Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Φορείς: Από 13/08/ μέχρι 22/08/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Φορείς: Αιτήσεις από 13/08/2019 μέχρι 22/08/2019 – Δικαίωμα αίτησης έχουν τα μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ.

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Φορείς

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) και σε ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ΥΠΑΙΘ και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία ΥΠΑΙΘ και Δ/νσεις Εκπ/σης ΠΕ & ΔΕ, Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης) για το σχολικό έτος 2019-2020 να υποβάλουν αίτηση

από 13/08/2019 μέχρι 22/08/2019

Νομικό Πλαίσιο

  • άρθρο 19, παρ. 1, περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄)
  • άρθρο 31, παρ. 1 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄),
  • άρθρο 9, παρ.2 και άρθρο 27, παρ.3 του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄),
  • άρθρο 31 του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α΄), σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν.1946/1991, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄)
  • άρθρα 6, 12 και 24 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄)
  • Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄)
  • Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) και άρθρο 25 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄)
  • Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄)
  • Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄)

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3528/2007.

Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2019.

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2019.

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε αναλυτικά από τη Διαύγεια την Εγκύκλιο

Επίσης:

Το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘ

Η Εγκύκλιος  σε μορφή pdf

Η αίτηση για απόσπαση σε μορφή doc

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αιτήσεις από 08 έως 19/08/2019

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019 | Ονόματα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση