Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΑΣΕΠ 2021: 1,3 έτη ο χρόνος από την προσφυγή υποψηφίου στα δικαστήρια έως την εκτέλεση απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΑΣΕΠ 2021: 3,1 έτη ο χρόνος από την έκδοση Προκήρυξης έως την εκτέλεση δικαστικής απόφασης-1,3 έτη ο χρόνος από την προσφυγή υποψηφίου στα δικαστήρια έως την εκτέλεση απόφασης, από 3 χρόνια το 2019-Αυξήθηκε το ποσοστό απορριπτικών αποφάσεων των δικαστηρίων σε αιτήσεις ακύρωσης υποψηφίων.

Εκθεση ΑΣΕΠ 2021

Αυξήθηκε το 2021, συγκριτικά με το έτος 2020, το ποσοστό των απορριπτικών αποφάσεων και μειώθηκε το ποσοστό των θετικών αποφάσεων των δικαστηρίων, αναφορικά με τις αιτήσεις ακύρωσης ή τα άλλα ένδικα μέσα, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά των εκτελεστών αποφάσεων του ΑΣΕΠ. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση του αριθμού των υποθέσεων που καταλήγουν στα δικαστήρια.

Θετικές και αρνητικές αποφάσεις δικαστηρίων το 2021

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έτους 2021, οι αποφάσεις που εισήλθαν στο ΑΣΕΠ ανέρχονται στις τριακόσιες είκοσι δύο (322). Από αυτές τις αποφάσεις είκοσι έξι (26) ήταν θετικές, οι διακόσιες πενήντα μία (251) ήταν απορριπτικές, οι δεκαπέντε (15) παραπεμπτικές  και  τριάντα  (30)  αφορούσαν  σε  παραιτήσεις.  Εκτελέστηκαν είκοσι μία (21) αποφάσεις δικαστηρίων και διατέθηκαν προς διορισμό ένδεκα (11)   δικαιωθέντες   υποψήφιοι,   ενώ   δύο   (2)   δικαιωθέντες   εκπαιδευτικοί εντάχθηκαν στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Πόσος χρόνος περνάει από την προσφυγή στα δικαστήρια μέχρι την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης

Επίσης το έτος 2021 ο μέσος χρόνος που μεσολάβησε από την άσκηση του ένδικου μέσου στα δικαστήρια έως την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης από το ΑΣΕΠ ανήλθε σε 1,3 έτη, ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για το προηγούμενο έτος ήταν 1,7 έτη και κατά το 2019 ήταν 3 έτη.

Πόσος χρόνος περνάει από την έκδοση της Προκήρυξης μέχρι την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης

Επιπροσθέτως, ο μέσος χρόνος που μεσολάβησε από την έκδοση μιας προκήρυξης έως την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης από το ΑΣΕΠ για το έτος 2021 ήταν 3,1 έτη ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για το προηγούμενο έτος ήταν 3,3 έτη και κατά το 2019 ήταν 4 έτη.

Οι αιτίες της καθυστέρησης

Σημειώνεται  ότι  οι  κυριότερες  αιτίες  καθυστέρησης είναι  οι  αναβολές,  για  τις οποίες  δεν  ευθύνεται  το  ΑΣΕΠ,  καθόσον  αυτό  αποστέλλει  εγκαίρως  τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου και  τις απόψεις του επί των υποθέσεων, ή/και παραπομπή των υποθέσεων σε άλλο δικαστήριο λόγω αναρμοδιότητας

Τι κάνει το ΑΣΕΠ όταν προβαίνει υποψήφιος σε αίτηση ακύρωσης στα δικαστήρια

Το   Τμήμα   Δικαστικών   Υποθέσεων   και   Νομικής   Τεκμηρίωσης   της Διεύθυνσης   Νομικών   Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ  προβαίνει,   μέσα   στις   προβλεπόμενες προθεσμίες  (π.δ.  18/1989)  στον  σχηματισμό  του  διοικητικού  φακέλου  με  τα απαραίτητα  στοιχεία  και  τη  σύνταξη  αναλυτικής  έκθεσης  για  όλους  τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης και όλους τους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς, που περιλαμβάνουν οι αιτήσεις ακύρωσης ή τα άλλα ένδικα μέσα, που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά των εκτελεστών αποφάσεων του ΑΣΕΠ στα αρμόδια δικαστήρια.

Η έκθεση, μετά την επεξεργασία και υπογραφή της από τον αρμόδιο προς τούτο Σύμβουλο του ΑΣΕΠ, και τα σχετικά στοιχεία του διοικητικού φακέλου διαβιβάζονται στα αρμόδια δικαστήρια και στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στα κατά τόπο αρμόδια Δικαστικά Γραφεία του Ν.Σ.Κ..

Πίνακας

Μέση διάρκεια δικαστικής επίλυσης υποθέσεων πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π..

Διεύθυνση Νομικών  Υπηρεσιών ΑΣΕΠ

Από   την   1η   Οκτωβρίου   2021   ξεκίνησε   η   λειτουργία   του   Τμήματος Κωδικοποίησης  και  Εναρμόνισης  της  Διεύθυνσης  Νομικών  Υπηρεσιών  στις αρμοδιότητες του οποίου εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, η συλλογή, ταξινόμηση και ευρετηρίαση  της  νομολογίας  που αφορά  στη  λειτουργία του  ΑΣΕΠ,  όπως επίσης   και   των   αποφάσεων   της   Αρχής,   καθώς   και   η   ενημέρωση   της ηλεκτρονικής  εφαρμογής  Νομικού  Περιεχομένου  του  ΑΣΕΠ.

Στο  πλαίσιο αυτό   τέθηκε   σε   λειτουργία   και   επεξεργασία   η   ηλεκτρονική   Εφαρμογή «Διαχείριση Νομολογίας & Αποφάσεων ΑΣΕΠ» σε συνεργασία με το Τμήμα Τεκμηρίωσης    και    Ανάλυσης    Δεδομένων    της    Διεύθυνσης    Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με σκοπό να αποδοθεί προς χρήση στους   εν   δυνάμει   χρήστες   αυτής   (Σύμβουλοι  ΑΣΕΠ,   υπάλληλοι   των Διευθύνσεων Επιλογής Προσωπικού της Αρχής) το ταχύτερο δυνατόν. Από την 1η   Οκτωβρίου   μέχρι   την   31   Δεκεμβρίου   2021   καταχωρήθηκαν   από   το προσωπικό του Τμήματος στην ως άνω εφαρμογή 457 αποφάσεις.

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών είναι επίσης επιφορτισμένη με το έργο των προετοιμασιών των απαντήσεων επί των ερωτήσεων που υποβάλλονται στο  πλαίσιο  του  Κοινοβουλευτικού  ελέγχου.  Οι  ερωτήσεις  και  αναφορές Βουλευτών για το ΑΣΕΠ, κατά το έτος αναφοράς, ανήλθαν στις τριάντα (30), οι οποίες και απαντήθηκαν εντός του ίδιου έτους.

Πίνακας

Αποφάσεις δικαστηρίων και δικαστικές υποθέσεις που εισήλθαν στο Α.Σ.Ε.Π. τα έτη 2020 και 2021

 

Αποφάσεις

 

Έτος

2020

Ποσο

στιαία απει

κόνιση για το έτος 2020

 

Έτος 2021

Ποσο

στιαία απει

κόνιση για το έτος 2021

Θετικές Αποφάσεις 55 16% 26 8%
Απορριπτικές Αποφάσεις 263 75% 251 78%
Παραπεμπτικές 7 2% 15 5%
Παραιτήσεις 25 7% 30 9%
Σύνολο Αποφάσεων  

350

   

322

 

 

Έτος 2020 Έτος 2021
Εισαχθείσες Δικαστικές Υποθέσεις  

432

 

304

Συνταχθείσες

Εκθέσεις Απόψεων

448 273
Αποφάσεις που Εκτελέστηκαν 72 21
Υποψήφιοι που διορίστηκαν 93 11
Δείτε επίσης

Ανάκληση πρόσληψης 564 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-23 

Ανακλήσεις αποφάσεων μονιμοποίησης νεοδιόριστων: Eσφαλμένη ερμηνεία νομοθεσίας επικαλούνται Δ/νσεις Εκπ/σης 

Ο Αγιος Βασίλης δεν ήρθε για τους εκπαιδευτικούς | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση