Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: Ποια μοριοδοτείται – Αποδεικτικά / Βεβαιώσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: Ποια μοριοδοτείται – Αποδεικτικά / Βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: Ποια μοριοδοτείται σύμφωνα με το ΑΣΕΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 4 στ) του ν. 4589/2019, για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, που έχει πραγματοποιηθεί σε κλάδο της ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας (εν προκειμένω ΠΕ) με τον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα.

Συγκεκριμένα:

 (α) Στις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι:

«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:

α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) στα Μουσικά Σχολεία,

γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,

δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,

ε) στα Ναυτικά Λύκεια,

στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,

ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,

θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,

ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,

ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,

ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄),

ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000,

ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.),

ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),

ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).

Δείτε επίσης

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής ΠΕ – Το ΦΕΚ

Μεταφορά εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας: Ενημέρωση – Διευκρίνηση

β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
 1. i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
 2. ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 1. iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων,
 2. v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης,

 1. vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου,

vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και

viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προ- γραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης,

 1. ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».

(β) Στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75 Α΄) ορίζεται ότι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010.

Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).

Δείτε επίσης

Υποβολή δικαιολογητικών για διορισμούς: Από 2 έως 30 Μαΐου στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 Προϋπηρεσία ως ΕΕΠ

(γ) Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 1.β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008, όπως ισχύουν, αφορούν στην προϋπηρεσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προσφέρθηκε, κατόπιν πρόσληψης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) νυν Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (για τον κλάδο ΠΕ25) και σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (για τους κλάδους ΠΕ23 και ΠΕ30).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4ζ) του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:

αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, και

ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών (ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 6).

Δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους  προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

Δείτε επίσης:

Αιτήσεις σε ΑΣΕΠ και Διευθύνσεις: Αναλυτικά τα βήματα

Διευκρινίζονται τα εξής:
 1. Για εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες αναπληρωτή ή ωρομισθίου της ημεδαπής (πλην ιδιωτικών), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις [άρθρο 61 παρ. 4 στ) του ν. 4589/2019], που δεν είναι καταχωρισμένες, κατά τα ανωτέρω στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή τον αρμόδιο, κατά περίπτωση, φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει σαφώς:
 • η δομή (Γενική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή λοιπές προβλεπόμενες) και η βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη
 • ο κλάδος πρόσληψης
 • αν ο εκπαιδευτικός απασχολήθηκε ως αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ως ωρομίσθιος
 • τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
 • για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης και
 • για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα.
 1. Για την προσμέτρηση ιδιωτικής προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4ζ) του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, οι υποψήφιοι καταθέτουν:
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την οικεία Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει το ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία, καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
 • Έγγραφο απόλυσης της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λπ. ή της καταγγελίας σύμβασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου (Γνωμ. ΝΣΚ 35/2006).
 1. Για την προσμέτρηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε κράτη – μέλη Ε.Ε.:

Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:

 ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια Γενική ή Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους

 τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία

 η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία

 το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού  οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και

 ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους, κατά περίπτωση όρους, και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των προϋπηρεσιών):

Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), για την κατάταξη στους οικείους πίνακες, θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

59 Σχόλια

 1. Γιώργος σε

  Κύριε Βούγια έχω μια ερώτηση .

  Εχω προϋπηρεσία από δημόσιο ΙΕΚ σε μαθήματα που δίδασκα συναφή με την ειδικότητα που θα κάνω αίτηση στον ΑΣΕΠ δικαιούμαι να υποβάλλω αυτή την προϋπηρεσία για να πάρω επιπλέον μόρια ή όχι ; Σας ευχαριστώ πολύ .

   • ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΑΝΝΑ σε

    κ. Βουγια, μπορω αν προσληφθω αναπληρωτρια μειωμενου ωραριου, (ΠΕ 06) να αναλαβω ταυτοχρονα και θεση αναπληρωτριας η ωρομισθιας σε σχολες του ΟΑΕΔ; Αναγνωριζεται η προϋπηρεσία εκει; Μπορει να συμπληρωσει την υπηρεσια μου, ωστε να μη χασω πολυτιμα μορια;

 2. Κώστας σε

  Καλησπερα,

  Για να ξεκαθαρίσουμε τα της προϋπηρεσίας. Εχω προυπηρεσια στη Γενικη Αγωγη το 2015. Το 2016 αποκτω μεταπτυχιακό ΕαΕ κι εκτοτε εργαζομαι στην ΕΑΕ. Στην αιτηση Εαε θα συμπεριλαβω και τους μηνες της Γενικης κι ας ειναι προ κτησης μεταπτυχιακου που αποτελει προσον για ενταξη στους πινακες εαε; Ευχαριστώ!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ναι, θα πιαστεί όλη η προϋπηρεσία σας. Το μεταπτυχιακό είναι εξειδίκευση και μετράει η προϋπηρεσία από το βασικό σας πτυχίο και μετά.

 3. Στελλα σε

  Εχω προυπηρεσια 1 ετους σε ιδιωτικο σχολειο, θα μοριοδοτηθει η επρεπε να εχω 2 ετη προυπηρεσιας για να μου αναγνωριστει;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   “Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4ζ) του άρθρου 61 του ν. 4589/2019 η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:
   αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, και
   ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα (10) μηνών (ν. 3391/2005, άρθρο 9, παρ. 6).”

 4. ΑΝΔΡΕΑΣ σε

  Καλησπέρα κ. Βούγια.
  Εχω πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης από το ΕΑΠ (οχι στην ειδικη αγωγη).

  Η βεβαίωση που εχω παρει αναφέρει ότι ειναι διαρκειας ενος έτους και δεν αναφερει συνολο ωρων αλλα οτι το εν λογω μεταπτυχιακο αντιστοιχει σε τρια εξαμηνιαια μαθηματα τριων ωρων διδασκαλιας ανα εβδομαδα.

  Θα παρω τα δυο μορια ;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Καλησπέρα, πρέπει να πάρετε βεβαίωση που να αναφέρει τις ώρες και την ημεροχρονολογία.

 5. Γιάννα σε

  Καλησπέρα! Το βασικό μου πτυχίο είναι νηπιαγωγός και είχα εργαστεί για 4 συνεχή έτη σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο ως δασκάλα με όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες από την αντίστοιχη Α/θμια. Μετά από αυτά τα χρόνια εργάζομαι συνεχόμενα ως αναπληρώτρια νηπιαγωγός. Στο ιδιωτικό οι προσλήψεις μου ήταν από αρχές του διδακτικού έτους έως τέλους ξεχωριστά κάθε χρόνο. Θα μπορέσει να προσμετρηθεί η προϋπηρεσία μου αυτή σε περίπτωση διορισμών με την ισχύουσα νομοθεσία;

 6. Δημήτρης σε

  Κύριε Βούγια καλησπέρα. Εργάζομαι ως καθηγητής (πληροφορικός) τα τελευταία 8 χρόνια έχοντας δικό μου φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Είδα σε κάποιους πίνακες ότι υπάρχουν ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αναγνωρίζονται σε μένα μόρια? Σας ευχαριστώ θερμά.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Οχι δεν αναγνωρίζονται. Μόνο η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία και αυτή υπό προϋποθέσεις.

 7. Η προϋπηρεσία σε χώρες της Ε.Ε. που αποκτήθηκε πριν αυτές οι χώρες ενταχθούν στην Ε.Ε. προσμετράται;

 8. olga papa σε

  Καλησπερα, για την προυπηρεσια στη τριτοβαθμια εκπαιδευση (αυτονομη διδασκαλια μαθηματος ή/και Διδάσκοντες ΠΔ 407/80 ) υπαρχει κάτι σχετικο? Δεν μοριοδοτείται η προυπηρεσια στην Τριτοβαθμια για αιτήσεις στη ΔΕ, σωστά?

  • Φώτη Χρυσάνθη Λαμπρινή σε

   Καλημέρα!Ενδιαφέρομαι να υποβάλλω αίτηση στη προκήρυξη 3Κ/2020. Έχω διδακτική εμπειρία στη Γθμια εκπαίδευση (189 ώρες). Πώς μπορώ να μετατρέψω τις ώρες μου σε μήνες?Ευχαριστώ

   • Βασίλης Βούγιας σε

    Σ αυτό πρέπει να βοηθήσει το αρμόδιο Τμήμα του Πανεπιστημίου.

  • ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ - ΑΝΝΑ σε

   κ. Βουγια, μπορω αν προσληφθω αναπληρωτρια μειωμενου ωραριου, (ΠΕ 06) να αναλαβω ταυτοχρονα και θεση αναπληρωτριας η ωρομισθιας σε σχολες του ΟΑΕΔ; Αναγνωριζεται η προϋπηρεσία εκει; Μπορει να συμπληρωσει την υπηρεσια μου, ωστε να μη χασω πολυτιμα μορια;

 9. Καλλιόπη Ερμίδου σε

  Καλησπέρα

  θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:

  Η τριετής προϋπηρεσία σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό που ανήκει στα εκπαιδευτήρια Καντάς, μοριοδοτείται στην αίτηση του ΑΣΕΠ σχετικά με την τρέχουσα προκήρυξη ;

 10. Δημήτρης σε

  Ως φοιτητής 3ου έτους μαθηματικού , στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης , εργάστηκα σε δημόσιο γυμνάσιο ( ενισχυτική διδασκαλία ) . Αποτελεί προϋπηρεσία ;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Μετά την απόκτηση πτυχίου θεωρείται από τον σχετικό νόμο.

 11. ΑΝΤΩΝΙΑ σε

  Καλησπέρα,

  η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων έχει και ΙΕΚ. Εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από τη σχολή αυτή, η διδασκαλία σε αυτό μοριοδοτείται;

 12. Βασίλης Μ. σε

  Αξιότιμε Κε Βούγια καλησπέρα σας, έχω κάνει αίτηση στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019 στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ 82). Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν και εφόσον επιτύχω, έχω προϋπηρεσία σε Υπουργείο (Ν.Π.Δ.Δ.) 12 έτη . Αυτή προσμετράται μετά στους εκπαιδευτικούς? Αναγνωρίζεται σαν μισθολογικό κλιμάκιο?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Καλή ανάσταση!

 13. Ελενη Λαζαριδου σε

  Καλησπερα σας, η προυπηρεσια σε ιδιωτικο σχολειο με διοριστηριο, 2ετης συμβαση και απολυση, οχι λογω καταργησης σχολικης μοναδας, απλα με καταγγελία συμβασης, μπορει να μετρησει; η πρεπει να χει καταργηθει το τμημα;δισβασα καπου οτι για να μετρησει πρπεει να χει κλεισει τ σχολειο αλλιως δε μετράει η προυπηρεσια για διορισμο!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   ζ) Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών
   όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχο-
   λικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
   παίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:
   αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κα-
   τάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή
   τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και
   ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης
   συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με
   πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο
   υποχρεωτικό. Δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των
   ιδιωτικών εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασί-
   ας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών
   εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους των
   περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του
   ν. 682/1977 (Α΄ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους
   οποίους προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική
   εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν
   διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν
   συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε
   δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδα-
   κτικά έτη.

 14. Μαίρη Τ σε

  Καλησπέρα σας, η προϋπηρεσία σε ΕΠΑΣ μαθητείας μοριοδοτείται από τον ΟΠΣΥΔ?

 15. ΤΣΟΥΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ σε

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ (ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΙΟ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΥ -ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 5 ΕΤΗ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΕ70) ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

 16. Αγγελική σε

  Καλησπέρα, έχω μια ερώτηση. Είμαι διορισμένη σε συστεγαζομενο ιδιωτικό Νηπιαγωγείο παιδικού σταθμού και διανύω τον δεύτερο χρόνο. Στη διάρκεια της καραντίνας(Μάρτιο και Απρίλιο) ήμουν στην Εργάνη καθώς δεν παρειχαμε τηλεδιάσκεψη. Τι γίνεται με τα μόρια μου; Έχω κάποια επίπτωση εφόσον στη διετία γίνει καταγγελία σύμβασης;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

 17. Αγγελική Παπαδοπούλου σε

  Καλησπέρα, έχω μια ερώτηση. Είμαι διορισμένη σε συστεγαζομενο ιδιωτικό Νηπιαγωγείο παιδικού σταθμού και διανύω τον δεύτερο χρόνο. Στη διάρκεια της καραντίνας(Μάρτιο και Απρίλιο) ήμουν στην Εργάνη καθώς δεν παρειχαμε τηλεδιάσκεψη. Τι γίνεται με τα μόρια μου; Έχω κάποια επίπτωση εφόσον στη διετία γίνει καταγγελία σύμβασης;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

 18. Λιάνα Κρασαδάκη σε

  Η προϋπηρεσία σε ΙΕΚ ΟΑΕΔ προσμετράται; Εϊναι μεταλυκειακή εκπαίδευση, γι’αυτό ρωτώ.

 19. ΛΙΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ σε

  Καλησπέρα κύριε Βουγια, αρχές Ιανουαρίου παρουσιάστηκα σαν νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης, διαθέτω προϋπηρεσίας 15 χρόνων σε ΚΔΑΠ που ανήκει σε ΝΠΙΔ και ειδικότερα σε κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου, ως νηπιαγωγός . Αυτή η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μισθολογικά.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Θεωρώ πως όχι. Με τον νόμο 3699 πιθανά να αναγνωρίζεται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μόνον.

 20. Δωρα Σινδονα σε

  Καλησπερα κυριε Βουγια. Διδασκω ως ωρομισθια στην Σχολη Υπαξιωματικων Αεροποριας αγγλικα. Θα προσμετρηθουν ως προυπηρεσια οι εργασιας μου στην επομενη σχολικη χρονια? Ευχαριστω για τον χρονο σας!

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Οι Πίνακες για τους αναπληρωτές έχουν κλειδώσει για 2 έτη

 21. ΠΑΝΟΣ ΘΗΛΥΖΑΣ σε

  Καλημέρα κύριε Βούγια! Εργαζόμουν σε ιδιωτικό σχολείο για δύο συναπτά σχολικά έτη! Δεν συμπλήρωσα διετία όμως με την ημερολογιακή έννοια καθώς έγινε καταγγελία σύμβασης το καλοκαίρι του δεύτερου έτους. Συγκεκριμένα, εργάστηκα στο σχολείο αυτό από 9/9/2019 έως 5/7/2021 δηλαδή περίπου 22 μήνες. Μήπως γνωρίζετε αν θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία μου για τους πίνακες αναπληρωτών;;

 22. ΠΑΝΟΣ ΘΗΛΥΖΑΣ σε

  Κύριε Βούγια καλημέρα σας! Αν μπορείτε θα ήθελα αν μπορείτε και γνωρίζετε να με βοηθήσετε σε μια ερώτηση που έχω υποβάλει τόσο στο υπουργείο όσο και σε διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας αλλά δεν πήρα σαφή απάντηση. Εργάστηκα ως δάσκαλος για δύο συναπτά σχολικά έτη σε ιδιωτικό σχολείο τις χρονιές 2019-2020 και 2020-2021! Ωστόσο έγινε καταγγελία της σύμβασής μου το καλοκαίρι του δεύτερου έτους και συγκεκριμένα στις αρχές Ιουλίου. Δούλεψα λοιπόν δύο συνεχόμενα σχολικά έτη αλλά όχι ημερολογιακά έτη καθώς η προϋπηρεσία μου ήταν περίπου 22 μήνες δηλαδή από 9/9/2019 ;έως 5/7/2021. Θα μπορέσει να μου αναγνωριστεί η προϋπηρεσία αυτή και να μου προσμετρηθούν τα μόρια για τους πίνακες των αναπληρωτών;;

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Η πραγματική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών
   όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται μόνο εφόσον:
   αα) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν απολυθεί για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή
   τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας και
   ββ) έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της απόλυσης
   συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με
   πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο
   υποχρεωτικό. Δεν προσμετράται η προϋπηρεσία των
   ιδιωτικών εκπαιδευτικών των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης, καθώς και των ιδιωτικών
   εκπαιδευτικών που απολύονται για τους λόγους των
   περιπτώσεων δ ́ και ε ́ της παρ. 3 του άρθρου 30 του
   ν. 682/1977 (Α ́ 244). Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί για τους
   οποίους προσμετράται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική
   εκπαίδευση σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, δεν
   διορίζονται αν κατά το χρόνο του διορισμού δεν έχουν
   συμπληρώσει υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου σε
   δημόσια σχολεία επί δύο (2) τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.

 23. ΠΑΝΟΣ ΘΗΛΥΖΑΣ σε

  Επομένως από ότι καταλαβαίνω η δική μου προϋπηρεσία δεν προσμετράται εφόσον είναι 22 και όχι 24 μήνες σωστά;;

 24. Κατερίνα Παχατουρίδου σε

  Καλησπέρα κ. Βουγια. Η προϋπηρεσία στον ΕΦΚΑ( Δημοσιο) προσμετράται μισθολογικα στους αναπληρωτες?
  Ευχαριστω εκ των προτερων

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Αν είναι αναγνωρισμένη από Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

  • Matsarokos George σε

   Καλησπέρα κ. Βούγια εργάζομαι εικαστικός 3 χρόνια σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό το πρωί και σε ιδιωτικό ΚΔΑΠ το απόγευμα.
   ( κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ), πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να εργαστώ αναπληρωτής στην δευτεροβάθμια δημόσια γενική εκπαίδευση, είμαι ΠΕ 89,02. Η προϋπηρεσία η οποία έχω σαν εκπαιδευτικός από την εργασία μου στον ιδιωτικό τομέα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα αναγνωριστεί σαν αναπληρωτής στην δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και εάν ναι με ποιο τρόπο ; Θα λάβω περισσότερα μόρια στον πίνακα του ΟΠΣΥΔ και θα με ανεβάσει στην σειρά κατάταξης ; Θα ανέβω μισθολογικό κλιμάκιο από το πρώτο έτος ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 25. Μαρία Αμαλία Ζαχαρή σε

  Κε Βούγια, εγώ πριν διοριστώ στη Β/θμια εκπαίδευση, δίδασκα στο ΤΕΙ ως καθηγητής-έκτακτο προσωπικό με μειωμένα προσόντα. Πώς θα προκύψει η προϋπηρεσία μου, ώστε να τη χρησιμοποιήσω στη δημόσια εκπαίδευσή μου; Πώς θα γίνει η αναγωγή των ωρών διδασκαλίας;
  Ευχαριστώ
  ΑΜΑΛΙΑ

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Σύμφωνα με τον νόμο των διορισμών δεν προσμετράται η προϋπηρεσία στα ΑΕΙ.

 26. Στέλλα Κ σε

  Κε Βούγια,
  Εργάζομαι ως αναπληρώτρια ΠΕ70. Σκέφτομαι το επόμενο έτος να κάνω αίτηση σε ένα ευρωπαϊκό σχολείο σε θέση δασκάλας, αλλά και σε κάποιο άλλο δημοτικό σχολείο εντός ΕΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω, αν η προϋπηρεσία μου μπορεί να προσμετρηθεί αργότερα στους πίνακες των αναπληρωτών ή στους πίνακες του ΑΣΕΠ για κάποιον διορισμό στην εκπαίδευση.

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Για την προσμέτρηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε κράτη – μέλη Ε.Ε.:

   Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:

    ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια Γενική ή Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

    η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους

    τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία

    η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία

    το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού  οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και

    ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους, κατά περίπτωση όρους, και προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου.

 27. Νικήτας Περαντωνάκης σε

  Γειά σας Κύριε Βούγια . Εργάζομαι από τον 2/2020 ως υποδιευθυντής εκπαίδευσης σε Ι.Ι.Ε.Κ , το οποίο ενδέχεται να σταματήσει την λειτουργία του, ήθελα να ρωτήσω αν αναγνωρίζεται αυτή η προϋπηρεσία ως εκπαιδευτική κάπου στους πίνακες Αναπληρωτών ή στα ΣΔΕ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία για πίνακες ΑΣΕΠ ο υπάρχων νόμος δεν αναγνωρίζει την σε ΙΕΚ.

 28. Μαρία Κ. σε

  Καλησπερα σας! Δουλευω τουλάχιστον δέκα χρόνια ως πε70 μόνιμη και ενδιαφέρομαι για δευτερο πτυχιο πε06. Ήθελα να ρωτήσω, η προυπηρεσία που έχω μεταφέρεται μετά στον άλλο κλάδο; (π.χ.100 μόρια;) Δηλαδή η τοποθέτηση γινεται με τα μόρια που ειχες; ευχαριστώ

Γράψτε μία απάντηση