Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εντολή ελέγχου μητρώων υπαλλήλων για Πιστοποιητικό παρακολούθησης πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εντολή ελέγχου μητρώων υπαλλήλων για το Πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών “Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες” του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Εντολή ελέγχου μητρώων υπαλλήλων

Με έγγραφο -Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.69/3003/Οικ.22055/27-11-2020- το οποίο απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Τ. Θεοδωρικάκος, καλεί τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν αμελλητί στον έλεγχο των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων, οι οποίοι κατέχουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών “Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες” του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

και σε περίπτωση

που αυτό αναγνωρίσθηκε ή/και ελήφθη υπόψη ως μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης για οποιαδήποτε συνέπεια που αφορούσε την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, να προβούν σε όλες τις περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες, κατά περίπτωση, για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Σύμφωνα με το έγγραφο

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) διαβίβασε στο Υπουργείο Εσωτερικών Έκθεση Ελέγχου της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Αρχής, σχετικά με τη νομιμότητα χρήσης από υπαλλήλους του δημόσιου τομέα του πιστοποιητικού παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών “Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες” του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης για τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού, σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ευθύνης, για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη καθώς και για κάθε άλλη τυχόν συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την Έκθεση Ελέγχου της Ε.Α.Δ.,

στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών λειτούργησε μέχρι το 2005 ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες».

Περαιτέρω,

βάσει του αρ. 1896/ΕΠ/22.4.2016 εγγράφου του αρμόδιου για το εν λόγω ζήτημα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο κύκλος αυτός εντάσσεται σ’ εκείνους τους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών που οργανώνονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης, ωστόσο δεν σχετίζονται με τα προγράμματα  μεταπτυχιακών  σπουδών  που  οδηγούν  στη  χορήγηση  μεταπτυχιακών  διπλωμάτων ειδίκευσης. 

Κατά συνέπεια,

οι κάτοχοι των εν λόγω πιστοποιητικών παρακολούθησης δεν δύνανται  να εξομοιωθούν με τους αποφοίτους των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, ήτοι τα πιστοποιητικά παρακολούθησης που κατέχουν δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη ως μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης ως προς κάθε συνέπεια που αφορά την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, ιδίως κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες πρόσληψης/διορισμού, σε διαδικασίες πλήρωσης θέσεων  ευθύνης  και για  τη  βαθμολογική  και μισθολογική  τους εξέλιξη,   καθώς  από  τις διατάξεις αυτές (ν.3528/2007, ν.2190/1994, ν.4354/2015) απαιτείται η κτήση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, το οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγησή τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι

για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στο έγγραφο, ως προς τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των υπαλλήλων, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) – Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος.

Επίσης

οι αρμόδιες Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, του Γ.Λ.Κ. και της Ε.Α.Δ. επί των επιβεβλημένων, σύμφωνα με τα ως άνω, περαιτέρω ενεργειών τους.

Δείτε το έγγραφο για το Πιστοποιητικό παρακολούθησης του πρώην μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών “Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες”του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Δείτε επίσης

Εγκύκλιος λειτουργίας Δημοσίου 30-11-2020
10η Τροποποίηση απόφασης συνάφειας Μεταπτυχιακών με ΕΑΕ και Σχολική Ψυχολογία
Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση