιοχής 

Οργανικά κενά σχολείων-ΚΕΔΑΣΥ εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ πριν τους διορισμούς 

Σχολεία-μάσκες: Υποχρεωτικές μόνο στις εξετάσεις-1 rapid test την εβδομάδα οι ανεμβολίαστοι εκπ/κοί 

Μακρή-Αδεια ανατροφής νεοδιόριστων: Δίδεται αναδρομικά όταν το επιτρέπει ο νόμος και πληρούνται οι προϋποθέσεις 

Εγκύκλιος: Μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση