Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιδότηση Μαθητείας μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιδότηση Μαθητείας των μαθητευομένων των ΕΠΑΣ Μαθητείας: Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αριθμ. οικ.14918/267 των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Εργασίας και Ανάπτυξης.

Επιδότηση Μαθητείας

Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης στο χώρο εργασίας των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2020

ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Η αποζημίωση του μαθητευόμενου των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 21,78 ευρώ.

2. Η επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ καταβάλλεται στον μαθητευόμενο που θα απασχοληθεί στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία και ανέρχεται στο ποσό των 16,54 € ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020.

Κατά το προαναφερθέν διάστημα υλοποιείται Μαθητεία σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021.

3. Το ποσό της επιδότησης αφορά στο σύνολο των μαθητευομένων και καταβάλλεται για κάθε ημέρα Μαθητείας στο χώρο εργασίας, τετραήμερης, πενταήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, ανεξάρτητα από το εξάμηνο φοίτησης στο οποίο βρίσκονται.

4. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος για την επιδότηση των μαθητευόμενων και η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη που θα προκληθεί για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 αναλύεται ως εξής:

Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020 (1-1-2020 έως 30-6-2020) 2.500 μαθητές * 6 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 16,54 € επιδότηση =4.465.800 €

Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020 (1-1-2020 έως 31-8-2020) 3.000 μαθητές * 8 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 16,54€ επιδότηση =7.145.280 €

Β΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2020-2021 (1-9-2020 έως 31-12-2020) 2.800 μαθητές * 4 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 16,54 € επιδότηση =3.334.464 €

Α΄ ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2020-2021 (1-10-2020 έως 31-12-2020) 2.800 μαθητές * 2 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 16,54 € επιδότηση =1.667.232 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 16.612.776 ευρώ

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

1. Η επιδότηση των 16,54 ευρώ για κάθε ημέρα Μαθητείας στο χώρο εργασίας καταβάλλεται στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχο τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 1, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μέσω λογαριασμού τραπέζης μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

2. Για την καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ τηρούνται μηνιαία παρουσιολόγια/Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης μαθητευόμενου, τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στους φορείς και τις επιχειρήσεις στους οποίους πραγματοποιείται Μαθητεία/Πρακτική Άσκηση.

Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας του μαθητευόμενου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

3. Η ΕΠΑ.Σ. φοίτησης του μαθητευόμενου, με βάση το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης, συντάσσει μηνιαία κατάσταση ημερών εργασίας του μαθητευόμενου με το ποσό της επιδότησης που δικαιούται.

Η ως άνω κατάσταση αποστέλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές προ- βαίνουν στην πίστωση του ποσού στον ατομικό τραπε- ζικό λογαριασμό του μαθητευόμενου.

4. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στο μαθητευόμενο είναι:

α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο)

β) Παραστατικό καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής στον ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου.

γ) Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής του ποσού αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη για τον κάθε μαθητευόμενο.

Δείτε το ΦΕΚ B 1463 – 16.04.2020
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Σχολές Λιμενικού Σώματος: Προσόντα και προϋποθέσεις εισαγωγής με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Τσιόδρας-Χαρδαλιάς 16 Απριλίου: 300 € πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων για άσκοπη μετακίνηση το Πάσχα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση