Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Ολες οι λεπτομέρειες των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων-τα στοιχεία-η πορεία-η διαδικασία – Απολογισμός στο ΦΕΚ B 5262 – 30.11.2020.

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5262 – 30.11.2020 η Ετήσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, έτους 2019. Η Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του Α.Σ.Ε.Π. κατά το ημερολογιακό έτος 2019.

Περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν τη θεσμική μορφή και τις αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π., την οργάνωση και λειτουργία του και, κυρίως, τη δραστηριότητά του κατά το έτος 2019, όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στην Εκθεση ΑΣΕΠ 2019
  • Γίνονται αναφορές στα θέματα Προκηρύξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Γίνεται απολογισμός των εκπαιδευτικών προκηρύξεων.
  • Παρέχονται στοιχεία για τη διαδικασία κατάταξης στους Αξιολογικούς Πίνακες.
  • Σε Πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία και η πορεία των Προκηρύξεων του Υπουργείου Παιδείας – Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

_________________________

Αναλυτικά
Νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού

Με το ν. 4589/2019 εφαρμόζεται νέο σύστημα προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το οποίο το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Πέντε (5) προκηρύξεις (1ΕΑ/2019-5ΕΑ/2019)

σύμφωνα με τα άρθρα 53-67 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) για διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ƒ

Δύο (2) προκηρύξεις (1ΓΕ/2019-2ΓΕ/2019)

σύμφωνα με τα άρθρα 53-67 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ 79.01 (Μουσικής Επιστήμης) και ΠΕ 79. 02 (Τεχνολόγοι Τεχν. Ήχου και Μουσικών Οργάνων) υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης 2ΕΑ/2019

(ΦΕΚ 14/τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π./25.4.2019, Ε.Ε.Π. – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) εξετάστηκαν πενήντα (50) ενστάσεις υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών. Από αυτές έγιναν δεκτές δέκα επτά (17), μερικώς δεκτή μία (1) και απορρίφθηκαν τριάντα δύο (32).

_________________________

Η Ελάσσων Ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π. συνεδρίασε συνολικά έξι (6) φορές.

Μεταξύ των αποφάσεων που έλαβε σημειώνονται οι ακόλουθες που παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον:

Α. Εξέτασε την περίπτωση απόδειξης του κριτηρίου της επιμόρφωσης που απαιτείται από την προκήρυξη για την κατάταξη των υποψηφίων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα μικρότερο των επτά (7) μηνών.

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι απαιτείται σωρευτικά τόσο η πραγματοποίηση επιμόρφωσης διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών όσο και η διάρκεια της επιμόρφωσης αυτής να είναι τουλάχιστον, ημερολογιακά, επτά (7) μήνες.

Β. Αποφάσισε ότι ο ξενόγλωσσος τίτλος που φέρει βεβαίωση γνησιότητας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι γνήσιο αντίτυπο του πρωτότυπου πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας και αποδεικνύει το επίπεδο γνώσης του ξενόγλωσσου τίτλου ανεξάρτητα από την ύπαρξη των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούν οι διατάξεις, με δεδομένο ότι ο ίδιος – αρμόδιος φορέας πιστοποιεί στην Ελληνική γλώσσα τη γνησιότητα του τίτλου και το επίπεδο γνώσης αυτής, ήτοι τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν πλήρως τη γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας.

_________________________

Κατά το έτος 2019 εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για τις ακόλουθες προκηρύξεις: ƒ
Α. Προκήρυξη 1ΕΑ/2019

για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων). ƒ

Β. Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων). ƒ

Γ. Προκήρυξη 3ΕΑ/2019

για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων).

Κατά το έτος 2019 εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσματα για τις ακόλουθες προκηρύξεις:
ƒΑ. Προκήρυξη 1ΕΑ/2019

για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων).

Β. Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ 21, ΠΕ 22, ΠΕ 23, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 29, ΠΕ 30, ΠΕ 31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

_________________________

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:
(α) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ
(β) ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Γ.Ε.) (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ)
Θεσμικό Πλαίσιο

Κατά τα έτη 2017 και 2018, το Α.Σ.Ε.Π. εμπλεκόταν μόνο στη διαδικασία επιλογής αναπληρωτών εκπαιδευτικών (βλ. σχετικά προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις).

Κατά το 2019 δημιουργήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την κατάταξη των εκπαιδευτικών προς τον σκοπό της επιλογής μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Η διαδικασία κατάταξης

με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης διέπεται από το κάτωθι θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τη συνέργεια μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Α.Σ.Ε.Π. προς το σκοπό της σύνταξης των πινάκων κατάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 134 του ν. 4604/2019, αλλά και την υπ’ αριθμ. 37693/Ε1/8.3.2019 κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. 54929/Ζ1/8.4.2019 υπουργική απόφαση καθώς και την υπ’ αριθμ. 57235/Ζ1/11.4.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης.

Απολογισμός

Το έτος 2019 εκδόθηκαν συνολικά επτά (7) προκηρύξεις κατάταξης εκπαιδευτικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, εκ των οποίων οι πέντε (5) προκηρύξεις αφορούν Ε.Α.Ε. και οι δύο (2) προκηρύξεις Γ.Ε. και υποβλήθηκαν 127.938 ηλεκτρονικές αιτήσεις στο Α.Σ.Ε.Π.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά

που αποδείκνυαν τα προσόντα, κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλούνταν οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, για τον διορισμό τους ως μονίμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων, υποβάλλονταν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εντός ορισμένης προθεσμίας, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αμέσως μετά την έκδοση των εν λόγω προκηρύξεων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

αφού παρέλαβαν και έλεγξαν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, και εφόσον αυτά συμφωνούσαν με τα ρητώς αναφερόμενα στις οικείες προκηρύξεις, καταχώρισαν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (στο ΟΠΣΥΔ).

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ενημέρωνε το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ΕιδικήςΑγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Τα στοιχεία διασταυρώνονταν με αυτά που είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι στις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις.

Το Α.Σ.Ε.Π. κατάρτησε,

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων και μετά την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, καταρτιστήκαν από το Α.Σ.Ε.Π. οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονταν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συγκεκριμένα κατά το έτος αναφοράς εξετάστηκαν 1.337 ενστάσεις.

Σημειώνεται ότι,

ήδη από το έτος 2019 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δύο (2) προκηρύξεις για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, κατηγορίας ΠΕ (1ΓΕ/2019 ΦΕΚ 45/24-12-2019 και 2ΓΕ/2019 ΦΕΚ 46/24-12-2019) για τις οποίες θα γίνει πληρέστερη ανάλυση στην Έκθεση του 2020, με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας

_________________________

Στοιχεία και Πορεία προκηρύξεων του Υπουργείου Παιδείας – Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΦΕΚ)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ –

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

1ΕΑ/2019

(ΦΕΚ 13/25-4- 2019)

 

3.449

Προσωρινοί πίνακες 19/9/2019 και

ενστάσεις

από 20/9/2019 έως30/9/2019

 

304

 

2ΕΑ/2019

(ΦΕΚ14/25-4- 2019)

 

9.916

Προσωρινοί πίνακες 17/10/2019 και

ενστάσεις

από 18/10/2019 έως 29/10/19

 

983

 

3ΕΑ/2019

(ΦΕΚ 12/24-4- 2019)

 

28.097

Προσωρινοί πίνακες από 20/11/2019

και

ενστάσεις

από 21/11/2019 έως 2/12/2019

 

2.909

 

4EA/2019 (ΦΕΚ18/21-5-

2019)

 

587

Προσωρινοί πίνακες 15/1/2020 και

ενστάσεις

από 16/1/2020 έως 27/1/2020

 

79

 

5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ

19/21-5-2019)

 

46

 

Προσωρινοί πίνακες 15/1/2020 και ενστάσεις

από 16/1/2020 έως 27/1/2020

 

8

Δείτε ολόκληρη την Ετήσια Εκθεση ΑΣΕΠ 2019

Δείτε επίσης

ΑΣΕΠ-προσλήψεις: Τα δημοτολογικά στοιχεία των υποψηφίων θα αντλούνται ψηφιακά
Διαβούλευση νομοσχεδίου ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Εως 30 Νοεμβρίου 2020

Πριν φύγετε

Oδηγός Eκπαιδευτικού Webex Meetings: Για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση-5η Εκδοση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση