Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εντεταλμένοι διδάσκοντες: Ανοιχτή επιστολή για την παροχή Διδακτικού Εργου από Δημοσίους Υπαλλήλους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εντεταλμένοι διδάσκοντες: Ανοιχτή επιστολή για την παροχή Διδακτικού Εργου από Δημοσίους Υπαλλήλους σε Προγράμματα Πρώτου και Δεύτερου Κύκλου Σπουδών, στον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κο Κυριάκο Πιερρακάκη.

Εντεταλμένοι διδάσκοντες

Σχετικά με την παροχή Διδακτικού Έργου από Δημοσίους Υπαλλήλους σε Προγράμματα Πρώτου και Δεύτερου Κύκλου Σπουδών, είναι το αντικείμενο της ανοικτής επιστολής του Δρ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου  προς τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ κου Κυριάκου Πιερρακάκη.

Με την επιστολή καλείται ο Υπουργός να πάρει θέση για τους λόγους για τους οποίους οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εξαιρούνται από την δυνατότητα διδασκαλίας σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες καθώς επίσης για το πως θα αποκτήσουν ακαδημαϊκή εμπειρία οι νέοι διδάκτορες, δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον εξαιρούνται από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ακολουθεί η επιστολή

Ανοιχτή επιστολή του Δρ. Λαμπρόπουλου Χ. Ιωάννη προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη

Θέμα: Παροχή Διδακτικού Έργου από Δημοσίους Υπαλλήλους σε Προγράμματα Πρώτου και Δεύτερου Κύκλου Σπουδών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Παιδείας,

μετά από συνεχή αιτήματά μου τα οποία ξεκίνησαν στις 20/01/2023 για διευκρινήσεις για τα αντικρουόμενα άρθρα του Ν.4957/2022 και των υπ. αριθ. πρωτ. 9510/4.12.23 & 13950/8.2.24 αιτημάτων μου για ακρόαση προκειμένου να με ενημερώσετε για τους λόγους που οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εξαιρούνται από τη διδασκαλία σε προγράμματα Πρώτου Κύκλου Σπουδών ως εντεταλμένοι διδάσκοντες, σας απευθύνω ανοιχτή επιστολή δια του τύπου, για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να ενημερωθώ για τους λόγους που υπάρχει η συγκεκριμένη εξαίρεση και δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει γραπτή απάντηση.

Στην 1η αίτησή μου για ακρόαση και μετά τις τηλεφωνικές οχλήσεις μου στο γραφείο σας με παραπέμψατε, ως εκπρόσωπο 25 θιγόμενων δημοσίων υπαλλήλων, στην Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία δεν γνώριζε αναλυτικά τα αιτήματά μου αν και είχα στείλει αρκετές αιτήσεις. Επίσης, δεν γνώριζε ότι τον Αύγουστο του 2023 το Τμήμα Α’ Κύριου Διδακτικού Προσωπικού μου είχε αποστείλει απάντηση σε έγγραφό μου ότι το εν λόγω ζήτημα έχει τεθεί υπόψη της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Στην συζήτηση παρευρέθηκε και νομικός σύμβουλος του Υπουργείου και μας ενημέρωσε ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα τροποποιηθεί έως το τέλος Ιανουαρίου κάτι που έως και σήμερα δεν έγινε.

Για τα αντικρουόμενα άρθρα του Ν.4957/2022 στο άρθρο 173 ορίζεται ότι ως εντεταλμένοι διδάσκοντες δεν μπορούν να απασχοληθούν “υπάλληλοι με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014”, ενώ στο άρθρο 127 του ιδίου Νόμου ορίζεται ότι “1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.”

Επίσης η ΑΔΑ:694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ/ 12-8-2022 με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑ/Φ.69/212/οικ.13260 με θέμα “Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή” και το Κεφάλαιο Β, άρθρο 31 (άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ορίζουν ότι μπορεί να γίνει ανάθεση διδακτικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 127.

Για όλα τα παραπάνω ο Συνήγορος του Πολίτη μετά από επιστολή που είχε λάβει από εμένα και άλλους ενδιαφερόμενους, απέστειλε έγγραφο προς την προκάτοχό σας Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως, με το οποίο ζητά να εξετάσει “το ενδεχόμενο αναθεώρησης της διάταξης της παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), στην κατεύθυνση απαλοιφής της περίπτωσης ε ́ (υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα) από τα εξαιρούμενα πρόσωπα της διαδικασίας ανάθεσης διδακτικού έργου σε εντεταλμένους διδάσκοντες, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμες και δίκαιες προοπτικές πρόσβασης σε θέσεις διδακτικού προσωπικού στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, με κριτήριο την προσωπική αξία και ικανότητά τους”. Η επιστολή σάς έχει κοινοποιηθεί στις επικοινωνίες μου.

Επίσης, έχουν κατατεθεί από το 2023 επερωτήσεις από Κοινοβουλευτικές Ομάδες στις οποίες ακόμα δεν έχετε πάρει θέση.

Τέλος, σύμφωνα με το τρέχον εξάμηνο όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έχουν προκηρύξει θέσεις για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας σύμφωνα με το πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.ζ στην Προτεραιότητα 3 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», όπου εξυπηρετείται η ανάγκη δράσεων προώθησης διά βίου μάθησης και ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων με στόχο τη διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και ανάπτυξη της επαγγελματικής κινητικότητας. Ενδεικτικές δράσεις, στο πλαίσιο αυτό και υπό την εποπτεία σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δύναται να είναι δράσεις δια βίου μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού εντός των ΑΕΙ ως δράσεις προώθησης ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων, επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κινητικότητας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να απασχολούνται νέοι επιστήμονες ως εντεταλμένοι διδάσκοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4957/2022 όπως ισχύει.

Μετά από αίτημα μου που έγινε στη Μονάδα Α.3 «Αξιολόγηση και Επιλογή Πράξεων Εκπαίδευσης» για την αιτιολόγηση της εξαίρεσης των Δημοσίων Υπαλλήλων η απάντηση που έλαβα είναι ότι: «Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προβλέπεται ότι:

«Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.».

Η διάταξη ρυθμίζει κατά τρόπο ειδικό τη διαδικασία επιλογής εντεταλμένων διδασκόντων. Ως εκ τούτου εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση ως ειδικότερη και όπως προκύπτει σαφώς και ρητώς απαγορεύεται η απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων ως εντεταλμένων διδασκόντων. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δύνανται να απασχοληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΚΠ07.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι από τη στοχοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+), στο πλαίσιο του οποίου συγχρηματοδοτείται η δράση, δίνεται προτεραιότητα στην αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης. Υπό το πρίσμα, λοιπόν, αυτό και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόσκληση ΕΚΠ07 στοχεύει στην απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους επιστήμονες, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι δεν εντάσσεται στο δικαιολογητικό αυτό σκοπό η απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων ως εντεταλμένων διδασκόντων.»

Για όλα τα ανωτέρω και εφόσον δεν δέχεστε πολίτες για ακρόαση στο γραφείο σας, σας καλώ να πάρετε θέση και να μας απαντήσετε δημοσίως τους λόγους για τους οποίους οι Δημόσιοι Υπάλληλοι εξαιρούνται από την δυνατότητα διδασκαλίας σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες καθώς επίσης θα ήταν καλό να μας εξηγήσετε πως θα αποκτήσουν ακαδημαϊκή εμπειρία οι νέοι διδάκτορες, δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον επιλέξατε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να τους εξαιρέσετε από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Με εκτίμηση,

Δρ. Λαμπρόπουλος Χ. Ιωάννης

Δείτε σχετικά

ΠΟΣΥΠ-Εντεταμένοι διδάσκοντες: Να καταργηθεί η διάταξη που αποκλείει υπάλληλους του δημοσίου τομέα

Δείτε επίσης

Εξετάσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024-Αιτήσεις από 01 έως 11.03 

Απόφοιτοι Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: Διάταξη για Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση