Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επικαιροποίηση στοιχείων myschool για την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επικαιροποίηση στοιχείων myschool για την εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων σε γενικά και ειδικά σχολεία.

Επικαιροποίηση στοιχείων myschool

Ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες προκύπτει, σύμφωνα με έγγραφο (αρ. πρωτ. 120/12-1-2023) του Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση, μιας και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Αναλυτικά το έγγραφο

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.

Στο πλαίσιο υποβολής νέων δράσεων αναβάθμισης υποδομών της εκπαίδευσης, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υ.ΠΑΙ.Θ συλλέγει δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό προμήθειας και εγκατάστασης διαδραστικών συστημάτων σε αίθουσες διδασκαλίας μαθημάτων γενικής παιδείας και σε εργαστήρια των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής στις σχολικές μονάδες της επικράτειας.

Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη επικαιροποίησης των ζητούμενων στοιχείων που διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα myschool για τις σχολικές μονάδες και πιο συγκεκριμένα:

• ορθή ενημέρωση των χώρων/αιθουσών (Φορείς -> Κτιριακή Υποδομή -> Στοιχεία Συγκροτήματος & Στοιχεία χώρου/αίδουσας), και ειδικότερα των πεδίων:

> Ονομασία χώρου (θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση με το αντίστοιχο τμήμα διδασκαλίας)

> Χρήση Αίθουσας

> Κοινή Χρήση (σε περίπτωση συστέγασης)

> Τάξη (όπου χρησιμοποιείται ως αίθουσας διδασκαλίας)

> Διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση

> Ενεργή πρίζα πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet)

> Ενεργός χώρος

> Έχει διαδραστικό πίνακα

> Λυόμενο/lsobox

> Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω wi-fi

• επικαιροποίηση των τμημάτων διδασκαλίας της σχολικής μονάδας καθώς και συσχέτισης του κάθε τμήματος με τον χώρο/αίθουσα που χρησιμοποιείται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Σχολική Μονάδα -> Διαχείριση Τμημάτων -> Προσθήκη/Επεξεργασία τμήματος-> συμπλήρωση του πεδίου «αίθουσας διδασκαλίας»).

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην «ονοματοδοσία/ονοματολογία» των χώρων, καθώς ο χρήστης κατά την ενημέρωση της συσχέτισης του τμήματος με τον χώρο/αίθουσα, καλείται να επιλέξει από μια λίστα ονομάτων. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιηθεί το ίδιο όνομα σε όλες τις αίθουσες της σχολικής μονάδας, δεν θα είναι εφικτό να γίνουν οι σωστές συσχετίσεις χώρων/αιθουσών με τα αντίστοιχα τμήματα διδασκαλίας.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες όπως προβούν σε επιβεβαίωση δεδομένων {σχετική διαδρομή myschool: ΑΡΧΙΚΗ -> Επιβεβαίωση Δεδομένων) μέχρι και την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Στη συνέχεια, παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να εποπτεύσουν την παραπάνω διαδικασία, με την αρωγή των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, και να ενημερώσουν με σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση mkriari (j5minedu.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουάριου 2023.

Επισημαίνεται πως για την προμήθεια διαδραστικών συστημάτων στις σχολικές μονάδες θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια, τα στοιχεία των οποίων έχουν επικαιροποιηθεί και ορθά συμπληρωθεί στο ΠΣ myschool εντός της άνω αναφερόμενης προθεσμίας.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα του ΠΣ myschool, οι Διευθύντριες/ές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Ομάδα Υποστήριξης στο 801 200 80 40/214 416 97 49 ή να κάνουν καταγραφή προβλήματος μέσω της σχετικής παρεχόμενης φόρμας. Επίσης, μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις (https://myschool.sch.gr/announcements) ώστε να ενημερώνονται για τις όποιες αλλαγές γίνονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθμιας, Βθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Αλέξανδρος Κόπτσης

Δείτε επίσης

Κατανομή σε Συμβούλους Εκπαίδευσης της επιστημονικής ευθύνης σχολικών μονάδων | ΦΕΚ 

Αιτήσεις επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ: Εως 19 Ιανουαρίου 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση