Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επανέναρξη δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης – Κανόνες λειτουργίας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επανέναρξη δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης: Κανόνες λειτουργίας – Παραβάσεις – Κυρώσεις – Μετακίνηση μαθητών/σπουδαστών | ΦΕΚ

Επανέναρξη δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719 ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1867 – 16.05.2020 έχουμε την επανέναρξη και τους κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά

Aρθρο πρώτο
Επανέναρξη λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 1699), εξαιρούνται οι εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας, ως εξής: α) Για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία:

i) των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,

ii) των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού,

iii) των Ωδείων και Μουσικών Σχολών για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών,

iv) των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής,

v) του Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, και

vi) των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού για τους σπουδαστές ηλικίας άνω των έντεκα (11) ετών.

β) Για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 και εξής, η λειτουργία των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τους σπουδαστές άνω των έντεκα (11) ετών.

Aρθρο δεύτερο
Απαγορεύσεις και κανόνες λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου είναι οι ακόλουθες:

α. Απαγορεύεται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική διδασκαλία.

β. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

γ. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητές- σπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

4. Η ασφαλής λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου πρώτου γίνεται σύμφωνα με την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, όπως αυτά εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Aρθρο τρίτο
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου πρώτου που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δέκα πέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κυρώσεις
Παράβαση Κυρώσεις
Απαγόρευση διδασκαλίας και χρήσης πνευστών και
κρουστών οργάνων, τυμπάνων καθώς και η φωνητική
διδασκαλία.
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες.
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5)
μέτρου στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς
κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες.
Μη τήρηση του κανόνα για ενδελεχή και συχνό κα-
θαρισμό και τοπική απολύμανση των επιφανειών που
αγγίζονται από μαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-
καθηγητές
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες.
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμιση (1,5)
μέτρου στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλ-
λων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των
φορέων των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες

 

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου πρώτου για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

4. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1780).

Aρθρο τέταρτο
Παράταση διδακτικού έτους

Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.

Aρθρο πέμπτο
Μετακίνηση μαθητών-σπουδαστών

Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1648), εξαιρείται η μετακίνηση των μαθητών- σπουδαστών και δασκάλων-καθηγητών των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, η ιδιότητα των οποίων αποδεικνύεται με κάθε κατάλληλο έγγραφο που πιστοποιεί τη φοίτηση ή την εργασία στις εν λόγω εκπαιδευτικές δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιες ή ιδιωτικές στο σύνολο της Επικράτειας.

Δείτε το ΦΕΚ B 1867 – 16.05.2020

Δείτε επίσης

Μητρώο ειδικών εξετάσεων Μουσικών Τμημάτων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπ/κού έργου και εκπαιδευτικών
Διευκρινίσεις για φοιτητές μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων: Για παροχή δελτίου εισιτηρίου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση