Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια: Διεξαγωγή συμπληρωματικών τεστ για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια: Διεξαγωγή συμπληρωματικής δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/τριών – Απόφαση.

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια

Τη διεξαγωγή συμπληρωματικής δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την πλήρωση κενών/κενούμενων θέσεων μαθητών/τριών, που τυχόν προκύπτουν στη Β’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και στη Β΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων το σχολικό έτος 2023-2024, αποφάσισε το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με την υπ. αριθμ. πρωτ. 16/Ε.Σ.Ε.Ε./18-8-2023 Απόφαση, ως εξής:

1. Στη Β‘ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και στη Β΄ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων οι κενές/κενούμενες θέσεις των μαθητών/μαθητριών προκύπτουν από τον τελικό αριθμό μαθητών/μαθητριών, που είχαν δικαίωμα να φοιτήσουν μειωμένου κατά τον αριθμό των φοιτούντων στην οικεία σχολική μονάδα στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου αντίστοιχα κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Η εν λόγω διαδικασία δεν αφορά μαθητές/τριες που φοιτούν ήδη σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Για την εισαγωγή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

2. Για την κάλυψη των κενών θέσεων των μαθητών/τριών στη Β’ τάξη στα Εκκλησιαστικά Σχολεία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136) και των άρθρων 9 και 10 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24-2-2023 (Β΄ 1062) Υ.Α., δηλαδή διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και των Θρησκευτικών.

3. Ειδικότερα, αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία των παραπάνω γνωστικών πεδίων, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στις προηγούμενες τάξεις της οικείας βαθμίδας. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία.

4. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της οικείας σχολικής μονάδας έως τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους. Ειδικά για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο-Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεάπολης «Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης».

5. Κατά τη διεξαγωγή της δοκιμασίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα κατά τον κρίσιμο χρόνο μέτρα προφύλαξης για τη διασφάλιση της υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν κατά την ως άνω χρονική περίοδο.

6. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΣΕΕ δύναται να αποφασίσει την εισαγωγή όλων των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων. Αν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει των αριθμό των κενών/κενούμενων θέσεων διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

7. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία κατατίθενται: Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας ενδιαφέροντος με επισυναπτόμενα τις υπεύθυνες δηλώσεις των δύο γονέων/κηδεμόνων ότι συναινούν 3 στη συμμετοχή του τέκνου τους στη διαδικασία και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι ως άνω αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην περίπτωση ηλεκτρονικής κατάθεσης της αίτησης. Μετά την κατάθεση των αιτήσεων αποδίδεται για κάθε αίτηση από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου ατομικός κωδικός που αποτελείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τον αύξοντα αριθμό υποβολής της.

8. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κατά περίπτωση Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

9. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον ατομικό κωδικό της αίτησης, για πλήρη ταυτοποίησή τους. Οι υποψήφιοι προσέρχονται στην οικεία σχολική μονάδα, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων.

10. Οι μαθητές/τριες, κατά την είσοδο στην αίθουσα διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, ταυτοποιούνται και σημειώνουν τον ατομικό κωδικό της αίτησης στο/στα φύλλο/α εξέτασης σε σημείο/α που τους υποδεικνύεται από τους επιτηρητές, καλύπτεται/ονται κατά την παράδοσή του/τους και ανοίγουν μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας.

11. Την ευθύνη για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τριμελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε, που αποτελείται από τον Αντιπρόεδρό του, τον Σύμβουλο εκπαίδευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 111 του ν. 4823/2021. Η επιλογή των θεμάτων και οι ενδεικτικές λύσεις γίνονται από την τριμελή επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε. Τα θέματα και των τριών (3) εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και είναι είκοσι πέντε (25) στον αριθμό για κάθε γνωστικό πεδίο, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους/ιες για να απαντήσουν.

12. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας διακοσίων είκοσι πέντε λεπτών (225λ) για το Γυμνάσιο και τεσσάρων (4) ωρών για το Λύκειο.

13.Τα φύλλα εξέτασης βαθμολογούνται από δύο (2) εκπαιδευτικούς του σχολείου, υπό την εποπτεία του Διευθυντή/ντριας, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων. Η βαθμολόγηση κυμαίνεται εντός κλίμακας από μηδέν (0) έως εκατόν πενήντα (150). Ως άριστα λογίζονται τα εκατόν πενήντα (150) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα τρία (3) εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

14. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας το Ε.Σ.Ε.Ε κυρώνει τα αποτελέσματα, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία και με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων έκαστης σχολικής μονάδας.

Ειδικότερα αναρτώνται:

α) πίνακας με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους με αναφορά μόνο του ατομικού κωδικού της αίτησής τους και

β) αξιολογικός πίνακας με σειρά κατάταξης του συνόλου των μαθητών που έλαβαν μέρος στη δοκιμασία (τεστ) σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, με αναφορά μόνο του ατομικού κωδικού της αίτησής τους. Η ισχύς του ανωτέρω πίνακα παύει την 20ή Ιανουαρίου του οικείου σχολικού έτους. Σε περίπτωση ισοβαθμούντων/ ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες, είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του ΕΣΕΕ. Στην κλήρωση δύναται να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες, ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, τηρουμένων των τυχόν υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται κατά τον κρίσιμο χρόνο.

15. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια εισακτέου σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο μαθητή, προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η μετεγγραφή του μαθητή από το Γυμνάσιο ή Λύκειο,  αντίστοιχα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η, στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο αντίστοιχα που έχει κριθεί εισακτέος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Δείτε επίσης

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Παράλληλη Στήριξη 2023: Για “Πρόγραμμα Εξοικονομώ” κατηγορούν εκπαιδευτικοί το Υπουργείο Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση