Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με την Απόφαση για τη διαδικασία και τα όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του ΚΠΠ.

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2285 – 15.06.2020 η υπ. αριθμ. 48456/Α5 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με θέμα “Εξετάσεις – όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής”.

Η Απόφαση περιέχει 20 άρθρα και επισημαίνεται πως κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Δείτε αναλυτικά
Αρθρο 1 – Εξετάσεις και Πιστοποίηση

1. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Κ.Π.Π.) θεσμοθετήθηκε με το ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το Κ.Π.Π. χορηγείται ύστερα από εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος. Η διαδικασία των εξετάσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με κατάλληλο λογισμικό.

2. Το Κ.Π.Π. πιστοποιεί τη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένου,

β) υπολογιστικών φύλλων και

γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (Α΄ 63).

3. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ψηφιακά αντικείμενα πέραν αυτών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), στα οποία η γνώση χειρισμού Η/Υ μπορεί να πιστοποιείται με το Κ.Π.Π.

Αρθρο 2 – Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις καταβάλλονται εξέταστρα, το ύψος των οποίων καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

Αρθρο 3 –  Εξεταστικά Κέντρα

1. Οι εξετάσεις για το Κ.Π.Π. διενεργούνται σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Κ.Η.Ε.), τα οποία αποτελούν τα Εξεταστικά Κέντρα, λειτουργούν σε σχολικές μονάδες και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή σε δημόσιους χώρους αρμοδιότητας άλλων υπουργείων και είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

Τα Εξεταστικά Κέντρα για τις προγραμματισμένες εξετάσεις ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), από το σύνολο των εγκεκριμένων Κ.Η.Ε. που συγκροτούν το Μητρώο Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (Μητρώο Κ.Η.Ε.)., το οποίο δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.

2. Κριτήρια για τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων είναι η κατανομή των υποψηφίων και η διαθεσιμότητα των Κ.Η.Ε. στις προγραμματισμένες εξετάσεις ανά περιοχή, οι γεωγραφικές και συγκοινωνιακές συνθήκες της περιοχής αυτής, καθώς και τυχόν άλλες αντικειμενικές ανάγκες.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Αρθρο 4  – Συγκρότηση και συντήρηση Μητρώου Κέντρων Ηλεκτρονικών Εξετάσεων

————————————————————————————

Αρθρο 5 – Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός των ημερομηνιών που έχουν ανακοινωθεί για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος για να εξασφαλίσει την συμμετοχή του στις εξετάσεις αρχικά αιτείται και αποκτά κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εξετάσεων του Κ.Π.Π., η διεύθυνση της οποίας αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., και ακολούθως συμπληρώνει τα αναγκαία ατομικά στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την απόδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης επιτυχίας, εφόσον διεξέλθει επιτυχώς τις εξετάσεις.

————————————————————————————————————————————

Αρθρο 6 – Προκήρυξη – Πρόγραμμα

Αρθρο 7 – Εξεταστέα Ύλη – Τρόπος Εξέτασης

Αρθρο 8 – Κατανομή των υποψηφίων – Έλεγχος ταυτοπροσωπίας – Παρουσία και αποχώρηση υποψηφίων

Αρθρο 9 – Συμπεριφορά συμμετεχόντων στις εξετάσεις

Αρθρο 10 – Αξιολόγηση – βαθμολόγηση

Αρθρο 11 –  Εκδοση και ανακοίνωση αποτελεσμάτων, απόδοση πιστοποιητικού

Αρθρο 12 – Διασφάλιση αδιάβλητου, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας

Αρθρο 13 – Συγκρότηση συλλογικών οργάνων εξετάσεων

Αρθρο 14 – Εποπτική Επιστημονική Επιτροπή

Αρθρο 15 – Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων

Αρθρο 16 – Ομάδα Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης

Αρθρο 17 – Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου

Αρθρο 18 – Ενστάσεις εξεταζόμενων

Αρθρο 19 – Τίτλος του ΚΠΠ

Αρθρο 20 – Μεταβατικές Διατάξεις

Κατά το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Π. έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018 – 2019 που ολοκλήρωσαν το πιλοτικό πρόγραμμα της υπ’ αρ. 211455/Δ2/6.12.2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: ΩΝΕΝ4653ΠΣ-Μ5Η), καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν παρόμοιο πρόγραμμα το σχολικό έτος 2019 – 2020.

Οι μαθητές που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν στις εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 2285 – 15.06.2020 Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής

Δείτε σχετικά

Νόμος 4653/2020: ΕΘΑΑΕ-Πανεπιστήμια-Κολέγια-Κυρώσεις και τοποθετήσεις διορισμών, Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής κ.α | ΦΕΚ
Δηλώσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Πλαίσιο εφαρμογής | Απόφαση

Δείτε επίσης

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γενικού Λυκείου και Εσπερινού Λυκείου | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση