Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκθεση Επιστημονικής Επιτροπής για το άρθρο 5 για τη διαγωγή: Προβληματισμός για τα προσωπικά δεδομένα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκθεση Επιστημονικής Επιτροπής Βουλής για το άρθρο 5 για τη διαγωγή: “Προβληματισμός γεννάται ως προς το περιεχόμενο της προτεινόμενης ρύθμισης σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων”.

Εκθεση Επιστημονικής Επιτροπής

“Προβληματισμός γεννάται ως προς το περιεχόμενο της προτεινόμενης ρύθμισης σε σχέση με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με νόμιμο σκοπό”.

Τα παραπάνω αναγράφονται στις επισημάνσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής επί του άρθρου 5 “Αναγραφή χαρακτηρισμού διαγωγής στους τίτλους σπουδών” του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”.

Θα πρέπει, συνεπώς, να διευκρινισθεί, αναφέρει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της,

“κατά πόσον σχετίζεται η αναγραφή της διαγωγής των κατόχων των εν λόγω τίτλων με τους σκοπούς έκδοσής τους, οι οποίοι συνίστανται στην απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης, καθώς και κατά πόσον η εν λόγω αναγραφή σε δημόσια έγγραφα εξυπηρετεί θεμιτό σκοπό δημόσιου συμφέροντος και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένου υπόψη ότι η αναγραφόμενη στο απολυτήριο διαγωγή κατά τον χρόνο κτήσης του τίτλου θα αποκαλύπτει στο διηνεκές στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή αξιολόγηση, στιγματισμό ή ακόμη και δυσμενή διακριτική μεταχείριση, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης”.

Επιπροσθέτως αναφέρεται στην Εκθεση πως:

“Υπενθυμίζεται, συναφώς, ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε κρίνει στην υπ’ αριθμ. 28/2019(Γ/ΕΞ/6010/04-09-2019) απόφασή της (σχετικώς με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας, πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, καθώς και να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας.

Συμφώνως και προς την πρόσφατη νομολογία (ΣτΕ 1759/2019), κατ’ ανάλογη εφαρμογή, οι απολυτήριοι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών συνιστούν έγγραφα αποδεικτικά της φοίτησης, της επίδοσης και της ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης των μαθητών και όχι μη συναφών προς τα πραγματικά αυτά γεγονότα πληροφοριών, επιδεικνύονται δε σε κάθε αρχή και υπηρεσία καθώς και σε οποιονδήποτε ιδιώτη για την πιστοποίηση των σπουδών και γνώσεων του κατόχου τους σε όλη τη διάρκεια  του μετέπειτα βίου του.

Δείτε την Εκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

 _______________

Δείτε την Ακρόαση Φορέων ΕΔΩ
Δείτε την συζήτηση επί των άρθρων ΕΔΩ
Δείτε την 1η συνεδρίαση της επιτροπής ΕΔΩ

 Δείτε επίσης

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών | Τροπολογία
Ομιλία Υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως: β’ ανάγνωση νομοσχεδίου “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις”
Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι στα Γενικά σχολεία: Λεπτομέρειες του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση