Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εγγραφο: Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2022 ζητούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, από το ΥΠΑΙΘ.

Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών

Με το υπ. αριθμ. Φ251/ 42665 /Α5/13-4-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ ζητούνται οι Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022 & Περιφερειακών Εποπτών Εξετάσεων ΓΕΛ, από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά
Θέμα: 1. Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα (ΕΚ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2022.
            2. Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ
ΚΕΦ. 1 Εξεταστικά Κέντρα ΓΕΛ

1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Γενικά Λύκεια.

Όπου κρίνεται αντικειμενικά αναγκαίο για την διεξαγωγή τους, μπορεί να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ. Μετά την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της οικείας ΠΔΕ καθορίζει την κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Στις εισηγήσεις σας, να λάβετε μέριμνα, ώστε – τα προτεινόμενα ΕΚ να διαθέτουν τον εξοπλισμό του νέου Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων – οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στις αίθουσες εξέτασης για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον ενάμιση μέτρο (1,5μ.) – οι αίθουσες εξέτασης να έχουν φυσικό αερισμό – σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης αιθουσών παρακείμενης σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο ή ΓΕΛ) προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το ίδιο σύστημα μετάδοσης θεμάτων ΣΑΜ.

2. Οι εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης θα αποσταλούν μέχρι τις 15-4-2022 στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων – Τμήμα Α΄ (αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1Α/ΕΙΣΗΓΗΣΗ). Κατόπιν των εισηγήσεων θα ακολουθήσει ο ορισμός των Ε.Κ. με Υπουργική Απόφαση.

Τέλος, μετά την ανωτέρω Υ.Α., με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, θα καθοριστεί η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, για την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες κάθε περιοχής καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Στην απόφαση κατανομής των υποψηφίων θα αναφέρονται τα ορισθέντα Ε.Κ.-ΓΕΛ και τα ΓΕΛ, οι υποψήφιοι των οποίων θα εξεταστούν στα ορισθέντα Ε.Κ.

Αυτή η τελική κατανομή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr με συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1Β/ΚΑΤΑΝΟΜΗ. 3. Όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση στο ίδιο Λύκειο, θα εξεταστούν και στο ίδιο Ε.Κ., στο οποίο αντιστοιχεί το συγκεκριμένο Λύκειο, ανεξάρτητα από το αν είναι υποψήφιοι με Ημερήσιο ή Εσπερινό Λύκειο.

Οι υποψήφιοι των ημερήσιων ή εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα ημερήσια ΓΕΛ όπως θα οριστεί με την ανωτέρω απόφαση κατανομής του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, η οποία κοινοποιείται στο Διευθυντή του ΓΕΛ που έχει οριστεί ως Ε.Κ. Οι υποψήφιοι εσπερινών ΓΕΛ εξετάζονται στα ανωτέρω Ε.Κ. (των ημερήσιων ΓΕΛ) σε κοινή ώρα εξέτασης αλλά σε ξεχωριστή αίθουσα, αν είναι δυνατόν. Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Λύκειο, μετά κατά μάθημα και τέλος αλφαβητικά και όπως θα καθοριστεί σε σχετική αναλυτική εγκύκλιο που θα ακολουθήσει.

Εισηγήσεις για Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών

4. Δεν θα χρησιμοποιηθούν ως εξεταστικά κέντρα:

α) Τα Γενικά Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

β) Τα Μειονοτικά Σχολεία.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που έχουν καταθέσει Αίτηση – Δήλωση προκειμένου να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στα αντίστοιχα μαθήματα, θα εξεταστούν από τις επιτροπές των ειδικών κέντρων εξέτασης, αν πρόκειται για εξεταζόμενους προφορικά ή στο Γενικό Λύκειο στο οποίο έχουν καταθέσει την Αίτηση – Δήλωση, αν εξετάζονται γραπτά.

5. Εφόσον ο αριθμός υποψηφίων που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχετικά μικρός, ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης, συνεκτιμώντας τις συγκοινωνιακές και λοιπές συνθήκες καθώς και όσα είχαν ληφθεί υπόψη το προηγούμενο έτος για το ίδιο θέμα για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων, μπορεί να κατανείμει στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο-Εξεταστικό Κέντρο τους μαθητές των Λυκείων ή των Λυκειακών αυτών τάξεων.

Η επιλογή αυτή ενδείκνυται κυρίως για να διαφυλαχθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό το αδιάβλητο των εξετάσεων.

ΚΕΦ. 2 Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ

Για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων ΓΕΛ και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 23 και 30 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ, ορίζεται Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων ΓΕΛ.

1. Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων, ο οποίος έχει την εποπτεία των εξετάσεων στο επίπεδο της περιφέρειάς του. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συγκροτεί με απόφασή του τις ΕΕΔΔΕ, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην αρμοδιότητά του αποφασίζει, σε συνεργασία με τους οικείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τη μετακίνηση εκπαιδευτικών μεταξύ όμορων Διευθύνσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως επιτηρητές ή βαθμολογητές ή ως μέλη της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συντονίζει τις ΕΕΔΔΕ κατά τη διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα στα βαθμολογικά κέντρα και τη διακίνηση των βαθμών και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων από τα βαθμολογικά κέντρα προς τις ΕΕΔΔΕ και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα αρμοδιότητάς του που προκύπτει από τις διατάξεις της ανωτέρω ΥΑ.

2. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση κωλύματος, ο νόμιμος αναπληρωτής του ως Περιφερειακός Επόπτης Εξετάσεων συνεπικουρείται από τον προϊστάμενο της αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της οικείας ΠΔΕ και σε περίπτωση κωλύματος, από το νόμιμο αναπληρωτή του, καθώς και από δύο διοικητικούς υπαλλήλους ή καθηγητές Δ.Ε. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

3. Δεν μπορεί να ορίζεται Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο/α ή είναι σύζυγος υποψηφίου των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, παρακαλούνται οι κ. ΠΔΕ μέχρι τις 15-4-2022 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση t01ode2@minedu.gov.gr τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση για την ανωτέρω υποπαράγραφο 3.

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Φ251/ 42665 /Α5/13-4-2022

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2022 και ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων-Απόφαση λήξης μαθημάτων 

Πανελλαδικές 2022: Yποβολή δικαιολογητικών υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Πανελλαδικές-εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες | Τροποποίηση απόφασης 

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Ενημέρωση Υπουργείου Παιδείας για 9 διατάξεις του νόμου 4823/2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση