Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ, ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021: Αιτήσεις από 20.05 έως και 26.05.2021 – Δεν έχουν δικαίωμα αίτησης τα νεοδιορισθέντα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ
Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καλεί

α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και

β) τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (οργανικές μονάδες Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλουν αίτηση από 20/05/2021 μέχρι και 26/05/2021.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

  • άρθρο 19, παρ. 1, περ. κβ’ του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄)
  • Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) – αποσπάσεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
  • Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄) και άρθρο 25 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128 Α΄) – αποσπάσεις στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
  • άρθρο 31, παρ. 1 & 2 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)
  • άρθρα 6 και 12 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) – αποσπάσεις σε ΔΙΕΚ
  • άρθρο 9, παρ. 2 και άρθρο 27, παρ. 3 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) ) «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας, Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
  • άρθρα 60 και 63 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) – αποσπάσεις στο ΙΕΠ
  • άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως προστέθηκε στο άρθρο 10 και στο άρθρο 17 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) – αποσπάσεις στον ΔΟΑΤΑΠ
  • Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε οργανικές θέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ., με εξαίρεση αυτούς οι οποίοι:

Α) υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3528/2007.

Β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά την 31-08-2021.

Γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31-08-2021.

Δ) είναι νεοδιόριστοι (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) και υπάγονται στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 5α του 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν υποψήφιοι των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς ΥΠΑΙΘ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021: Σε περιοχές ή ΚΕΣΥ

Δείτε επίσης

Παράταση σχολικού έτους ειδικών σχολείων: Εντονη διαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ
Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ ΚΕΣΥ-ΣΜΕΑΕ 2021: Επικαιροποιημένα στοιχεία-Ενημέρωση Γ. Μπουλμέτη-Β. Βούγια
Κεραμέως: Eπίκειται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση