Κυριακή, 12 Ιουλίου 2020

“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής | ΦΕΚ – Mε εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Επιλογή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής | ΦΕΚ

Επιλογή και κατάταξη Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Αρθρο 1

Προκήρυξη διαγωνισμού

1. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων (ανδρών και γυναικών) με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

α. Ο αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν στην Σχολή, συνολικά και ανά κατηγορία υποψηφίων.

β. Ο αριθμός προς κατάταξη υποψηφίων που υπάγονται σε ειδικές κατηγορίες του άρθρου 24 του ν. 4597/2019 και τα απαραίτητα πρόσθετα δικαιολογητικά.

3. Επίσης στην προκήρυξη ή σε άλλες αποφάσεις του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. θα αναφέρεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη διεξαγωγή και τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Δείτε επίσης:

Κανονισμός Σπουδών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Aρθρο 2

Κατανομή θέσεων

1. Οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από την Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., για την πλήρωση των οποίων προκηρύσσεται διαγωνισμός, κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό πενήντα έξι τοις εκατό (56%) κάτοχοι πτυ- χίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

β. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του Τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

γ. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Δείτε:

Ενταξη Τμημάτων και Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία για τις Πανελλαδικές

δ. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κάτοχοι πτυχίου Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ’ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού.

Κατά τον καθορισμό του αριθμού των προς κατανομή θέσεων, εφόσον παρουσιαστούν κλασματικά υπόλοιπα, τότε αυτά αθροίζονται στο σύνολο τους και το άθροισμα τους προστίθεται στις θέσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα.

2. Σε περίπτωση που αριθμός θέσεων μιας κατηγορίας από τις προκηρυχθείσες δεν καλύπτεται ούτε από τους επιλαχόντες της κατηγορίας αυτής, τότε οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και ως ειδικότερα θα καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες:

α. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

Δείτε:

Εισακτέοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες

β. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων».

γ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων:

«Α.Ε.Ν. Μηχανικών», «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

δ. Κενές θέσεις κατηγορίας Α.Ε.Ν. Μηχανικών συμπληρώνονται από υποψηφίους των κάτωθι κατηγοριών με την εξής σειρά προτεραιότητας και μέχρι καλύψεως των κενών θέσεων: «Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακού τομέα», «Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων», «Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα».

3. Οι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται, κατόπιν δήλωσης τους, σε μία από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες και ως ακολούθως:

Επιλογή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής | ΦΕΚ

α) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται, καταλαμβάνονται από τους παρακάτω υποψηφίους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών:

(αα) Πολύτεκνους και τα τέκνα τους.

(ββ) Τα τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου  του προσωπικού του Λ.Σ., που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν.

(γγ) Τα τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται καταλαμβάνονται από γονείς τριών (3) τέκνων και τέκνα τους, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό και ανεξαρτήτως κατηγοριών.

Δείτε επίσης:

Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Λιμενοφυλάκων: Αριθμός εισαγομένων και υποβολή δικαιολογητικών για τις Πανελλαδικές

Αριθμός εισακτέων σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σχολές Υπαξιωματικών

γ) Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά των περιπτ. α’ και β’ της παρούσας δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων σε κάθε μία εκ των αναφερομένων στην παρούσα ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά της παρούσας, τότε οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από υποψηφίους άλλης ειδικής κατηγορίας αλλά από υποψηφίους που δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Δικαίωμα κατάταξης στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., σε περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού, έχει ένα (1) τέκνο αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, εφόσον ο γονέας του (σύζυγος αποβιώσαντος) δεν άσκησε το σχετικό δικαίωμα του για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος προσόντα και είναι ηλικίας έως και τριάντα (30) ετών.

Το οριζόμενο στην παρούσα όριο ηλικίας θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγεται ένα (1) τέκνο στρατιωτικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι, συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%) κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτίων της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανώτατη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.). 5. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μια μόνο Κατηγορία/Υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην Προκήρυξη.

Δείτε τη συνέχεια στο ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση