Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: Συμπληρωματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις από τη ΔΕΠΠΣ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία: Συμπληρωματικές διαδικασίες και ρυθμίσεις από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ).

Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα και Πειραματικά

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ προβλέπει η υπ. αριθμ. 64/ΔΕΠΠΣ Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5376/8-9-2023.

Δείτε το ΦΕΚ Β 5376/8-9-2023

_________________________________

Συγκεκριμένα η ΔΕΠΠΣ αποφάσισε:

Τη διεξαγωγή συμπληρωματικής διαδικασίας:

α) Της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια και

β) την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν σε όλες τις τάξεις στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), ως εξής:

Α. Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Σχολείων (Γυμνάσια και Λύκεια).

1. Στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων, Λυκείων οι κενές θέσεις προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 22010/Δ6/ 24-2-2023 απόφαση της Υπουργού και του/της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1062) και εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/χουσών μαθητών/τριών. Στις Β‘ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων, Λυκείων οι κενές θέσεις των μαθητών/μαθητριών προκύπτουν από τον τελικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, που είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν στην οικεία σχολική μονάδα στις Α’ και Β’ τάξεις αντίστοιχα κατά το προηγούμενο σχολικό έτος και τον αριθμό των εγγεγραμένων μαθητών κατά το τρέχον σχολικό έτος.

2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων των μαθητών/τριών στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις στα Πρότυπα Σχολεία, οι οποίες προκύπτουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Γ’ της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 υπουργικής απόφασης, δηλαδή διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

3. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας σχολικής μονάδας πριν από την έναρξη των μαθημάτων και σε ημερομηνία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας μετά από απόφαση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου ή του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας σχολικής μονάδας στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συγκροτηθεί.

4. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. του οικείου Προτύπου Γυμνασίου ή του οικείου Προτύπου Λυκείου δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

5. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία κατατίθενται: α) Με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ή β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

6. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/ τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κατά περίπτωση Πρότυπο Γυμνάσιο ή Πρότυπο Λύκειο. Στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή σε πρότυπο Λύκειο κατά περίπτωση.

7. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

8. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

9. Οι μαθητές/τριες κατά την είσοδο στην αίθουσα διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, ταυτοποιούνται και σημειώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο/στα φύλλο/α εξέτασης σε σημείο/α που τους υποδεικνύεται από τους επιτηρητές, καλύπτεται/ ονται κατά την παράδοση του/τους και ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας.

10. Η επιλογή των θεμάτων, στα οποία εξετάζονται οι μαθητές/τριες, γίνεται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., της οικείας σχολικής μονάδας από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Τα θέματα και των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και είναι είκοσι πέντε (25) στον αριθμό για κάθε γνωστικό πεδίο, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους/ ιες για να απαντήσουν.

11. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150λ) για το Γυμνάσιο και εκατόν ογδόντα λεπτών (180λ) για το Λύκειο.

12. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Σημειώνεται ότι, δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

13. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας το ΕΠ.Ε.Σ. κυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας: α) Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων/ ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ ες, είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου παρουσία και των ενδιαφερομένων γονέων/κηδεμόνων. Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους καλύπτονται με τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 της παρούσης.

Β. Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ε της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1062), στην οποία καθορίζεται και ο τρόπος εξέτασης των παραπάνω μαθητών/τριών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν στην σχολική μονάδα. Γ. Κάλυψη κενών θέσεων μαθητών/τριών που τυχόν προκύπτουν σε όλες τις τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια).

1. Στην Α’ τάξη των Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) οι κενές θέσεις προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής που πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Β’ 1062) και εφόσον δεν υπάρχει ή έχει εξαντληθεί ο πίνακας επιλαχόντων/ ουσών μαθητών/τριών. Στην τάξη των νηπίων στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, στις Β’ έως ΣΤ’ τάξεις στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και στις Β’ και Γ’ τάξεις στα Πειραματικά Γυμνάσια, Λύκεια οι κενές θέσεις των μαθητών/μαθητριών προκύπτουν από τον τελικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, που είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν στην οικεία σχολική μονάδα στις αντίστοιχες τάξεις κατά το προηγούμενο σχολ. έτος και τον αριθμό των εγγεγραμένων μαθητών κατά το τρέχον σχολικό έτος.

2. Για την πλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία, ως ανωτέρω, οι οποίες προκύπτουν μέχρι την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους διενεργείται κλήρωση κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 3 και 11 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β’ 1062) απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται: α) Με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr. Σε κάθε αίτηση αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.

4. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο Πειραματικό Σχολείο. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό ή σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στην κλήρωση για την πλήρωση των κενών θέσεων μαθητών/τριών σε άλλο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο αντίστοιχα. Η συμμετοχή στην κλήρωση επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

5. Η κλήρωση διενεργείται στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση, δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Η αρμόδια Επιτροπή Κλήρωσης έχει ως έργο της, την διεξαγωγή της κλήρωσης και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας κλήρωσης, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από τη διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στο ΕΠ.Ε.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

6. Στην επιτροπή κλήρωσης δύναται να συμμετέχει εκπρόσωπος/γονέας-κηδεμόνας των υποψηφίων μαθητών/τριών ή εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

7. Η κλήρωση ολοκληρώνεται όταν εξαχθούν όλοι οι κλήροι από την κληρωτίδα που υπογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής κλήρωσης και καταρτίζεται πίνακας με τη σειρά εξαγωγής του κλήρου και τον αντίστοιχο κωδικό.

8. Το ΕΠ.Ε.Σ. κυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/ τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατ’ απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους. 6. Στην περίπτωση που εξαντληθεί ο πίνακας των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, τα κενά που προκύπτουν πριν την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσης.

Δ. Γενικές διατάξεις

1. Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων μαθητών/ τριών στην εισαγωγική τάξη των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην με στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολική μονάδα επιτυχίας οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται την σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/ κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

2. Στην περίπτωση της κάλυψης των κενών με τη συμπληρωματική διαδικασία οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. οφείλουν να δηλώσουν ότι δέχονται ή αρνούνται τη σχετική θέση στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με υπεύθυνη δήλωσή τους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την γνωστοποίηση των κυρωμένων πινάκων στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι αρνητική και η θέση θεωρείται κενή.

3. Κενές θέσεις μαθητών/τριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτουςκαι πάντως πριν την 20η Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους, προκηρύσσονται και καλύπτονται με τις παραπάνω διατάξεις κατά περίπτωση. Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφαση καταργείται η υπό στοιχεία 61/ΔΕΠΠΣ/8-9-2021 (Β’ 4100) απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία | Απόφαση 

Προσλήψεις σε Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια/Γυμνάσια αναπληρωτών ΠΕ01, 02, 03, 04.01, 04.04, 05, 06, 07, 11, 79.01, 86

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση