Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών: Το ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών: Kαθορισμός της διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών: Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ. αριθμ. 108779/Ν1 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου για τον καθορισμό της διαδικασίας εγγραφής και του τρόπου τηρήσεως της Επετηρίδας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Οι Ελληνες πολίτες.

Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι ομογενείς.

Ολοι πρέπει να  κατέχουν τα αναγκαία τυπικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο της Πρωτοβάθμιας (Α/θμιας) ή/και της Δευτεροβάθμιας (Β/θμιας) Εκπαίδευσης.

Αίτηση εγγραφής στην Επετηρίδα

Υποβάλεται μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στο Πληροφοριακό Σύστη-μα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.): https://mydocs.minedu.gov.gr

Η αυθεντικοποίηση των χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους αιτούντες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet.

Δικαιολογητικά Αίτησης

Αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά:

α. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο πτυχίου εσωτερικού ή αντίγραφο πτυχίου εξωτερικού, με το οποίο συνυποβάλονται («αναρτώνται») ηλεκτρονικά:

(αα) επίσημη μετάφραση του πτυχίου της αλλοδαπής,

(ββ) βεβαίωση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας, και

(γγ) απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2.

β. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) ή Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση που προσδίδει στην/στον αιτούσα/ντα πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Για τίτλους σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ισχύουν τα της παρ. 5.β΄ του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).

γ. Ψηφιοποιημένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.

δ. Ψηφιοποιημένο παράβολο αξίας δεκαπέντε ευρώ (15€) και αποδεικτικό πληρωμής.

ε. Ψηφιοποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση,

Δεκτές για ένα (1) χρόνο αιτήσεις και στο protocol@minedu.gov.gr

Για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της παρούσας γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (protocol@minedu.gov.gr).

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικά

Δείτε ακόμη:

 

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση