Σάββατο, 8 Αυγούστου 2020

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικές εκδρομές: Καταργείται το έως τώρα καθεστώς έγκρισης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτικές εκδρομές: Καταργείται το έως τώρα καθεστώς έγκρισης και προωθείται η αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με διάταξη του ΥΠΑΙΘ.

Εκπαιδευτικές εκδρομές

Κατατέθηκε διάταξη για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και για τις επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα μ αυτή διενεργούνται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών και της Διεύθυνσης της κάθε σχολικής μονάδας.

Η απόφαση υποβάλλεται, μόνο για ενημέρωση, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, χωρίς αυτές να δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 16 του π.δ. 79/2017, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τόσο οι εκπαιδευτικές εκδρομές όσο και οι επισκέψεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα οργανώνονται και διενεργούνται με την ευθύνη των εκπαιδευτικών και του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολικής μονάδας.

Με αυτές πρωτίστως παρέχεται ευχέρεια πραγματοποίησης περισσοτέρων της μιας ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάγκη εμπλουτισμού των εκπαιδευτικών δράσεων προς αναβάθμιση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Η απόφαση πραγματοποίησης τόσο των ημερήσιων εκπαιδευτικών εκδρομών όσο και των επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα περιέρχεται κατά κανόνα στο Σύλλογο Διδασκόντων, ενώ υποβάλλεται, μόνο για ενημέρωση, στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος της οποίας δύναται να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις, χωρίς αυτές να δεσμεύουν τη σχολική μονάδα.

Μόνο κατ’ εξαίρεση η απόφαση πραγματοποίησης επισκέψεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο εξωτερικό περιέρχεται στον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Καταργώντας το καθεστώς έγκρισης που ίσχυε μέχρι σήμερα προωθείται η αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας και εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος κατά τη διάρκεια τέτοιων δράσεων τελεί σε καθεστώς αυξημένης εγρήγορσης, χωρίς να παύει να επιτελείτον ίδιο παιδαγωγικό ρόλο που έχει και εντός τάξης.

Οι εκδρομές και λοιπές συναφείς δράσεις εντάσσονται στο παιδαγωγικό έργο, το εμπλουτίζουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.

Δείτε το νομοσχέδιο με το άρθρο 49 για τις εκδρομές εδώ

Δείτε σχετικά

Σχέδιο νόμου ΑΔΙΠ-ΕΛΚΕ-Κυρώσεις διορισμών-Εορτή Τριών Ιεραρχών | Στη Βουλή
Διάταξη πτυχίων Κολλεγίων: Δεκτά θα γίνονται από το ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών
Τριετής αποκλεισμός όσων διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Ρύθμιση στη Βουλή
Εορτή Τριών Ιεραρχών: Παύει να είναι αργία με διάταξη στη Βουλή.
Νόμος Διορισμών: 4589/2019 – ΦΕΚ A 13 – 29.01.2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση