Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος: Διατάξεις απεργίας για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος: Διατάξεις απεργίας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα-Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/181/οικ.17714/16-9-2021 εγκύκλιό του γνωστοποιεί την υπ. αριθμ. 62587/26-8-2021-(ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

Αναλυτικά
ΘΕΜΑ: Διατάξεις του ν. 4808/2021 (Α’ 101) σχετικά με το δικαίωμα της απεργίας – Γνωστοποίηση εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σχετικά: Η αριθ. 62587/26-8-2021-(ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 101 Α΄ δημοσιεύτηκε ο  νόμος 4808/2021 (Α’ 101) «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,

στο Κεφάλαιο Δ’ (άρθρα 91–95), του οποίου περιλαμβάνονται νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων

έχει εκδοθεί η αριθ. 62587/26-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒΚ46ΜΤΛΚ-ΦΚΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία κοινοποιείται με την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς του Δημοσίου για ενημέρωσή τους ως προς την εφαρμογή των νέων ως άνω διατάξεων του ν. 4808/2021.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού

παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο καθώς και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Επιπλέον,

οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού αρμοδιότητάς τους.

Δείτε σχετικά

Εγκύκλιος 62587/26-8-2021-Προυποθέσεις απεργίας
Νόμος 4808/2021-Διατάξεις απεργίας: Γνωστοποίηση και άσκηση δικαιώματος-Προσωπικό ασφαλείας-Δικαίωμα στην εργασία
ΔΟΕ: Απεργία-αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
Ανοιγμα σχολείων: Μπάχαλο κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατά το ΥΠΑΙΘ είναι κατώτερος των περιστάσεων
self-test μαθητών-rapid test εκπαιδευτικών: Σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας και διενέργειας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση