Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88: Εγκύκλιος πρόσκλησης ανανέωσης ενδιαφέροντος σε όλους τους εκπαιδευτικούς, για τη μετάταξή τους βάσει της ως άνω νομοθεσίας.

Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη: 15180 – Μαρούσι Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Φράγκου Α.

Τηλέφωνο: 210-3442447

Φαξ: 210-3442365

Ηλ. Ταχυδρ.: atp@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 15-4-2020

Αρ. Πρωτ. 46800/Ν4

ΘΕΜΑ: “Εκκρεμείς μετατάξεις εκπαιδευτικών Ν. 1824/88”

 Με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296 Α’) «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»   όπως   συμπληρώθηκε   με   το   άρθρο   31   παρ.5   του   Ν.   3848/2010   (ΦΕΚ   71 Α΄)

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού –καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224 Α΄)

«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις»,

δόθηκε η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων να αιτηθούν μετάταξη σε θέσεις κλάδων μόνιμων  διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με καταληκτική ημερομηνία αίτησης την 31η Ιουλίου 2017.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης όλων των εκκρεμών ενεργών και εμπρόθεσμων αιτήσεων και καθώς έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους, παρακαλούμε όπως απευθύνετε πρόσκληση σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να δηλώσουν ανανέωση ενδιαφέροντος για τη μετάταξή τους βάσει της ως άνω νομοθεσίας.

Επισημαίνονται τα εξής:

1. Η μετάταξη είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει παρέλθει διετία από προηγούμενη μετάταξη (είτε σε άλλη υπηρεσία είτε από Πρωτοβάθμια σε Δευτεροβάθμια και το αντίστροφο ως εκπαιδευτικός ).

2. Αλλαγές στη σειρά προτιμήσεων που αναγράφονται στα πρακτικά αποδέσμευσης των ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ μπορούν να γίνουν εγγράφως. Αλλαγές προτιμήσεων και προσθήκη άλλων υπηρεσιών δεν γίνεται δεκτή, καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται στη σχετική αποδέσμευση των ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ.

3. Οι εκπαιδευτικοί θα μεταταχθούν σε κλάδο κατηγορίας, σύμφωνης με το τυπικό τους προσόν όπως ορίζεται στα άρθρα 76 και 77 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε περίπτωση μετάταξής τους σε διοικητική θέση, θα ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ,

ενώ οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίου Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, θα ενταχθούν στη κατηγορία ΤΕ, ακόμα και αν ως εκπαιδευτικοί ανήκαν στην κατηγορία ΠΕ.

Εκπαιδευτικοί ΠΕ70, απόφοιτοι των Ακαδημιών διετούς φοίτησης οι οποίοι δεν έχουν προβεί στην εξομοίωση των πτυχίων τους προς αυτά των Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής., δεν δύνανται να μεταταχθούν σε κατηγορία ΠΕ.

Συναφώς, στην παράγραφο 9 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α’), ορίζεται ότι:

«Οι μετατάξεις των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 1824/1988 (Α΄ 296) και του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) μπορούν να διενεργούνται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν προς αυτό».

4. Κατά τα διαλαμβανόμενα στην αριθ. 237/2017 ( ΑΔΑ: Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ ) Γνωμοδότηση του ΝΣΚ,

«καθ’ ερμηνεία της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1824/1988 υπό το φως του Συντάγματος και δη των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας θα πρέπει η Διοίκηση, υλοποιώντας τις επίμαχες μετατάξεις, οι οποίες εκ του νόμου έχουν δυνητικό χαρακτήρα, να προβεί, κατ’ αντιστοίχιση του χρόνου υπηρεσίας εκάστου μετατασσομένου εκπαιδευτικού προς τους προβλεπόμενους στον Υπαλληλικό Κώδικα βαθμούς των τακτικών διοικητικών υπαλλήλων, σε επανακατάταξη αυτού στον αναλογούντα βαθμό της διοικητικής θέσης της κατηγορίας στην οποία ανήκει ( ΠΕ ή ΤΕ ), ανεξάρτητα από το βαθμό που κατείχε ως εκπαιδευτικός».

Έτσι, πριν την εξέταση της εκάστης αίτησης από το ΚΥΣΔΙΠ, είναι απαραίτητη η έγγραφη συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων για την επανακατάταξή τους στο νέο βαθμολόγιο, με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.

5. Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, μπορούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 50/01 όπως ισχύει, να μεταταχθούν ως ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός. Για την επιλογή τους υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Κατόπιν αυτών και για να προχωρήσουμε στις δικές μας περαιτέρω ενέργειες, παρακαλούμε τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπως, αφού απευθύνουν την παρούσα ενημέρωση σε όλους τους οικείους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μας αποστείλουν:

  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) των αιτηθέντων μετάταξη εκπαιδευτικών.
  2. Βεβαίωση γνησιότητας στοιχείων προσωπικού μητρώου υπαλλήλου, η οποία θα αναγράφει τους τίτλους σπουδών και, προαιρετικά, αν έχει προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο, την πιστοποίηση ΤΠΕ Α’ επιπέδου ή άλλης πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων β) υπολογιστικά φύλλα γ) υπηρεσίες διαδικτύου, από νόμιμα πιστοποιημένους φορείς.
  3. Πληροφόρηση σχετικά με την τρέχουσα υπηρέτηση του αιτούντος σε σχολείο ή σε διοικητική υπηρεσία.
  4. Συμπληρωμένο Πίνακα με τα στοιχεία των αιτούντων αρμοδιότητας εκάστης ΔΔΕ ή ΔΠΕ (επισυνάπτεται).
  5. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επανακατάταξης (βλ. 3 και 4) (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
  6. Υπεύθυνη δήλωση προτίμησης κατηγορίας και κλάδου των εκπαιδευτικών με πτυχία Πληροφορικής (βλ. 5) (επισυνάπτεται υπόδειγμα),
  7. Υπεύθυνη δήλωση ενδεχόμενης αλλαγής στη σειρά προτιμήσεων του ΚΥΣΠΕ ή ΚΥΣΔΕ (βλ. 2) (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

 Δείτε σχετικά

Ενημερωτικό Αποσπάσεων 2020: Aποκωδικοποίηση σημείων των Εγκυκλίων
Εγκύκλιος Αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 2020
Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ σε Φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας

Δείτε επίσης

Πέτσας για άνοιγμα σχολείων: Μπορούν να γίνουν διευθετήσεις, δεν κινδυνεύει ιδιαίτερα ο μαθητικός πληθυσμός
Ανοιγμα σχολείων από 11 Μαΐου-Αλλαγές στις Πανελλαδικές-Εκτός η Κοινωνιολογία | video
Τσιόδρας: Η μείωση της διασποράς του ιού δεν ξέρουμε αν οφείλεται στο κλείσιμο σχολείων ή στην απαγόρευση άλλων συναθροίσεων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση