Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκδοση τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας ψηφιακά: Πιστοποιητικά-βεβαιώσεις με χρήση ΤΠΕ | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκδοση τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας ψηφιακά: Xορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ή αποσπασμάτων αυτών με χρήση Τ.Π.Ε. – Κοινή Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ.

Εκδοση τίτλων σπουδών Τριτοβάθμιας ψηφιακά

Αναφορικά με την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπασμάτων αυτών με χρήση Τ.Π.Ε., εκδόθηκε Κοινή Απόφαση υπ. αριθμ. 155247, των Υπουργών ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και Επικρατείας κου Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6500/17-12-2022, με θέμα: “Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)”.

Σύμφωνα με την Απόφαση κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο αιτείται την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών, που έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), ή αποσπασμάτων αυτών και κάθε είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. ή αποσπάσματα αυτών, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.).

Στο ΦΕΚ καθορίζεται και ο τύπος και το περιεχόμενο βεβαιώσεων που εκδίδονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Αναλυτικά το ΦΕΚ Β 6500/17-12-2022

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 155247

Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

Άρθρο 1

Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπασμάτων αυτών με χρήση Τ.Π.Ε.

1. Τίτλοι πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και πάσης φύσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την περάτωση σπουδών, την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής έρευνας σε Α.Ε.Ι., ή αποσπάσματα αυτών, καθώς και κάθε είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. ή αποσπάσματα αυτών, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) των οικείων Α.Ε.Ι. με τη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν σε αυτά ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή να αποτίθενται σε Π.Σ. με τη χρήση των δεδομένων που υπάρχουν στα Π.Σ. των οικείων Α.Ε.Ι.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα. 3. Η ακρίβεια των στοιχείων των τίτλων, βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στα ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται από τα Α.Ε.Ι. που είναι αρμόδια για την έκδοση, χορήγηση ή ψηφιοποίηση των εγγράφων της παρ. 1.

Άρθρο 2

Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπάσματα αυτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης αιτείται την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή τίτλων σπουδών οποιουδήποτε κύκλου, που έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής,ή αποσπασμάτων αυτών, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.). Με όμοια διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την περάτωση προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι.

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Τα έγγραφα της παρ. 1 που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 849).

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Η επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγγραφα, πραγματοποιείται με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου – χρήστη της ειδικής εφαρμογής δεν επαληθευθούν, η τελευταία επικοινωνεί με το εκάστοτε αρμόδιο Α.Ε.Ι..

9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοιχείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή διασυνδέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με τα Π.Σ. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

10. Η δημιουργία και έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) πραγματοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 3

Τύπος και περιεχόμενο βεβαιώσεων που εκδίδονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής

1. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς τον τύπο τους, φέρουν: το έμβλημα και την ονομασία του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που παρέχει τα δεδομένα για την έκδοση του εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2 αφορούν τίτλους σπουδών, που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που διοργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τότε φέρουν το έμβλημα και την ονομασία του επισπεύδοντος Α.Ε.Ι., που είχε τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς το περιεχόμενό τους, φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της κατόχου του τίτλου σπουδών, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης του/της κατόχου, ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών, ημερομηνία ορκωμοσίας, ονομασία του Α.Ε.Ι., που εξέδωσε τον τίτλο σπουδών, σχολή, τμήμα, κύκλο σπουδών, βαθμό πτυχίου, βαθμό πτυχίου ολογράφως, κλίμακα βαθμολογίας, χαρακτηρισμό βαθμού πτυχίου. Στις βεβαιώσεις δύναται να αναγράφονται ο τίτλος του προγράμματος σπουδών, η κατεύθυνση ή η ειδίκευση του προγράμματος σπουδών, αν υπάρχει, καθώς και τα συνεργαζόμενα Τμήματα ή συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών.

3. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, που δεν εμπίπτουν στην παρ. 2, ως προς το περιεχόμενό τους, φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου, πατρώνυμο, μητρώνυμο και τα απαιτούμενα ανά περίπτωση στοιχεία που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος σπουδών, αναλόγως του σκοπού που προορίζεται η χορηγούμενη βεβαίωση ή το χορηγούμενο πιστοποιητικό. 4. Τα στοιχεία των χορηγούμενων κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 εγγράφων, δύνανται να εμφανίζονται και στην αγγλική γλώσσα όπου υπάρχει αντίστοιχα μηχανογραφημένη πληροφορία.

Άρθρο 4

Ένταξη ιδρυμάτων στην υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες τεχνικές ενέργειες για την παροχή των αποσπασμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 εντός εξήντα (60) ημερών από την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών από τον φορέα υλοποίησης των εμπλεκομένων πληροφοριακών συστημάτων των Α.Ε.Ι.. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης θα γνωστοποιείται από τον φορέα υλοποίησης στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία θα καλεί το εκάστοτε ίδρυμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων, διασύνδεση με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για την έναρξη παροχής των εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.).

Άρθρο 5

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε Α.Ε.Ι. για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών, καθώς και τη χορήγηση στοιχείων και δεδομένων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Α.Ε.Ι. και αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για την έκδοση βεβαιώσεων του άρθρου 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, τον ν. 4624/2019 (Α’ 134), την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. και επιτελεί ρόλο υπεύθυνου επεξεργασίας.

Κάθε Α.Ε.Ι. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων, τα οποία καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές του εκάστοτε Α.Ε.Ι., και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 και ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022, αποκλειστικά για τον σκοπό της έκδοσης από τα ΑΕΙ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) των αιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 2, εγγράφων.

3. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., και σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων. Τα τεχνικά και οργανωτικά αυτά μέτρα καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε επίσης

Διορισμοί στο Δημόσιο: Καθορισμός προσόντων-Το νέο Προσοντολόγιο/Κλαδολόγιο σε ΦΕΚ 

Κεραμέως-προϋπολογισμός: Πάνω από 6 δις ευρώ για την παιδεία για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 

Πρωθυπουργός στη Βουλή: Κάλυψη του 10% των αγορών τροφίμων-Τι είπε για την Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για 600 € σε εκπ/κούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση