Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενιαία κείμενα για αξιολόγηση σχολείων από την ΟΛΜΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενιαία κείμενα για αξιολόγηση σχολείων από την ΟΛΜΕ-Στόχοι/τίτλοι των σχεδίων δράσης για τον προγραμματισμό που απαιτούνται για την πρώτη φάση αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Ενιαία κείμενα για αξιολόγηση σχολείων

Κείμενο με τους στόχους/τίτλους των σχεδίων δράσης για τον προγραμματισμό που απαιτούνται για την πρώτη φάση αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τα ψηφισμένα αιτήματα του κλάδου, απέστειλε η ΟΛΜΕ στις ΕΛΜΕ καλώντας ταυτόχρονα τους Συλλόγους Διδασκόντων/ουσών να τα υιοθετήσουν δεσμευόμενη ότι, συντεταγμένα και ενωτικά, θα προχωρήσει όλο το επόμενο διάστημα στην συγγραφή κάθε επόμενου κειμένου που απαιτείται, με γνώμονα πάντα τα αιτήματα του κλάδου.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση της ΟΛΜΕ και οι τίτλοι και οι στόχοι προγραμματισμού

ΟΛΜΕ

Αθήνα, 12/10/2023

 Α.Π.: 2138

ΠΡΟΣ: Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις είναι δεδομένο ότι ο αγώνας μας ενάντια στην εξωτερική αξιολόγηση και  κατηγοριοποίηση των σχολείων δεν σταματάει εδώ. Οφείλουμε με πολύμορφες δράσεις να αποτρέψουμε την  κατηγοριοποίηση  των σχολείων μας. Παρά το γεγονός ότι μετά την απόφαση του Εφετείου έχουμε συγκαλέσει 6 Γενικές Συνελεύσεις Προέδρων, προκειμένου να αποφασιστεί από τη βάση η στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της κατηγοριοποίησης των σχολείων, δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί κάποια απόφαση. Κατόπιν τούτων, το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να υιοθετήσει τη στρατηγική των ενιαίων κειμένων, προκειμένου να αποτραπούν οι συνέπειες της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολειών.

Σας αποστέλλουμε κείμενο με τους στόχους/τίτλους των σχεδίων δράσης για τον προγραμματισμό που απαιτούνται για την πρώτη φάση αξιολόγησης, βασισμένο στις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και τα ψηφισμένα αιτήματα του κλάδου.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων/ουσών να τα υιοθετήσουν και  δεσμευόμαστε ότι, συντεταγμένα και ενωτικά, θα προχωρήσουμε όλο το επόμενο διάστημα στην συγγραφή κάθε επόμενου κειμένου που απαιτείται, με γνώμονα πάντα τα αιτήματα του κλάδου.

Τα κοινά αυτά κείμενα αυτά φτιάχνονται για να αποτυπώσουμε την ενιαία μας στάση, για την αποφυγή της κατηγοριοποίησης, αφού όλα τα σχολεία θα δηλώνουν τα ίδια και για να αναδειχθούν τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα των σχολείων, μη επιτρέποντας με αυτόν τρόπο την μετακύλιση των ευθυνών της Πολιτείας στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.

Είναι δεδομένο ότι η πλούσια προσφορά κάθε συλλόγου διδασκόντων στους μαθητές και τις μαθήτριές  του, όπως κάνουμε όλα τα χρόνια, συνεχίζεται κανονικά με όσες δράσεις επιλεχθούν (σχολικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, προγράμματα κλπ). Συνεχίζουμε να στηρίζουμε με κάθε δημιουργικό και παιδαγωγικό τρόπο τα παιδιά μας, όμως δεν καταθέτουμε τις δράσεις αυτές στις πλατφόρμες του ΙΕΠ, παρά μόνο τα ενιαία κείμενα. Η  στάση μας αυτή αφορά στην αντίδρασή μας στην πολιτική της κυβέρνησης και στην αντίστασή μας στην προσπάθεια επιβολής μίας αξιολόγησης, αντίθετης με τις θέσεις του κλάδου.

Η συλλογική μας στάση δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο κλάδος δεν θα υπακούσει στην ποινικοποίηση των αγώνων με δικαστικές προσφυγές και στην κατάργηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών/τριών μας. Ενωμένοι/ες θα υπηρετήσουμε το δημόσιο Σχολείο και τον παιδαγωγικό μας ρόλο.

Καλούμε όλες και όλους να συσπειρωθούν και σε αυτήν την δράση, ώστε με ενότητα να αποτρέψουμε την κατηγοριοποίηση των σχολείων μας!

Συνεχίζουμε τον αγώνα υπεράσπισης του Δημόσιου σχολείου!

Τίτλοι και στόχοι προγραμματισμού

Άξονας Στόχοι Σχέδια

Δράσης

1 Διδα

σκαλία, μάθηση,

αξιολό

γηση

 

 

 

Βελτί

ωση

των  μέσων

διδα

σκα

λίας

και των συνθη

κών μάθησης

 

Διερεύ

νηση

της

επί

δρασης

των

συνθη

κών

εργα

σίας

και

των

συνθη

κών

διαβί

ωσης

των

εκπ/κών

στην

παιδα

γωγική διαδι

κασία,

στη

διδα

σκαλία

και

τη

μάθηση.

 

 

 

Καταγραφή των  μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση

Καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση

Ανταλλαγή εμπειριών και μελέτη ερευνών για την επίδραση των όρων διαβίωσης και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική διαδικασία, στη διδασκαλία και τη μάθηση.

2 Σχολική διαρροή, φοίτηση

 

 

Υπο

στήριξη

των

μαθητών

και των μαθη

τριών

που ανήκουν

σε

ευαί

σθητες κοινω

νικές ομάδες

 

Διερεύ

νηση

των

παρα

μέτρων

που

επηρε

άζουν αρνητικά

την

εκπαι

δευτική πορεία

των μαθητών/τριών,

τη σχέση τους

με τη

γνώση

και τον

σχολικό

θεσμό

 

Διερεύνηση της σχέσης κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, σε συνδυασμό με τις συνέπειες που έχουν οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, στη σχέση των μαθητών/τριών με τη γνώση.

Καταγραφή αναγκών για δημιουργία  τμημάτων ένταξης, τάξεων υποδοχής  και παράλληλη στήριξη.

Ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών.

3 Σχέση

μεταξύ μαθητών/τριών

 

 

 

Βελτίωση παιδαγω

γικού

κλίματος, συνε

ργασίας

και

αλληλε

γγύης

μεταξύ

των

μαθητών/

τριών

 

 

Εντοπισμός συγκρουσιακών καταστάσεων και αιτιών τους

Μείωση ανταγωνιστικού κλίματος

4 Σχέση

μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευ

τικών

 

 

 

Δημιου

ργία  κλίματος  εμπιστο

σύνης,

συναισθη

ματικής ασφά

λειας

και

κατανό

ησης

 

 Εντοπισμός προβλημάτων  που δυσχεραίνουν την ουσιαστική επικοινωνία και εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
5 Σχέσεις σχο

λείου

-οικογέ

νειας

 

 

Βελτί

ωση

συνε

ργα

σίας με

σύλλογο

γονέων

και

κηδεμό

νων

Συχνή επικοινωνία με το Σύλλογο Γονέων

Διερεύνηση των ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες

 

6 Ηγεσία, οργάνωση

και

διοίκηση

της

σχολικής μονάδας

Βελτί

ωση

της

οργά

νωσης

και της

διοί

κησης

της

σχολικής μονάδας

με δημο

κρατικές  διαδι

κασίες

και

αποφάσεις

Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές

 

Καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό υποδομών

 

7 Σχολείο

και

κοινότητα

 

 

Εξασφά

λιση

αποτελε

σμα

τικών

δομών

συντο

νισμού

για την

αντα

λλαγή εκπαιδευ

τικών

πρακτι

κών

 

Συνεργασία με γειτονικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς, εντός ωραρίου και  με ευθύνη των συμβούλων παιδαγωγικής ευθύνης και της ΔΔΕ για διάχυση καλών πρακτικών

 

 

8 Συμμετοχή

των

εκπαιδευ

τικών σε

επιμο

ρφωτικές δράσεις

 

 

 

Βελτί

ωση

ικανοτή

των

και

γνώ

σεων

Καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου για τον προσφορότερο τρόπο πραγματοποίησης της επιμόρφωσης, με σεβασμό στις ανάγκες και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

 

9 Συμμε

τοχή

των εκπαιδευ

τικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγρά

μματα

Εκπαι

δευτικές δράσεις

και

προγρά

μματα

εστια

σμένα

στις

κοινω

νικές και παιδα

γωγικές ανάγκες

των μαθητών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις και εκδρομές με κρατική χρηματοδότηση.

Δείτε επίσης

Χρονοδιάγραμμα Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης σχολ. μονάδων 2023-24

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2023-24 | Ανακοίνωση ΠΟΣΕΕΠΕΑ 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση