Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΑΣΕΠ 2020: Ολα τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές προκηρύξεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΑΣΕΠ 2020: Ολα τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές προκηρύξεις-Ημερομηνίες έκδοσης προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων, αριθμός αιτήσεων και ενστάσεων.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5172 – 09.11.2021 η Ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η  Έκθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2020 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στοιχεία για τις εκπαιδευτικές Προκηρύξεις 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2Ο2Ο και 2ΓΔ/2Ο20, όπως ημερομηνίες έκδοσης προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων, αριθμό αιτήσεων και ενστάσεων.

Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν:

α) στη θεσμική μορφή και αρμοδιότητες του Α.Σ.Ε.Π.

β) στην οργάνωση και λειτουργία του.

γ) τη δραστηριότητα του κατά το έτος 2020 όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και τις αποφάσεις των οργάνων της Ανεξάρτητης Αρχής και

δ) τον ασκούμενο στο Α.Σ.Ε.Π. έλεγχο από το Κοινοβούλιο και τη Δικαιοσύνη.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται επίσης,

διαπιστώσεις για τα σημαντικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κατά το έτος 2020.

Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική αναφορά

στους πιο καθοριστικούς σταθμούς στην πορεία του Α.Σ.Ε.Π από ιδρύσεως του μέχρι το 2019 και στις βασικότερες νομοθετικές εξελίξεις κατά το έτος 2020.

Στην Έκθεση, σε ξεχωριστή ενότητα παρατίθενται προτάσεις

για τη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, τις οποίες σχεδιάζει και διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π. η στις οποίες συμμετέχει το Α.Σ.Ε.Π. ή μέλη αυτού.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία των εκπαιδευτικών Προκηρύξεων
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης διέπεται τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν.4589/2019 (A‘ 13), όπως ισχύει.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκε η 37963’Ε 1/05.03.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων – Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β 864).

Εντός του έτους 2020 υπεβλήθησαν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής

στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/20Ι9. 2ΓΕ/2019, 1 ΓΤ/2Ο2Ο και 2ΓΔ/2Ο20, οι οποίες έχουν αναλυτικά, ως ακολούθως:

1. 1ΓΈ/2019 – Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79 Γενικής Εκπαίδευσης – 37.927

2. 2ΓΈ/2019 – Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ – 116.251

3. 1ΓΤ/2020, Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΤΕ – 6.599.

4. 2ΓΔ/2020, Διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΔΕ  – 1.241

Σύμφωνα με την ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση,

οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων Π60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ε.Α.Ε υπέβαλαν το δικαιολογητικά υποχρεωτικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων υπέβαλαν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.,

που υποβλήθηκαν στο Α.Σ.Ε.Π. διασταυρώθηκαν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με τα αντίστοιχα στοιχεία, που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των Εκπαιδευτικών και Μελών Ε.Έ.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.

Το Α.Σ.Ε.Π., μετά τη διασταύρωση των στοιχείων,

κατάρτισε, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες Προκηρύξεις, τους προσωρινούς αξιολογικούς; πίνακες κατάταξης και απορριπτέων και μετά τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατά το έτος 2020, εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για τις ακόλουθες προκηρύξεις εκπαιδευτικών και επ’ αυτών υποβλήθηκαν οι ενστάσεις, που καταγράφονται στην οικεία στήλη, ως εξής:

Πίνακας ημερομηνιών ανάρτησης προσωρινών αποτελεσμάτων-αριθμός
ενστάσεων προκηρύξεων Εκπαιδευτικών

Α/Α Προκήρυξη  Ανάρτηση προσωρινών   Αριθμός ενστάσεων που
                 αποτελεσμάτων        υποβλήθηκαν εντός του 2020
                            
1. 3ΕΑ/2019 20.112019                    2.963         
1. 4ΕΑ2019  15.01.2020                       79     
2. 5ΕΑ/20Ι9 15.01.2020                        8     
3. 1ΓΈ/2019 29.06 2020 και 08.07.2020      3.128        
4. 2ΓΕ/2019 06.08.2020                    6.727        
5. 1ΓΤ/2020 03.09.2020                     548     
6. 2ΓΔ/2020 03.09.2020                     115     
        ΣΥΝΟΛΟ:                         10.605    


ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Μετά τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης
 και την εξέταση των ενστάσεων
εκδόθηκαν εντός του έτους 2020
 οριστικά αποτελέσματα 
για τις ακόλουθες προκηρύξεις
εκπαιδευτικών:


Α/Α Προκήρυξη Ανάρτηση Οριστικών
1. 3ΕΑ/20Ι9      09.06 2020  
2. 4ΕΑ/2019     09.062020   
3. 5ΕΑ/20Ι9      15.04.2020
Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5172 – 09.11.2021 Εκθεση ΑΣΕΠ 2020

Δείτε σχετικά

Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς

Δείτε επίσης

Μόνιμος διορισμός 193 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02
Νέα Προγράμματα Σπουδών 2021: Δείτε τα όπως κοινοποιήθηκαν από το ΙΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση