Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά: Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης λύσης υπαλληλικής σχέσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά: Ανάκληση διαπιστωτικής πράξης λύσης υπαλληλικής σχέσης από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κο Κυριάκο Πιερρακάκη.

Επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης

Σε ανάκληση Διαπιστωτικής Πράξης λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης πρώην μόνιμου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι συνέτρεξε στο πρόσωπό του πλάνη περί τα πράγματα και επομένως δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, προέβη ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με την Απόφαση, υπ. αριθμ. πρωτ. 791/Ν4/04-01-2024 του Υπουργού ΠΑΙΘΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 18/Γ’/13.01.2024, προβλέπεται επαναφορά του υπαλλήλου σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην προσωρινή θέση του κλάδου, την οποία κατείχε πριν τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης, με βαθμό Α’ και Μ.Κ. 12.

Μάλιστα, πάντα σύμφωνα με την Απόφαση του κου Κ. Πιερρακάκη το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Το αρ. πρωτ. 85011/2023/27-11-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με θέμα «Συνταξιοδότηση υπαλλήλου – Πλάνη περί τα πραγματικά περιστατικά» που αφορά στον πρώην υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η υπό στοιχεία 33166/Ν4/22-03-2023 (ΦΕΚ 870/Γ’/03.04.2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΘΘ46ΜΤΛΗ-4ΧΘ) Διαπιστωτική Πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης λόγω παραίτησης του πρώην υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Η αρ. πρωτ. 9615/12-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του υπαλλήλου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για επαναφορά στην υπηρεσία λόγω πλάνης περί τα πραγματικά περιστατικά που διαβιβάστηκε με το αριθ. 9615/12-12-2023 (ΥΠΑΙΘΑ 142465/Ν4/12-12-2023).
  • Το γεγονός ότι ο υπάλληλος, υπέπεσε σε πλάνη περί τα πραγματικά περιστατικά για τη συνταξιοδότησή του, και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η άμεση καταβολή της σύνταξής του, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 85011/2023/27-11-2023 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Δείτε επίσης

Διορισμοί και αναπληρωτές: Ο στρατηγικός στόχος, η διαφορετική περπατησιά και οι λύσεις με απόκλιση 

Πιερρακάκης για μεταρρύθμιση ΑΕΙ: Εθνικό συμφέρον να πραγματοποιηθεί με λογική συναίνεσης

Πιερρακάκης-εκπαίδευση 2024: Μεγάλες τομές σε όλες τις βαθμίδες-3 πυλώνες παρεμβάσεων 

Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη: Σοβαρά προσκόμματα στην εκπαιδευτική συμπερίληψη-Πόρισμα χωρίς ανταπόκριση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση