Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/Διευθύντριας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) – Ορθή Επανάληψη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την δικτυακή πύλη e-IEP, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 19/6/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/6/2020 και ώρα 13:00.

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ
Η Πρόσκληση

Αθήνα, 18/06/2020 ΑΠ: 5829

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

προκηρύσσει τη θέση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του ΙΕΠ με πενταετή θητεία.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί:
 • µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ,
 • µέλη Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΠ) των ΑΕΙ,
 • υπαλλήλους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στο ΙΕΠ,
 • μόνιμους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης,
 • διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΥΠΑΙΘ,
 • εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης,

που έχουν τα τυπικά – προαπαιτούμενα προσόντα, όπως περιγράφονται παρακάτω, να καταθέσουν σχετική αίτηση.

 Α. Περιγραφή θέσης – Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΙΕΠ – ν. 3966/2011, όπως ισχύει, ν. 4547/2018 καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 1. Ο/Η διευθυντής/ρια προΐσταται της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος/η έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων. Είναι, επίσης, υπεύθυνος/η για κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται σύμφωνα με όσα ορίζοντα στον ν. 3966/20111 όπως ισχύει καθώς και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ.
 2. Ο/Η διευθυντής/τρια αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον/την υποδιευθυντή/τρια της οικονομικής υπηρεσίας, όταν αυτός/η ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

 

 1. Ο/Η διευθυντής/τρια ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

α) έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ι.Ε.Π. με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του διοικητικού συμβουλίου και όσων καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία,

β) συντονίζει τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη διοικητική/οικονομική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και του Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. για τις διοικητικές/διαχειριστικές ενέργειες υλοποίησης των έργων και δράσεων του Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων,

γ) σχεδιάζει και υποβάλλει για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο δράσης διοικητικών ενεργειών, σύμφωνα με το σκοπό και την πολιτική του Ι.Ε.Π., και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους,

δ) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την κατανομή και την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού στις μονάδες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.,

ε) ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για το έργο της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο,

στ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου,

ζ) μεριμνά για την εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το διοικητικό συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,

η) υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα, διοικητική, οικονομική και διαχειριστική ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,

θ) ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για την πρόοδο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και της διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής πορείας των δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π.,

ι) εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων,

ια) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών,

ιβ) εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο κάθε θέμα σχετικό με το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.

Οι αποδοχές του/της Διευθυντή/τριας καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Β. Δικαίωμα/ κώλυμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες υποψηφίων στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες, από τις κείμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί σε θέση Διευθυντή:

α) εκπαιδευτικός/υπάλληλος, µέλος ΔΕΠ και (ΕΠ) στον/στην οποίον/α, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με κείμενες διατάξεις,

β) εκπαιδευτικός/υπάλληλος, µέλος ΔΕΠ και (ΕΠ) του/της οποίου/ας τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις και

γ) εκπαιδευτικός/υπάλληλος, µέλος ΔΕΠ και (ΕΠ) που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για πλημμελή άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για επιλογή στη θέση Διευθυντή εκπαιδευτικοί που αποχωρούν αυτοδικαίως/ υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

 Γ. Περιγραφή προσόντων/ κριτηρίων επιλογής & Διαδικασία Επιλογής                

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Για την επιλογή υποψηφίου στη θέση του/της Διευθυντή/τριας θα ληφθούν υπόψη κριτήρια, όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω.

Α) Τυπικά – Προαπαιτούμενα προσόντα
 1. Τίτλος σπουδών ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
 2. Επταετή, τουλάχιστον, προϋπηρεσία
Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ
Β) συνεκτιμώμενα/μοριοδοτούμενα

 

Β.1 Σπουδές – Κατάρτιση Βαθμολογία
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 6
2. Διδακτορικό Δίπλωμα 12
3. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου B2 2
4. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 3
5. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 5
Σύνολο Β.1 23
 

Β.2 Επαγγελματική Εμπειρία

 

Υπολογισμός

Μέγιστη βαθμολογ

ία

6.Διοικητική Προϋπηρεσία πέραν της προαπαιτούμενης(χωρίς θέση ευθύνης) 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ. μηνών: 40  

12

7.Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης1 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ.

μηνών: 40

 

12

8. Εμπειρία/Προϋπηρεσία σε Χρηματοδοτούμενα και Συγχρηματοδοτούμενα Έργα 0,30 μόρ./μήνα, μέγ. αριθμ.

μηνών: 60

 

18

Σύνολο Β.2 42
Β.3 Συνέντευξη 35
Μέγιστο Σύνολο Βαθμολογίας 100

1 Η θητεία σε θέση ευθύνης μπορεί να ταυτίζεται χρονικά με την προαπαιτούμενη δημόσια προϋπηρεσία ή/και τη διοικητική προϋπηρεσία χωρίς θέση ευθύνης

 Δ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 19/06/2020 και ώρα 13:00 έως τις 30/06/2020 και ώρα 13:00.

 Ε. Διαδικασία Επιλογής

 Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ, περιλαμβάνει:

Α. Μοριοδότηση των επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά περιεγράφηκαν παραπάνω, όσων υποψηφίων διαθέτουν τα τυπικά προσόντα.

Β. Μοριοδοτούμενη συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από την ως άνω ειδική επιτροπή. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Στη συνέντευξη θα αξιολογηθεί το επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ (επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά) με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας (αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα) και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Καθώς η υποβολή των φακέλων των υποψηφιοτήτων θα γίνει ηλεκτρονικά, δύναται η Επιτροπή να ζητά από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν κατά τη συνέντευξη σε έντυπη μορφή στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η επιτροπή θα συντάξει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων βάσει αξιολόγησης όπως περιγράφεται παραπάνω και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ προς απόφασή του.

Στην περίπτωση που επιλεγεί για τη θέση μέλος του προσωπικού του ΙΕΠ, θα τοποθετηθεί με θητεία πέντε ετών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ ενώ σε άλλη περίπτωση θα γίνει πρόταση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ προς το εποπτεύον υπουργείο για απόσπαση που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία θα έχει διάρκεια πέντε έτη.

Επιλογή Διευθυντή ΙΕΠ
 ΣΤ. Ενστάσεις

 Επί του πίνακα κατάταξης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 14:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 14:00).

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης.

Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος).

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

Ζ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων – προσωρινών και οριστικών – θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr) στις κατηγορίες: Ανακοινώσεις, Τελευταία Νέα.

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ΄ αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε’ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι, αιτούντες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.
 • κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης του/της υποψηφίου/ας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων ως εξής:

α) οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,

β) οι απορριφθείσες αιτήσεις θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και

γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας κατάταξης θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπωνύμου μόνο του/της οριστικώς επιλεγέντα/εισας για τη θέση του Διευθυντή/ντριας.

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη – e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ιωάννης Αντωνίου

Δείτε την Πρόσκληση σε μορφή pdf στη Διαύγεια
Yποβολή αίτησης εδώ

Δείτε επίσης

Πρόσκληση θέσεων Συμβούλων Α και Β από το ΙΕΠ: Αιτήσεις για 28 θέσεις 10.06 έως 19.06.2020
Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Προκήρυξη επτά θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση