Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης: Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-Από 04 έως 24.01.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Διευθυντών Εκπαίδευσης: Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων-Από 04.01.2022 έως 24.01.2022 και ώρα 14:00-Τροποποίηση Αποφάσεων.

Με τροποποιητικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα υποβάλλονται από 04.01.2022 έως 24.01.2022 και ώρα 14:00.

Η προηγούμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων ήταν από 03.01 -2022 έως 14.01.2022 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά οι τροποποιητικές αποφάσεις
Α. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.353.1/21/170016/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨΖ46ΜΤΛΗ-ΨΨΠ) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Δείτε σε μορφή pdf την Τροποποίηση Προκήρυξης επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

___________________

B. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξης – πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σημείο που αφορά στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, ως εξής:

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 4-1-2022 έως 24-1-2022 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ.353.1/22/170031/Ε3/28-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ψ9M46ΜΤΛΗ-E0T) προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και να διαβιβασθεί στο Α.Σ.Ε.Π. προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Δείτε σε μορφή pdf την Τροποποίηση Προκήρυξης επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε σχετικά
Αιτήσεις για επιλογή Διευθυντών A/θμιας και B/θμιας Εκπαίδευσης | Οι Προκηρύξεις
ΦΕΚ: Επιλογές Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας-Η διαδικασία-Εντος 15 ημερών η Προκήρυξη

Νόμος 4823/2021-Αξιολόγηση-Επιλογές Στελεχών-Νέες Δομές Υποστήριξης-Νέο σχολείο-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Πριν φύγετε
 Αργίες 2022-τριήμερα: Αναλυτικά όλες οι ημερομηνίες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση