Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογές στελεχών-συνεντεύξεις: Διαγωνισμός για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης–απομαγνητοφώνησης αξίας 230.000€

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογές στελεχών-συνεντεύξεις: Διαγωνισμός για υπηρεσίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης αξίας 230.000 €- Για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενόψει των επικείμενων διαδικασιών επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης.

Επιλογές στελεχών-συνεντεύξεις

Σε διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή αναδόχου/-ων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενόψει των επικείμενων διαδικασιών επιλογής των λοιπών στελεχών εκπαίδευσης, προβαίνει το ΥΠΑΙΘ με Απόφαση της Υπουργού κας Νίκης Κεραμέως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης

γίνεται στα Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών.

Η σύμβαση

θα ανατεθεί με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Δείτε σε μορφή pdf τη διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης για τη διαδικασία επιλογής στελεχών

Δείτε επίσης
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Εκπαίδευσης | ΦΕΚ
Αιτήσεις για επιλογή Διευθυντών A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης-Από 3 έως 14.01.2022 | Οι Προκηρύξεις
ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία-Εντος 15 ημερών η Προκήρυξη

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Πριν φύγετε

Κορονοϊός-σχολεία: Στοιχεία για κρούσματα και τμήματα που έκλεισαν από 13 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση