“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή συμβούλων ΙΕΠ: Αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή συμβούλων ΙΕΠ: Εγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού στο ΙΕΠ.

Επιλογή συμβούλων ΙΕΠ

Στις 31 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Το ΔΣ συνεδρίασε για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 8144/17-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΕΞΟΞΛΔ-ΧΩΧ) για αποσπάσεις Επιστημονικού Προσωπικού στο Ι.Ε.Π.

Σύμφωνα με το πρακτικό του ΔΣ του ΙΕΠ
Επιλογή συμβούλων ΙΕΠ
Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα:
  • συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν αρκούντως ισχυρές για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με το Πρακτικό 2/29-07-2020 και το Παράρτημα του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
  • κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια μόνο για τη θέση Συμβούλου Ι.Ε.Π. που κρίθηκε ως η πλέον συναφής με το συνολικό του/της έργο και να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη προσδιοριστεί μόνο για τους εννέα επικρατέστερους.
  • Καταλήγουν ότι, κατά το στάδιο της παρούσας τελικής συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει του συνολικού τους προφίλ και της παρουσίας τους στη συνέντευξη, προκρίνονται, κατά αξιολογική σειρά και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι κάτωθι υποψήφιοι:
Α.1. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ

ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ, περιλαμβανομένου και του σταδίου της συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Ιωάννης Χιωτέλης.

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1
Αρ. πρωτ. 8313/24-07-2020 2

 

2. Για τη θέση Συμβούλου Α΄ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, περιλαμβανομένου και του σταδίου της συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Κωνσταντίνος Σαλπασαράνης.

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Α΄

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

1

 

Β.1. Για τη θέση Συμβούλου Β΄ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ολοκληρώθηκε η διαδικασία των συνεντεύξεων και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, όπως αναφέρονται παραπάνω, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στον παρακάτω αξιολογικό πίνακα. Από τους υποψήφιους που πληρούσαν τους όρους κάλυψης της θέσης Συμβούλου Α΄ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, περιλαμβανομένου και του σταδίου της συνέντευξης, προκρίνεται ο κ. Νικόλαος Τάσος.

 

ΘΕΣΗ Ονόματα ΣΕΙΡΑ
Συμβούλου Β΄

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

 

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

1

 

Γ. Τέλος, για τη θέση Συμβούλων Β’ ΠΕ86, ΠΕ82 και ΠΕ81,

αξιολογήθηκαν όλοι/ες οι υποψήφιοι, εντούτοις, ουδείς/ουδεμία καταλαμβάνει την προκηρυχθείσα θέση, καθόσον δεν πληρούσαν τα ουσιαστικά προσόντα και τις προϋποθέσεις κατάληψης αυτής, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω ενώ για τη θέση Συμβούλου Β’ ΠΕ87 δεν είχε κατατεθεί καμία αίτηση.

Α/Α ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
1 Β’ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 

2

Β΄ ΠΕ81 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ)

 

ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

3 Β΄ ΠΕ82 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ) ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
4 Β΄ ΠΕ87 (ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ: ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ) ΑΓΟΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Η αντιστοιχία του ονοματεπωνύμου των υποψηφίων με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Ι.Ε.Π. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του  παρόντος  Πρακτικού.

Παραγγέλλεται δε, όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγηθεί στο Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες. Υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως εξής:…».

Συν.: Τα Πρακτικά 1 και 2 της Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι:
  • η αναφορά στους επιλεγέντες/γείσες προς απόσπαση εκπαιδευτικούς σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ γίνεται με το ονοματεπώνυμο ενώ οι επόμενοι/ες στην αξιολογική σειρά γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση
  • μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ή την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, οι ως άνω προσωρινοί Πίνακες των αποτελεσμάτων καθίστανται οριστικοί.
Δείτε το Πρακτικό του ΔΣ

 Δείτε επίσης

Προετοιμασία νέας σχολικής χρονιάς: Συνάντηση πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΙΘ και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε λειτουργικά κενά | Εγκύκλιος
Οδηγίες λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
Επιλογή προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση