Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή προσωπικού σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή προσωπικού σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με θητεία: Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την Προκήρυξη.

Επιλογή προσωπικού σε Πρότυπα και Πειραματικά

Με την υπ. αριθμ. 79429/E2- ΦΕΚ B 2548 – 24.06.2020– της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως καθορίζονται οι διαδικασίες για την Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού για τοποθέτηση με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Συγκεκριμένα
Προκήρυξη

1. Τα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά.

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης

2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.

Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από αίτημα των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατά κλάδο και ειδικότητα.

Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των οικείων Π.Δ.Ε.. Η τοποθέτηση στα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. αφορά το επόμενο σχολικό έτος.

Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών.

Αξιολογικοί πίνακες κατάταξης

Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.

Ηλεκτρονική αίτηση

3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε., εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη.

Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Π.Δ.Ε., στις οποίες δεν λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. μίας άλλης Π.Δ.Ε..

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι πέντε συνολικά σχολεία, Πρότυπα ή Πειραματικά, της Π.Δ.Ε., στην οποία οι ίδιοι υπάγονται ή της Π.Δ.Ε., την οποία επιλέγουν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας.

Δείτε στη συνέχεια
  • Προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας και κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών
  • Μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής
  • Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
  • Πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη
Αναλυτικά το ΦΕΚ B 2548 – 24.06.2020 – Επιλογή Διδακτικού Προσωπικού στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Δείτε επίσης

Κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία: Πέμπτη 25.06.2020 στο Youtube
Εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία: Ολες οι ρυθμίσεις | ΦΕΚ
Νόμος 4692-2020: “Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις” | ΦΕΚ A 111-12.06.2020
Επιτροπή για σχολικό εκφοβισμό: Συγκροτήθηκε με Απόφαση της Υφ. Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη
Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Υλοποίηση Πιλοτικής Δράσης | ΦΕΚ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση