Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Ειδικής Αγωγής ζητούν να ανακοινοποιηθούν στο ορθό οι Πίνακες για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Ειδικής Αγωγής ζητούν να  ανακοινοποιηθούν στο ορθό άμεσα οι Πίνακες των ονομάτων για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής.
Εκπαιδευτικοί ΠΕ 79.01 Ειδικής Αγωγής
Εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής κοινοποίησαν επιστολή, στην οποία αναφέρουν πως κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων προσλήψεων αναπληρωτών της Α φάσης (25-08-2020), παρατηρείται η μεταφορά των ΤΕ16 (απόφοιτοι μουσικής μη ανωτάτων ιδρυμάτων) πάνω από τους ΠΕ79.01 (απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής).
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής ζητούν να ανακοινοποιηθούν στο ορθό άμεσα οι Πίνακες των ονομάτων για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής.
Δείτε την επιστολή
Κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων της Α φάσης (25-08-2020), παρατηρείται η μεταφορά των ΤΕ16 (απόφοιτοι μουσικής μη ανωτάτων ιδρυμάτων) πάνω από τους ΠΕ79.01 (απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικής).
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη ροή των προσλήψεων της Α φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών, φαίνεται πως οι ΤΕ16 (κυρίου πίνακα) προηγήθηκαν των ΠΕ79.01 (επικουρικού).
Το παραπάνω προβλέφθηκε από την προκήρυξη της 3ΕΑ/2019 ώστε στην περίπτωση εξάντλησης του κυρίου πινάκα ΠΕ79.01, να συμπληρωθούν τυχόν κενές θέσεις (μόνιμου διορισμού) από τον κύριο πίνακα ΤΕ16.
Ωστόσο,
στην τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μουσικής προηγούνται οι ΠΕ79.01 και ακολουθούν οι ΤΕ16 και ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)”:
[…]
[παρ] 2. Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων περισσοτέρων του ενός κλάδου ή ειδικοτήτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή/και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., η πρόσληψη διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018. Κατά τη διαδικασία προσλήψεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 τηρούνται τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (Α’ 146).
[παραθέτω]:
Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 16.01, παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια.
Για το διορισμό
των ανωτέρω εκπαιδευτικών διενεργείται διαγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων του κλάδου αυτού από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) όπως ειδικότερα ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Για την πρόσληψη
των αναπληρωτών και ωρομισθίων του κλάδου αυτού, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄). Η παράγραφος 9 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 15 του ν.1566/1985 καταργείται.
Παρακαλούμε
όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανακοινοποιηθούν στο ορθό άμεσα οι πίνακες των ονομάτων για τον κλάδο ΠΕ79.01 Μουσικής.
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ79.01 Ειδικής Αγωγής

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ 2020-21 Α Φάση | Ονόματα
Εγκύκλιος πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή: Για την Αναγγελία πρόσληψης – Νέο Υπόδειγμα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση