Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος λειτουργίας Δημοσίου 30-11-2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος λειτουργίας Δημοσίου 30-11-2020: Παρατίθενται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εγκύκλιος λειτουργίας Δημοσίου 30-11-2020

Νέα Εγκύκλιο -ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020-για τη λειτουργία του Δημοσίου στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Εγκύκλιο παρατίθενται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και οι ακόλουθες θεματικές:

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

2. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

_________________________

Αναλυτικά η Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020
ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 24η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα)

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και ειδικότερα της 21ης, 22ης και της 23ης (βλ. Παράρτημα), και κατόπιν της έκδοσης της αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5255) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», διευκρινίζονται περαιτέρω τα κάτωθι:

Στις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται τα εξής:

«1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2. Δημόσιες υπηρεσίες ●         Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

●         Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

●         Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό,

    εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου

κινδύνου.

●         Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

●         Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

●         Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται

συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε

συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη

υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

●         Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της

απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

 

Κατόπιν των ανωτέρω:
1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δεδομένης της παράτασης του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας έως την 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6. 00, οι υπάλληλοι που προσέρχονται στις υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν κατά τη μετακίνησή τους αυτή την απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης. Υπενθυμίζεται ότι για τους υπαλλήλους του Δημοσίου η βεβαίωση κίνησης λόγω περιορισμού κυκλοφορίας χορηγείται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα hr.apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

Για την κατ΄ εξαίρεση έκδοση της σχετικής βεβαίωσης υπενθυμίζεται η προτυποποιημένη φόρμα Βεβαίωσης Κίνησης που έχει επισυναφθεί στην 20η εγκύκλιο, (αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020, ΑΔΑ 66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9) και διατίθεται και ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://www.ypes.gr/metra-kai-rythmiseis-sto-plaisio-tis-anagkis- periorismoy-tis-diasporas-toy-koronoioy-8/.

Στην περίπτωση αυτή η ως άνω βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και φέρει στρογγυλή σφραγίδα.

Για την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση των υπαλλήλων του Δημοσίου για λόγους που συνδέονται με την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κατά περίπτωση απαιτούμενη βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν θα τελεί ή δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος.

2. ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.
Α. Εκ νέου αναβολή της διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια

 Σε συνέχεια της αρ. 21ης σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με την οποία, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, κρίθηκε απαραίτητη για χρονικό διάστημα από 3/11/2020 έως και 30/11/2020 η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ΄ εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2020.

Βάσει των ανωτέρω, εκλογές οι οποίες έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ημερομηνία μέχρι και την 7η/12/2020, θα πρέπει να αναβληθούν με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21η εγκύκλιο.

Β. Δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

 Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.4745/2020 (Α’ 214) που δημοσιεύθηκε στις 6.11.2020 προστέθηκε τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) υπουργικής απόφασης με θέμα  «Τρόπος,  διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών  προσώπων  δημοσίου δικαίου» και στην παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 22405/2011 (Β΄ 1271) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ΟΤΑ» ως εξής:

«Σε έκτακτες περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ημέρας της καθορισμένης ψηφοφορίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1, είναι δυνατόν να παρατείνεται η λήξη της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας μέχρι και την έβδομη μεταμεσημβρινή».

Επιπλέον, με την παρ.2 του άρθρου 75 του ν.4745/2020 ορίζεται: «Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και του ν. 3852/2010 (Α΄ 133), δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες.»

Με τις εν λόγω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα:

α) παράτασης της λήξης της διαδικασίας της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας κατά δύο ώρες, μέχρι την έβδομη μεταμεσημβρινή   σε έκτακτες περιπτώσεις και

β) διεξαγωγής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών  εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ΟΤΑ.

Με την έκδοση της προβλεπόμενης στις ανωτέρω διατάξεις κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επισημαίνεται ότι με την ανωτέρω απόφαση δύναται να προβλεφθεί η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες.

Για την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

 3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Βάσει των προβλεπομένων μέτρων και προκειμένου να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία της διοίκησης, με τις νεώτερες ισχύουσες ρυθμίσεις, όπως προβλέπονται στην σχετική ΚΥΑ, προβλέπεται επιπλέον ότι κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, (πχ. προσλήψεις, επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων κ.α.), αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη.

Στην περίπτωση αυτή

το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζονται οι οδηγίες που έχουν ήδη παρασχεθεί για το θέμα αυτό με την αρ. 22η εγκύκλιο (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, την εξυπηρέτηση του κοινού, τις διευκολύνσεις των υπαλλήλων και τη συμπλήρωση του Παρουσιολόγιου Covid-19 ισχύουν τα αναφερόμενα στην 23η εγκύκλιο. Εν προκειμένω υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και διευκρινίζεται εκ νέου περαιτέρω ότι το ποσοστό της τηλεργασίας δεν δύναται να είναι μικρότερο του 50%, εφόσον συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού

σε περιπτώσεις γονέων που και οι δύο είναι υπάλληλοι του Δημοσίου, οδηγίες έχουν δοθεί με την 6η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),

2. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

3. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού,

στις οποίες υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας.

Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στις πληροφορίες που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω,

επισημαίνεται ότι δεδομένων των συνθηκών έκτακτης λειτουργίας των Υπηρεσιών με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο  εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr.

4. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ,

οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, 

εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.

5. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν.

6. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκύκλιο λειτουργίας Δημοσίου 30-11-2020

Δείτε σχετικά

Νέο ΦΕΚ με μέτρα προστασίας από διασπορά κορονοϊού: Από 30.11 έως 07.12.2020
Λειτουργία Δημοσίου 13.11.2020: Αδειες Ειδικού Σκοπού-Αλλαγή ωραρίου γονέων με τέκνα κλειστών σχολείων-Τηλεργασία
Ομάδες αυξημένου κινδύνου για κορονοϊό | Καθορισμός σε ΦΕΚ
Δείτε τον  νόμο 4682/2020 Κύρωση ΠΝΠ – Αδειες Ειδικού Σκοπού 11-3-2020
Αδεια ειδικού σκοπού-Υπουργείο Παιδείας | Εφαρμοστική εγκύκλιος 18.11.2020

Πριν φύγετε

 Αδειες-αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ: Ποιες δικαιούνται σύμφωνα με έγγραφο του Υπ. Παιδείας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση