Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και αρμοδιοτήτων από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Διευθυντές και Δ/ντές Εκπ/σης από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κο Ιωάννη Βλάσση.

Εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής και αρμοδιοτήτων

Με την υπ. αριθμ. πρωτ: 160288/Α7/23-12-2022 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κου Ιωάννη Βλάσση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6865/29-12-2022, εκχωρούνται αρμοδιότητες και δικαιώματα τελικής υπογραφής του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Η παραχώρηση έγινε από την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την εξασφάλιση της ταχείας διεκπεραίωσης του υπηρεσιακού έργου τους.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 6865/29-12-2022

Αναλυτικά το ΦΕΚ

Άρθρο 1

Εκχώρηση διατακτικών αρμοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

1. Εκχωρούμε διατακτικές αρμοδιότητες και δικαίωμα τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους.

β) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται διατάκτες των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντιστοίχως, αρμοδιότητάς τους.

γ) Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ. ορίζεται διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ..

2. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένουν εκκαθαριστές των τακτικών αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού αρμοδιότητάς τους, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2

 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων αποφαινομένου οργάνου και δικαιώματος τελικής υπογραφής στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

1. Τα όργανα των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 εκδίδουν και υπογράφουν πράξεις, αποφάσεις, έγγραφα και ενεργούν ως αποφαινόμενα όργανα στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, για δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αρμοδιότητάς τους.

2. Στα όργανα των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 και σε όσες περιπτώσεις αυτά αρμοδίως επιλαμβάνονται, ανατίθεται η τελική υπογραφή για τις παρακάτω κατηγορίες διοικητικών πράξεων: α) διακήρυξης διαγωνισμών και πρόσκλησης υποβολής προσφορών, β) συγκρότησης και ορισμού γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, γ) επικύρωσης των πρακτικών των γνωμοδοτικών οργάνων, δ) κατακύρωσης, ανάθεσης, σύναψης και τροποποίησης συμβάσεων, ε) ματαίωσης διαδικασίας, κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και μονομερούς λύσης συμβάσεων και στ) των λοιπών πράξεων αρμοδιότητας αποφαινόμενου οργάνου.

Άρθρο 3

Λοιπές διατάξεις

 1. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται τα όργανα των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 1, η παρούσα ισχύει για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Αν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι μεν αρμοδιότητες και δικαιώματα τελικής υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα στους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι δε αρμοδιότητες και δικαιώματα τελικής υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ασκούνται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα.

2. Τα δικαιώματα τελικής υπογραφής που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4903/2022 (Α΄ 46), σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής, οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες διατακτικού χαρακτήρα των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκχωρούνται σύμφωνα με την παρούσα μεταφέρονται αυτοδικαίως στους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η παρούσα αφορά αποκλειστικά στην εκχώρηση διατακτικών αρμοδιοτήτων, αρμοδιοτήτων αποφαινομένου οργάνου και δικαιώματος τελικής υπογραφής στα ως όργανα των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 1. Όσον αφορά στα λοιπά θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα συνεχίζουν να ισχύουν η υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1340) και η υπό στοιχεία 170405/ΓΓ1/28.12.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 6273).

Δείτε επίσης

Κοινωνικές παροχές στην Παιδεία: Τι είπε η Ν. Κεραμέως για το φοιτητικό επίδομα, τους διορισμούς, τη σχολική βία 

Σε αργία στέλεχος εκπαίδευσης από τη Ν. Κεραμέως: Κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της κόρης του 

Νέο προσοντολόγιο: Εως 17.02 νέες διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης-Ανάλυση διατάξεων από το ΥΠ.ΕΣ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση