Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς – Αναλυτικά στοιχεία για τους Πίνακες εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ 2018-19.

Εκθεση ΑΣΕΠ 2018

Δημοσιεύθηκε η Ετήσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2018.

 • Στο κεφάλαιο “Σχολιασμός και Προτάσεις” της Εκθεσης, το ΑΣΕΠ διατυπώνει προβληματισμούς και ιδέες για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο.
 • Στο κεφάλαιο “ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ” παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ των Πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2018-19.

Οι παρατηρήσεις του ΑΣΕΠ για το σύστημα προσλήψεων:

 • Η καθιέρωση, στο ν. 4590/2019, ετήσιου και τετραετούς προγραμματισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο – κάτι που ανταποκρίνεται σε πάγια υπόδειξη του ΑΣΕΠ.
 • Η υποχρεωτική από 1.1.2020 υποβολή των δικαιολογητικών με ηλεκτρονικό τρόπο, (άρθρο 72, ν. 4590/2019), κάτι που θα διευκολύνει τη διαδικασία διεκπεραίωσης των προσλήψεων.
 • Το πολυδαίδαλο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, όπου παρατηρούνται σημαντικές διαφορές, είτε στη διαδικασία, είτε στα κριτήρια επιλογής, είτε στην κατανομή του ελέγχου μεταξύ του ΑΣΕΠ και των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Η αναγκαιότητα πριν από τη θέσπιση διατάξεων που αφορούν στις διαδικασίες και τα κριτήρια προσλήψεων να ζητείται η γνώμη του ΑΣΕΠ.
 • Το φαινόμενο να δημιουργούνται κάθε χρόνο νέοι τρόποι μοριοδότησης στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 • Η καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων πρόσληψης.
 • Η αύξηση του αριθμού των ειδικών διαδικασιών προσλήψεων για το τακτικό προσωπικό όπου κάθε φορά τίθεται διαφορετικός τρόπος μοριοδότησης των τυπικών προσόντων.
 • Η επανεξέταση των κριτηρίων μοριοδότησης και η βαρύτητα που το καθένα έχει, τόσο για το τακτικό όσο και για εποχικό προσωπικό.
 • Το προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001) έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα, ενώ όποτε τροποποιήθηκε αυτό έγινε αποσπασματικά και χωρίς επίγνωση των παρενεργειών κάθε τροποποίησης.
Επίσης
 • Στην περίπτωση γραπτού διαγωνισμού προτείνεται η επανεκτίμηση της ανάγκης προσαύξησης της βαθμολογίας όταν αυτή αφορά σε συνάφεια μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Επανεξέταση του τρόπου ενίσχυσης των προσλήψεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων προς την κατεύθυνση της αντικατάστασης του σημερινού συστήματος κατάρτισης ειδικών πινάκων από ένα σύστημα προσαύξησης των μορίων των υποψηφίων.
 • Αλλαγή του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την απόδειξη γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Επαναφορά των διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου ιδιωτικών εγγράφων από δικηγόρο, όταν αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.
 • Εξακολουθεί να παρατηρείται το φαινόμενο να μην ενημερώνεται το ΑΣΕΠ από τις δικαστικές αρχές για τη συνέχεια που δίδεται σε υποθέσεις που παραπέμπει το ίδιο σε αυτές.
Αναφορά στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 • Στη διαδικασία επιλογής αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναλώνεται όλο το δυναμικό του ΑΣΕΠ για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες σε μια διαδικασία που έχει χρονικό ορίζοντα μόνο για μια σχολική χρονιά και κατά το μέγιστο μέρος οδηγεί στα ίδια αποτελέσματα με αυτά της προηγούμενης χρονιάς.

____________________

Αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας ΑΣΕΠ των Πινάκων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2018-19

Στο κεφάλαιο Ειδικό Θέμα-Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί στην Εκθεση ΑΣΕΠ, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία για τον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ των Πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

4.2 ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4395/2016 «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού Προσωπικού» οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο ΑΣΕΠ.

Επίσης ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.

Απολογισμός

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ κατήρτισε προσκλήσεις υποψήφιων αναπληρωτών:

 • Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος2018-2019 (πλην Μουσικών) (ΦΕΚ 1283/τ.Β΄/11.4.2018),
 • Αναπληρωτών Μουσικών (1281/τ.Β΄/11.4.2018),
 • Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) (ΦΕΚ 1282/τ.Β΄/2018),
 • Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄/2018),

για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2018-2019.

Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις και καταρτίστηκαν οι προσωρινοί πίνακες.

Σε συνέχεια της ανάρτησης των πινάκων αυτών άρχισε η διαδικασία υποβολής ενστάσεων.

Συγκεκριμένα,

υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 1.980 ενστάσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας 731, Μουσικών Γενικής Παιδείας 85, Ειδικής Αγωγής 290, Γυμνασίου Αυλώνας με Λυκειακές Τάξεις 13, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Περιφέρειες 861).

Η υποβολή των ενστάσεων έγινε από τις 05/06/2018 έως και 16/08/2018, ο έλεγχος των οποίων ξεκίνησε στις 26/06/2018 και ολοκληρώθηκε στις 31/08/2018.

Ελέγχθηκαν 1.980 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν δεκτές 588, εν μέρει δεκτές 93 και απορρίφθηκαν 1.299 και συνολικά εκδόθηκαν 109 αποφάσεις.

Από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών επήλθαν μεταβολές, συνεπεία προβλημάτων που εντοπίστηκαν, με την αποστολή εγγράφων από τη Διεύθυνση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/ θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, τα οποία οφείλονται

 • είτε στη μη πλήρη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών των αναπληρωτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες στο ΙΕΠ, με αποτέλεσμα το τελευταίο να μη δύναται να κρίνει τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών
 • είτε από τη μη έγκαιρη αξιολόγηση εμπρόθεσμων πιστοποιητικών, π.χ. ΚΕΠΑ από τις οικείες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Μετά την αναμόρφωση των πινάκων υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ 110 αιτήσεις θεραπείας Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών εκ των οποίων οι 72 εξετάστηκαν έως την 31/12/2018 και έγινε δεκτή 1.

Επίσης, εξετάστηκαν και 47 αιτήσεις θεραπείας που αφορούσαν πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2017-2018.

Δείτε αναλυτικά την Εκθεση ΑΣΕΠ

  ____________________

Δείτε επίσης

Συνάφειες 4ης και 5ης Τροποποίησης Απόφασης: Δεν ελήφθησαν υπόψη από το ΑΣΕΠ | Επιστολή
Ψυχολόγοι με συνάφεια: Από τεχνικό σφάλμα βρέθηκαν στον Επικουρικό Πίνακα
Ανακοινοποίηση: Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ – Προκήρυξη 2ΕΑ/2019
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΕΠ: Πίνακας Προκήρυξης 2ΕΑ/2019
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ
Προσωρινοί Πίνακες ΕΒΠ Προκήρυξης 1ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ
Στατιστικά απορριφθέντων ΕΒΠ: Πίνακας απορριπτέων Προκήρυξης 1ΕΑ/2019

  ________________________

Πριν φύγετε

Ψήφισμα διορισμών: Ισόποση και άμεση κατανομή των 4.500 θέσεων | ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Διορισμοί και Μεταθέσεις: Κομβικό σημείο η πραγματοποίηση διορισμών το 2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση