Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Προσωρινός πίνακας επιμορφωτών-Ενστάσεις έως 29.12.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Προσωρινός πίνακας επιμορφωτών-Ενστάσεις από Παρασκευή 24.12.2021 και ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 29.12.2021 και ώρα 13:00.

Την 20η Δεκεμβρίου 2021,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ, για την υποστήριξη της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”.

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εμπειρογνωμόνων για τη θέση των Επιμορφωτών Β’, οι οποίες υποβλήθηκαν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και εμπρόθεσμα.
  • Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, τα οποία ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.
  • Το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό φάκελο είναι ακριβή και αληθή.
Η Επιτροπή αξιολόγησε ενδελεχώς

τα Υποχρεωτικά Κριτήρια εγγραφής (με ποινή αποκλεισμού) και προχώρησε στη σύνταξη πίνακα όσων δεν τα πληρούν.

Επίσης η Επιτροπή συνέταξε Προσωρινό Πίνακα

σε αλφαβητική σειρά Ένταξης εμπειρογνωμόνων (Επιμορφωτές Β’) όσων πληρούν τα Υποχρεωτικά Κριτήρια εγγραφής (με ποινή αποκλεισμού) κατά τα οριζόμενα στην υπ’ Α. Π. : 3093/02-04-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΓΧΟΞΛΔ-Ν2Υ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Μητρώου εμπειρογνωμόνων του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”.

Εφόσον ο προσωρινός πίνακας καταστεί οριστικός,

μετά την άπρακτη παρέλευση πέντε (05) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της σχετικής ανάρτησης ή μετά από την απόρριψη των σχετικών ενστάσεων, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται να προχωρήσει στη διαδικασία μοριοδότησης των βαθμολογούμενων κριτηρίων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει στο Μητρώο του Ι.Ε.Π., για την υποστήριξη της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών”.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά

στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από την Παρασκευή 24.12.2021 και ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 29.12.2021 και ώρα 13:00.

Δείτε σε μορφή pdf τον Προσωρινό Πίνακα επιμορφωτών για την Εισαγωγική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Δείτε επίσης

Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης μετατάξεων μέσω ενιαίου συστήματος κινητικότητας
Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Συγκροτήθηκαν με Αποφάσεις της Ν. Κεραμέως
 Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο
Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο
 Συνδικαλιστικές οργανώσεις-Μητρώο ΓΕΜΗΣΟΕ: Προσφυγές στο ΣτΕ για ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης ως αντισυνταγματική
Μικρή φάση προσλήψεων εκπαιδευτικών-Αναμένεται ΦΕΚ για προσλήψεις Κ.Λ και Ψυχολόγων και Ειδική πρόσκληση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση