Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Χαμηλό επίπεδο δαπανών-υστέρηση στην ένταξη/συμπερίληψη-χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Χαμηλό επίπεδο δαπανών-υστέρηση στην ένταξη/συμπερίληψη-χαμηλή συμμετοχή στην προσχολική – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Σε χαμηλά επίπεδα κινούνται οι δαπάνες για την εκπαίδευση στη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΕΚ) 2021 της ΕΕ, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του Προγράμματος SFC2021 που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ (Στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ — (άρθρο 21 παράγραφος 3).

Αλλά και σε άλλους δείκτες η κατάσταση, όπως παρουσιάζεται, δεν είναι ικανοποιητική για τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα:

 • η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση είναι χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ),
 • η συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση των ΑμεΑ υστερεί σημαντικά,
 • η εξειδικευμένη υποστήριξη περιορίζεται σημαντικά κατά το πέρασμα από την Α/θμια στη Β/θμια,
 • η έρευνα PISA 2018 έδειξε χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων μαθητών εκπαίδευση,
 • το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό στους απόφοιτους Γ/θμιας εκπαίδευσης,
 • το ποσοστό συμμετοχής ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) είναι χαμηλό,
 • όπως και η ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)
 • στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αναδείχθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού για τις μειονεκτούσες ομάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων,
 • αλλά και το ποσοστό των ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου υπολείπεται του μ.ο. της ΕΕ (57%).
Αναλυτικά τι αναφέρεται στον τομέα Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση στην έκθεση

Δαπάνες για την Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΠΕΚ) 2021 της ΕΕ, στην Ελλάδα, οι δαπάνες για την εκπαίδευση κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Ψηφιακές δεξιότητες

Το ποσοστό των ατόμων με ψηφιακές δεξιότητες άνω του βασικού επιπέδου (32%) υπολείπεται του μ.ο. της ΕΕ (57%), μολονότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών με βασικές ψηφιακές γνώσεις έχει βελτιωθεί.

Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου

Η Πρόωρη Εγκατάλειψη του Σχολείου (ΠΕΣ) είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Ωστόσο, παρουσιάζεται χάσμα μεταξύ των γεννημένων στο εξωτερικό μαθητών, καθώς το 25% (2019) έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση ή την κατάρτιση (αύξηση κατά 5,1 μονάδες σε σχέση με το 2018) σε σύγκριση με το 2% των γηγενών.

Προσχολική εκπαίδευση

Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση είναι χαμηλή, παρά τις βελτιωτικές παρεμβάσεις. Το 2018 το 75,2% των παιδιών 4-6 ετών ήταν στην προσχολική εκπαίδευση, ποσοστό χαμηλότερο από τον μ.ο.της ΕΕ (94,8%) και από το σημείο αναφοράς (95%) του πλαισίου (EΠΕK 2020).

Ερευνα PISA 2018

Η έρευνα PISA 2018 έδειξε χαμηλές επιδόσεις των 15χρονων μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες συγκριτικά με το 2015 (ο.π.).

Συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση ΑμεΑ

Η συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμεΑ) παρά τις βελτιώσεις υστερεί σημαντικά.

Εξειδικευμένη υποστήριξη

Η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης περιορίζεται σημαντικά κατά το πέρασμα από την Α΄βάθμια στη Β΄βάθμια εκπαίδευση.

Προπτυχιακά-Μεταπτυχιακά

Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό (86%) φοιτητών σε προπτυχιακά προγράμματα στην ΕΕ (60%). Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, το ποσοστό είναι 10% (ΕΕ:29%) καθώς προτιμώνται τα προγράμματα του εξωτερικού. Αντιθέτως, η εισερχόμενη κινητικότητα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ.

Ανεργία αποφοίτων Γ/θμιας και άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης

Για τους απόφοιτους Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης, παρόλο που απορροφούνται ευκολότερα στην αγορά εργασίας, σε σχέση με τους απόφοιτους άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, το ποσοστό ανεργίας παραμένει υψηλό (12,1%) δημιουργώντας συνθήκες για την αύξηση της υποαπασχόλησης και της μετανάστευσης.

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Η ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (European Semester GR 2020: 28,8% εγγραφές μαθητών της ανώτερης Β΄βάθμιας εκπαίδευσης με μ.ο. ΕΕ 47,8% το 2017).

Εγκατάλειψη σπουδών

Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εγκατάλειψη των σπουδών πριν την ολοκλήρωσή τους.

Ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων ΕΕΚ το 2019 παρέμεινε σταθερό στο 50,9%, χαμηλότερο από το μ.ο. της ΕΕ (79,1 %), (ΕΠΕΚ 2020).

Διά Βίου Μάθηση

Η συμμετοχή ενηλίκων στη Διά Βίου Μάθηση (ΔΒΜ) το 2019 ανήλθε σε μόλις 3,9%, ποσοστό χαμηλότερο από τον μ.ο. της ΕΕ (10,8%) και από τον στόχο της ΕΕ για το 2020 (15%).

Ποσοστό συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση

Το ποσοστό των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης που συμμετέχουν στη ΔΒΜ (0,8%) είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη (ΕΕ:4,3%) (ο.π.).

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λόγω της ανάγκης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναδείχθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού για τις μειονεκτούσες ομάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Eurofound, 2020).

_________________________

Γενικά στοιχεία για το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΠΑΔΚΣ 2021-2027) αποτελεί Τομεακό Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ+ και συνολικό προϋπολογισμό 4.161.594.204,00€ (ΔΔ). Το Πρόγραμμα στηρίζει την προώθηση των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) και καλύπτει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα στοχεύει:

 • στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους έως 29 ετών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΑΕΚ),
 • στην προώθηση της ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση,
 • στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη διασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και
 • στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης.

Περιβάλλον σχεδιασμού – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων εντάσσεται στο συνολικό όραμα της χώρας, όπως αποτυπώνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», αναφορικά με τη μετάβαση της χώρας σε μία νέα εποχή, μέσω θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τομεακές Εθνικές Στρατηγικές και το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ (αρχές ΕΠΚΔ, Κανονισμοί της ΠΠ 2021-2027, κ.α) και η υλοποίησή τους θα ακολουθεί τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας.

Δείτε αναλυτικά

Το Πρόγραμμα SFC2021 που υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ (Στόχος «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη»), το ΕΚΤ+, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΤΘΑ — άρθρο 21 παράγραφος 3

Δείτε επίσης

Διαβούλευση νομοσχεδίου σχολικής βίας: “Ζούμε Αρμονικά ΜΑΖΙ, Σπάμε τη Σιωπή!”-Εως Δευτέρα 20.02.2023 

Αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών Ελλάδας-Κύπρου: Υπεγράφη διακρατική συμφωνία 

Δωρεάν προσβάσιμο υλικό και εγχειρίδια για την ισότιμη πρόσβαση μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία από το ΙΕΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση