Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Αιτήσεις από 10 έως 17.05.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22: Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10.05.2021 έως και 17.05.2021-Παραρτήματα με τα οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα.

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε σήμερα Παρασκευή 07.05.2021 την Πρόσκληση για αιτήσεις Μετατάξεων εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας και ΕΕΠ-ΕΒΠ, σχολικού έτους 2021-2022.

Επιγραμματικά τι περιλαμβάνει
 1. Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
 2. Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.
 3. Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.
 4. Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10.05.2021 έως και 17.05.2021.
 5. Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31.05.2021.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα οργανικά κενά των παραρτημάτων.
Επιπροσθέτως κοινοποιούνται 6 Παραρτήματα μαζί με την Πρόσκληση τα οποία περιλαμβάνουν:

Παράρτημα 1: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 3: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή

Παράρτημα 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 46/24-12-2019)

Παράρτημα 5: Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ

Παράρτημα 6: αίτηση (επεξεργάσιμη)

________________

Δείτε την Πρόσκληση αναλυτικά
Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπ/σης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σχολικού έτους 2021-2022.

Αρ. Πρωτ.: 50923/Ε2/07-05-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μετατάξεων κατά το σχολικό έτος 2021-2022, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Β/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μετατάξεων:

1. Από την Α/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

2. Από τη Β/θμια Εκπαίδευση σε άλλους κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού (ΕΒΠ) Προσωπικού.

3. Από τη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε κλάδους:

α. της Β/θμιας Εκπαίδευσης,

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης.

γ. των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ)

4. Από θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε άλλους κλάδους:

α. μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

β. της Α/θμιας Εκπαίδευσης,

γ. της Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι μετατάξεις, είναι οι ακόλουθες:
 • άρθρα 64, 54, παρ.3, άρθρο 62, παρ.6 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • άρθρα 69, 70 και 73 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4440/2016 ΦΕΚ 224 Α΄) του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄),

–      άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/1999 (ΦΕΚ 112 Α΄),

–      άρθρο 23 παρ.1 & 7 του Ν.3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α΄)

 • άρθρο 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 59, παρ. 1 και 60, παρ. 2 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)
 • άρθρο 35 παρ.5 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) σε συνδυασμό με την παρ.3 του άρθρου 19 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’)
 • η αριθμ. 26139/Α2/3-11-2011 Υπουργική Απόφαση, Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις, άρθρο 14 & Κεφ. Ε΄, άρθρο 15 (ΦΕΚ 561 Β΄),
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 10-05-2021 έως και 17-05-2021.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 1. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά.
 2. Οι εκπαιδευτικοί της Δ/θμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω protocol@minedu.gov.gr) στο Τμήμα Α΄ της Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων (τηλ. επικοινωνίας: 210 344 2412 & 210 344 2172).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

 1. Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΤΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια (π.χ. ΑΣΠΑΙΤΕ).

Εκπαιδευτικοί κλάδου/κατηγορίας ΔΕ ή ΤΕ που ζητούν μετάταξη σε κλάδο/κατηγορία ΠΕ εκπαιδευτικού πρέπει να κατέχουν πλέον του τίτλου σπουδών, παιδαγωγική επάρκεια, με εξαίρεση τους τίτλους σπουδών Παιδαγωγικών Σχολών. (Παράρτημα 4)

 ΜΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης για όσους ανήκουν οργανικά σε ΚΕΣΥ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Α. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός/μίας κλάδου/ειδικότητας, εφόσον κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή/και για περισσότερες από μία περιοχές της Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: Κλάδος_αίτηση μετάταξης για (κλάδο)_Επώνυμο

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο).

Β. Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) παρακαλούνται να ψηφιοποιήσουν σε ένα ενιαίο αρχείο pdf την αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν όπως το πτυχίο και τα πρόσθετα προσόντα που τυχόν απαιτούνται για ένταξη στον κλάδο που αιτούνται μετάταξη (πχ άδεια άσκησης επαγγέλματος για τον ενδιαφερόμενο να μεταταχθεί σε κλάδο ΠΕ23-Ψυχολόγων).

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις υπηρεσίες που απέστειλαν τις αιτήσεις μέχρι 31-05-2021.

Οι ανωτέρω μετατάξεις πραγματοποιούνται σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές παρατίθενται στα Παραρτήματα που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας εγκυκλίου:

Παράρτημα 1: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 2: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παράρτημα 3: οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή

Παράρτημα 4: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 46/24-12-2019)

Παράρτημα 5: Πρόσθετα προσόντα ένταξης σε κλάδο ΕΕΠ

Παράρτημα 6: αίτηση (επεξεργάσιμη)

ΠΡΟΣΟΧΗ:    Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αιτήσεις μετάταξης μόνον για τα οργανικά κενά των παραρτημάτων.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι για μετάταξη σε κλάδους ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) ή/και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι για μετάταξη στον κλάδο ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές με ΕΝΓ-ΕΓΒ που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Εφιστούμε την προσοχή

ως προς την λεπτομερή ανάγνωση της παρούσας πρόσκλησης-εγκυκλίου τόσο από τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και βάσει τον οργανικών κενών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα, όσο και από τις Διευθύνσεις Π.Ε./Δ.Ε. και Π.Δ.Ε. προκειμένου να αποσταλούν ορθά συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάταξης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.

Δεν επιτρέπεται μετάταξη υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Μετάταξη υπαλλήλου σε ανώτερο κλάδο δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε. ΕΚΠ/ΣΗΣ

 Οι αρμόδιες Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης καλούνται να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο των αιτήσεων που λαμβάνουν, τις οποίες εν συνεχεία θα αποστείλουν ηλεκτρονικά έως 25-05-2021 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε ένα ενιαίο αρχείο, ψηφιοποιημένα σε μορφή pdf ως εξής:

 • Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μέσω protocol@minedu.gov.gr (με κωδικό Ε2) στα αρμόδια Τμήματα Α΄ και Β΄ Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
 • Τις αιτήσεις των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω protocol@minedu.gov.gr (με κωδικό Ε4) με κοινοποίηση στο eep-evp@minedu.gov.gr στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποσταλούν θα πρέπει να έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε2 ή Ε4_Μετάταξη από κλάδο, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ

Κείμενο email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, αίτηση για (κλάδο)

Τα αρχεία που θα αποστέλλονται σε μορφή pdf για τον εκάστοτε αιτούντα μετάταξης θα περιλαμβάνουν:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τις περιοχές προτίμησής του (Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. ανάλογα με την κατηγορία μετάταξης).
 2. Πλήρες επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο θα περιλαμβάνει: ΦΕΚ διορισμού, απόφαση μονιμοποίησης, συνολική πραγματική υπηρεσία (συμπεριλαμβανόμενης και ενδεχόμενης εκπ/κής προϋπηρεσίας), άδειες άνευ αποδοχών και υπηρεσιακής εκπαίδευσης (με αναγραφή της ημερομηνίας λήψης τους, καθώς και τη διάρκειά τους), ποινές ή/και πειθαρχικά παραπτώματα, βαθμολογική/μισθολογική εξέλιξη.
Εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει λάβει άδειες άνευ αποδοχών ή υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητώς.

 

 1. Φωτοαντίγραφο του πτυχίου διορισμού και του πτυχίου, βάσει του οποίου αιτείται μετάταξης σε άλλο κλάδο.
 2. Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας τίτλου/τίτλων σπουδών (πτυχίο διορισμού, πτυχίο με το οποίο ζητά την μετάταξη, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, παιδαγωγική επάρκεια).
 3. Ειδικά για τις περιπτώσεις αίτησης μετάταξης για κλάδο ΕΕΠ στα απαραίτητα δικαιολογητικά (που επίσης χρήζουν ελέγχου γνησιότητας) συμπεριλαμβάνονται και αυτά που αποδεικνύουν τα πρόσθετα προσόντα ένταξης στον κλάδο όπως είναι οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή οι βεβαιώσεις συλλόγων/φορέων όπως αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτημα 5.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα των αναγραφόμενων στην αίτηση στοιχείων με βάση τους φακέλους των ενδιαφερομένων όπως αυτοί τηρούνται στα αρχεία της Υπηρεσίας.

Εφιστούμε την προσοχή:
 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου δεν θα ληφθούν υπόψη.
 2. Οι υπηρεσίες δεν θα αποστέλλουν αιτήσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά σε προτιμήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα συνημμένα Παραρτήματα με τα οργανικά κενά.
 3. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, όπου προβλέπεται, πρέπει να γίνεται από την Υπηρεσία.
Εγκύκλιος Μετατάξεων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση αιτήσεων Μετάταξης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021 με 6 Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Οργανικά κενά ανά κλάδο/ειδικότητα και περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Οργανικά κενά ανά κλάδο μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΕΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

 ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π

Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση αιτήσεων Μετάταξης εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021 με 6 Παραρτήματα

Δείτε επίσης

Επαναλειτουργία σχολείων από Δευτέρα 10.05: Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ | Εγγραφο
Οδικός χάρτης Υπουργείου Παιδείας: Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της σχολικής χρονιάς
 Επιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία | Υλοποίηση έρευνας ΙΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

2 Σχόλια

 1. ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΛΙΕΡΗ σε

  Χριστός Ανέστη! Μέχρι και πέρυσι γνωρίζαμε ότι είναι δυνατή η μετάταξη πέντε έτη μετά τον διορισμό για κάποιον που έλαβε ανώτερο τίτλο μετά τον διορισμό του, ενώ για όποιον έλαβε ανώτερο τίτλο πριν τον διορισμό του ότι απαιτείται οκταετία. Φέτος διαβάζουμε ότι απαιτείται γενικά οκταετία μετά τον διορισμό. Να συμπεράνουμε ότι άλλαξε ο σχετικός νόμος;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Για τη μετάταξη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν.
   Μετάταξη υπαλλήλου σε ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ δεν επιτρέπεται πριν από την συμπλήρωση οκταετίας από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη.

Γράψτε μία απάντηση