Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση ΑΣΕΠ 2022: Ανάλυση εκπαιδευτικών Προκηρύξεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση ΑΣΕΠ 2022: Ανάλυση εκπαιδευτικών Προκηρύξεων στην Ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έτους 2022.

Εκθεση ΑΣΕΠ 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6316/6-11-2023 η ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) έτους 2022 και εντός αυτής περιέχονται και αναφορές στις εκπαιδευτικές Προκηρύξεις για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά

Α. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για τους διορισμούς και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργούνται κάθε δύο 2 σχολικά έτη διαγωνισμοί με προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ, βάσει προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 54-67 του ν. 4589/2019 (Α΄13).

Εντός του έτους 2022 εκδόθηκαν για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων, κατά κλάδο και ειδικότητα οι ακόλουθες προκηρύξεις:

Β. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θεσμικό πλαίσιο

Η διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των οικείων βαθμίδων Εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 53-67 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει.

Κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 37693/Ε1/8.3.2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Β΄864) με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄13)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 33951/ΓΔ5/24.3.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών (Β΄1507).

Απολογισμός

Εντός του έτους 2022 υπεβλήθησαν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022, 2ΕΑ/2022, 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, οι οποίες έχουν αναλυτικά, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την ως άνω ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, διενεργήθηκε εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο, με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών από τους υποψηφίους σε ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη υποενότητα στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, που υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ διασταυρώθηκαν με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με τα αντίστοιχα στοιχεία, που είναι καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των Εκπαιδευτικών και Μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ.

Το ΑΣΕΠ, μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, κατάρτισε, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις οικείες προκηρύξεις, τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων. Μετά τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά το έτος 2022, εκδόθηκαν προσωρινά αποτελέσματα για τις ακόλουθες προκηρύξεις εκπαιδευτικών και επ΄ αυτών υποβλήθηκαν οι ενστάσεις, που καταγράφονται στην οικεία στήλη, ως εξής:

Τέλος, στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022, ελέγχθηκαν 595 ενστάσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποφάσεις που αφορούσαν σε αυτεπάγγελτο έλεγχο των πινάκων επιλογής και την εξέταση ενστάσεων υποψηφίων

Οι 32 αποφάσεις αφορούσαν στον έλεγχο ανασυνταγμένων πινάκων, καθώς και τον έλεγχο 595 ενστάσεων κατά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων Εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τις προαναφερθείσες ενστάσεις 61 έγιναν δεκτές και 18 εν μέρει δεκτές.

Οι 10 αποφάσεις αφορούσαν στην εξέταση 30 αιτήσεων θεραπείας μετά την αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Προσκλήσεις υποψηφίων Εκπαιδευτικών 2019).

________________________________

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Θεσμικό πλαίσιο

Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μέσω Τοπικών Προσκλήσεων, υλοποιείται κατά τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 63 ν. 4589/2019, όπως συμπληρωθείσα, με το άρθρο 114 του ν. 4763/2020, ισχύει. Περαιτέρω, η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ & ΕΒΠ) μέσω Τοπικών Προσκλήσεων, υλοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 126 του ν. 4876/2021. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΑΣΕΠ ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της υποβολής των πινάκων σε αυτό.

Αποφαίνεται, δε, επί των ενστάσεων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη που περιέρχονται σε αυτό. Απολογισμός ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕΣΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ Στο ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκαν 31 Τοπικές Προσκλήσεις για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Οι πίνακες αποτελεσμάτων απεστάλησαν για τις 8 εξ αυτών και το ΑΣΕΠ εξέδωσε 8 αποφάσεις για τον έλεγχο νομιμότητάς τους.

Στο ΑΣΕΠ γνωστοποιήθηκαν 14 Τοπικές Προσκλήσεις για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ & ΕΒΠ). Πίνακες αποτελεσμάτων απεστάλησαν για τις 12 εξ αυτών. Κατά των εν λόγω πινάκων υποβλήθηκαν 4 ενστάσεις και εξεδόθησαν από το ΑΣΕΠ 12 αποφάσεις για τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων και την εξέταση των ως άνω ενστάσεων.

________________________________

Δ. Το προλογικό σημείωμα του Προέδρου του ΑΣΕΠ

Το 2022 ήταν μια κομβική χρονιά για το ΑΣΕΠ. Έχοντας εισέλθει στη μετα-κόβιντ εποχή, ήδη από την άνοιξη και μετά, άνοιξε τον βηματισμό του αξιοποιώντας τον σημαντικό εκσυγχρονισμό των μεθόδων και διαδικασιών, που πέτυχε ακριβώς λόγω της πανδημίας.

Έχοντας ολοκληρώσει ήδη από το 2021 τον προηγούμενο κύκλο κατάταξης των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, το ΑΣΕΠ εστίασε τις προσπάθειές του στην ταχύτερη υλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης του διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού του Δημοσίου.

Στην προσπάθειά του αυτή, είχε στη διάθεσή του το νέο, σχετικά πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο, που θέτει ο ν. 4765/2021, αλλά και τις σημαντικές βελτιώσεις που έγιναν στο πληροφορικό του σύστημα. Τα αποτελέσματα στον τομέα των προσλήψεων με μοριοδότηση ήταν εντυπωσιακά, όπως καταδεικνύει μια απλή σύγκριση των στοιχείων σχετικά με την έκδοση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων το 2021 και το 2022, που περιέχονται στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις.

Η περασμένη χρονιά, όμως, ήταν αυτή στην οποία ξεκίνησε η προετοιμασία του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού με το καινοτόμο και εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά δρώμενα περιεχόμενό του, που συνίσταται στις δοκιμασίες δεξιοτήτων και γενικών γνώσεων που πρέπει να διαθέτουν οι μελλοντικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Η έκδοση της προκήρυξης τον Νοέμβριο του 2022, μερικές εβδομάδες μετά την αποστολή των σχετικών αιτημάτων από το Υπουργείου Εσωτερικών, η ολοκλήρωση της υποβολής 108.000 υποψηφιοτήτων και η έναρξη της επιχειρησιακής προετοιμασίας του διαγωνισμού, που τελικώς έγινε στις 4 Μαρτίου 2023, έλαβαν χώρα σε χρόνους ρεκόρ. Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν και το έργο στην επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού μέσω συνεντεύξεων. Η πολιτεία μάς εμπιστεύθηκε την επιστημονική στελέχωση ενός μεγάλου αριθμού φορέων του Δημοσίου, ακόμη και σε εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία τεχνικού περιεχομένου. Σε συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες φέραμε σε πέρας και αυτό το έργο με την εμπλοκή του συνόλου των Μελών μας και μεγάλου μέρους των υπαλλήλων.

Κατά το 2022 συνεχίστηκε η συμμετοχή του ΑΣΕΠ στις επιτροπές επιλογής διευθυντικών στελεχών του δημοσίου, ρόλος που του έχει ανατεθεί τα τελευταία χρόνια. Στο πεδίο επιλογής των διοικήσεων φορέων του δημοσίου φάνηκαν τα δομικά προβλήματα του συστήματος που καθιερώθηκαν με τον ν. 4735/2020, ενώ για την επιλογή των γενικών διευθυντών και διευθυντών επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση, ότι τα τυπικά προσόντα αποδεικνύονται συχνά ένα προβληματικό κριτήριο επιλογής.

Η προσπάθεια για ένα ΑΣΕΠ που θα είναι ταχύτερο και περισσότερο εστιασμένο στην ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων – στόχοι που δεν είναι πάντα εύκολα συμβατοί μεταξύ τους- βρίσκεται σε εξέλιξη και απαιτεί χρόνο, επιμονή και προσήλωση στο αποτέλεσμα. Κρατάμε τα θετικά από όσα πετύχαμε στο 2021 και διδασκόμαστε από τις υστερήσεις. Βελτιώνουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και υποδομές (με έμφαση στις ηλεκτρονικές), υποδεικνύουμε στην Πολιτεία τις πτυχές εκείνες του θεσμικού πλαισίου που δρουν ανασταλτικά και πάνω από όλα ακούμε την κοινωνία και ιδιαίτερα τους υποψηφίους που με τις βιωματικές παρατηρήσεις τους μας βοηθούν να βελτιωνόμαστε.

Το ΑΣΕΠ του αύριο πρέπει να είναι ένας οργανισμός ανοιχτός προς την κοινωνία και τους πολίτες. Πορευόμαστε σε αυτόν τον δρόμο με την ανεκτίμητη συμβολή των Μελών και των εργαζομένων του ΑΣΕΠ, για τους οποίους, όσες ευχαριστίες και εάν εκφράσω, θα είναι ελλειμματικές.

Δρ. Αθανάσιος Δ. Παπαϊωάννου

Προέδρος ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

Συνέντευξη Πιερρακάκη: “Ολοι αξιολογούμαστε, με πρώτο εμένα”-Τι είπε για το νέο νομοσχέδιο, τους διορισμούς, τα κενά 

 Πρόεδρος ΑΣΕΠ-διοριστέοι 2008: “Δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι ο επιτυχών είναι και διοριστέος”

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση