Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επανέκδοση πινάκων προκήρυξης 2ΕΑ/2022 ζητούν Λογοθεραπευτές ΠΕ21

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επανέκδοση πινάκων προκήρυξης 2ΕΑ/2022 ζητούν Λογοθεραπευτές ΠΕ21 οι οποίοι απορρίφθηκαν με την αιτιολογία “Έλλειψη τίτλου” – Επιστολή.

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλαν απορριφθέντες κλάδου Λογοθεραπευτών ΠΕ21 των Προσωρινών Πινάκων της Προκηρύξεως 2ΕΑ /2022, αναφορικά με την αιτιολογία “Έλλειψη τίτλου” της απόρριψής τους και ζητούν επανέκδοση των Πινάκων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022.

Ακολουθεί η επιστολή
ΠΕ21- Αίτημα επανέκδοσης πινάκων

Είμαστε λογοθεραπευτές ΠΕ21 και συμμετείχαμε στο διαγωνισμό της προκήρυξης 2ΕΑ/2022. Με μεγάλη μας έκπληξη βρεθήκαμε εκτός των πινάκων όταν αυτοί ανακοινώθηκαν με την αιτιολογία «Έλλειψη τίτλου». Το αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι να χάσουμε τη δουλειά μας για ένα <<λάθος κωδικό>>.

Καθώς φαίνεται σύμφωνα με τον ΑΣΕΠ υπήρχαν δύο διαφορετικοί κωδικοί για τους λογοθεραπευτές: «201-Τίτλοι σπουδών ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου» όπου συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι σπουδών   και «202-Τίτλοι σπουδών  ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου».
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ουδείς ουσιαστικός λόγος για το διαχωρισμό των τίτλων σπουδών στην υπ’ αριθμ. 2ΕΑ/2022 προκήρυξη υπήρχε, καθώς όπως και στις υπόλοιπες ειδικότητες, ο κωδικός για τον τίτλο σπουδών έπρεπε να είναι ένας και μοναδικός, προκειμένου να μην προκληθεί σύγχυση στους αιτούντες, καθώς ουδεμία διαφοροποίηση στην μοριοδότηση υφίστατο για τους κατόχους είτε του τίτλου σπουδών 201 είτε του τίτλου σπουδών 202. Τη μη ύπαρξη ουσιαστικής διαφοροποίησης επιρρωνύει και το γεγονός ότι αμφότεροι οι κωδικοί των τίτλων σπουδών αντιστοιχούν σε πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς δυνάμει του Ν. 4485/17 -ως τροποιηθέντος ισχύει σήμερα- και συγκεκριμένα βάσει του άρθρου 1 αυτού ορίζεται ότι:  «Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο διακριτούς παράλληλους τομείς:
α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Πανεπιστήμια»,
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.». Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β) Ν. 4559/2018: «1. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύονται την 1.10.2018 τα εξής Τμήματα: (..) β) Λογοθεραπείας, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.» και σε αυτό εντάχθηκαν από 1/10/2018 όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του τμήματος Λογοθεραπείας του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω τα πτυχία μας αποτελούν πτυχία Α.Ε.Ι., και οι δύο κωδικοί τίτλων σπουδών ουδεμία διαφοροποίηση επιφέρουν στη μοριοδότησή μας,
Επειδή στο ΟΠΣΥΔ είναι καταχωρημένοι οι τίτλοι σπουδών μας πληρώντας άπασες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης,
Επειδή αποδεικνύεται από την πληθώρα των αποκλεισμών συναδέλφων μας λόγω της ίδιας αιτιολογίας, ήτοι «για έλλειψη τίτλου» ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την αστοχία του πληροφοριακού σας συστήματος, διότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε όλοι το ίδιο λάθος με δική μας υπαιτιότητα,
Επειδή δε διαθέταμε επιλογή εκ του συστήματος να επιλέξουμε αρκετοί συνάδελφοι άλλο κωδικό παρά μόνον τον 202, τον οποίο θεωρήσαμε ορθό μιας και το Τμήμα Λογοθεραπείας από το οποίο λάβαμε το πτυχίο μας αποτελεί πλέον τμήμα Α.Ε.Ι. και ως εκ τούτου κατέχουμε πτυχίο Α.Ε.Ι.
Συνεπώς τυχόν δυσμενείς συνέπειες εις βάρος των διοικουμένων εξαιτίας σφάλματος της Διοικήσεως είναι προδήλως παράνομες, παραβιάζοντας την αρχή της χρηστής διοικήσεως, την αρχή τη προστατευόμενης εμπιστοσύνης των διοικουμένων και τα διδάγματα της κοινής πείρας.
Επειδή σε καμία άλλη ειδικότητα της εν λόγω προκήρυξης δεν υπήρχαν δύο κωδικοί για τον τίτλο σπουδών, ήτοι υπήρξε διακριτική εις βάρος της ειδικότητάς μας μεταχείριση και μάλιστα δυσμενής, καθώς οδήγησε στο μαζικό αποκλεισμό συναδέλφων μου χωρίς να προσφέρει καμία διαφοροποίηση στη μοριοδότηση.
Συνεπώς, ο ΑΣΕΠ προβαίνει σε άνιση αντιμετώπιση όμοιων περιπτώσεων διαφοροποιώντας τεχνητά υποψηφίους με προσόντα που ουσιαστικά βαθμολογούνται ισάξια, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αιτούμαστε την επανέκδοση των πινάκων και ένταξη των απορριπτέων Θεραπευτών Λόγου  ΠΕ21 στους νέους Πίνακες.

Δείτε επίσης

Απορριφθέντες Λογοθεραπευτές ΠΕ21 Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για “λάθος” κωδικό τίτλου σπουδών-Επιστολή διαμαρτυρίας 

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα 

Προσωρινοί Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ενδεικτικά βήματα όταν κάτι δεν πάει καλά | Οδηγός 

Ποσοστά απορριπτέων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 στους Προσωρινούς Πίνακες ΑΣΕΠ 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Πριν φύγετε

 Προσλήψεις από προσωρινούς πίνακες: Τι προβλέπεται, όταν θα εκδοθούν οριστικοί, για όσους δεν θα δικαιούνται πρόσληψη

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση