Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Υπ. Υγείας για Ειδ. Παιδαγωγούς, Νηπ/γούς, Κ.Λ, Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Εργοθ/τές, Φυσ/τές κ.α

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Υπ. Υγείας: Το λαμβάνουν Ειδ. Παιδαγωγοί, Νηπιαγωγοί, Κ.Λ, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές κ.α

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Υπ. Υγείας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1635 – 11.03.2024 η υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.2/108192/ΔΕΠ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του» (Β’ 2611).

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων τροποποιείται και συμπληρώνεται από 1.1.2024 η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναφορικά με τους κλάδους ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών και του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ, οι οποίοι κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία των δικαιούχων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Υπενθυμίζουμε ότι το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, περιλαμβάνει σε κάποιες δομές και τους κλάδους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ/ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ/ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΌΜΩΝ, ΤΕ ΕΙΙΔΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Με το ΦΕΚ B 1635 – 11.03.2024 στην κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας ανά Φορέα του άρθρου 2 προκύπτουν οι κάτωθι τροποποιήσεις:

Α. Επί της παρ. 1:

η. Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

θ. Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βάση το π.δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.

Πως διαμορφώνεται η ΚΥΑ οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611)

Η υπό στοιχεία οικ.2/35134/ΔΕΠ/5.4.2023 (Β’ 2611) κοινή υπουργική απόφαση διαμορφώνεται από 1.1.2024 ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.-Ι.Δ.Ο.Χ.) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200 €).

Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165 €).

Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150 €).

Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105 €).

Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70 €).

Άρθρο 2

Κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας Ανά Φορέα

Στις παρακάτω παραγράφους κατατάσσονται οι υπάλληλοι στις κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ B 1635 – 11.03.2024

Δείτε επίσης

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας ΕΒΠ: Απορρίφθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών η αγωγή μελών ΕΒΠ 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία 

Πρωθυπουργός-ανασκόπηση: 350 χιλ. από τους 600 χιλ. Ελληνες που έφυγαν στο εξωτερικό επέστρεψαν

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση