Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή υποδιευθυντών σχολ. μονάδων: Να γίνεται από Υπηρεσιακά Συμβούλια η άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων: Να γίνεται από Υπηρεσιακά Συμβούλια η άποψη της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Επιλογή υποδιευθυντών

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και τις παρατηρήσεις της επί των άρθρων του νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα επί της διάταξης για την επιλογή των Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και των Υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ:

Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων

και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώµη του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση

Ομως

Η διοίκηση των σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/βάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειµενικότητας (όπως τα καθιερωµένα υπηρεσιακά συµβούλια) και µε διαφανή και αντικειµενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των οριζόµενων κριτηρίων, και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δοµής της υπηρεσίας.

______________

Αναλυτικά η επισήμανση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Ε.Κ.

γίνεται ύστερα από γνώµη του διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση (…)». Κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 41 παρ. 13, «[η] τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών µονάδων, καθώς και των υ- ποδιευθυντών και των υπευθύνων τοµέων Ε.Κ. σε κενές και κενούµενες θέσεις γίνεται µε απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου Τοπικού Συµβουλίου Επιλογής, σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 37. (…)».

Εν προκειµένω, η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής

έχει επισηµάνει σε προηγούµενη Έκθεσή της (βλ. Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του νοµοσχεδίου «Αναδιοργάνωση των δοµών υποστήριξης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ν. 4547/2018, Παρατήρηση υπ’ αριθ. 1) τα ακόλουθα:

«Το γενικό συνταγµατικό πλαίσιο που διέπει την επιλογή στελεχών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αναπτύσσεται στην απόφαση 711/2017 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας. (…)

Κατά το σκεπτικό της απόφασης,

η διοίκηση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειµενικότητας (όπως τα καθιερωµένα υπηρεσιακά συµβούλια) και µε διαφανή και αντικειµενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των οριζόµενων κριτηρίων, και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δοµής της υπηρεσίας. (…)

Τέτοια διαδικασία συνάδει µε την ανωτέρω νοµολογία εφόσον

πληρούνται τα οικεία κριτήρια στο ίδιο το προτείνον όργανο. Εάν δηλαδή η ουσιαστική αποτίµηση των κριτηρίων επιλογής ανατίθεται, π.χ., στον σύλλογο διδασκόντων, το όργανο αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την αρχή της αξιοκρατίας [κατά τη νοµολογία (ΣτΕ 711/2017), κρίση από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί µε εχέγγυα αξιοκρατίας, αµεροληψίας και αντικειµενικότητας, και µε διαφανή και αντικειµενική διαδικασία, κατάλληλη για την ενιαία και οµοιόµορφη εφαρµογή των οριζόµενων κριτηρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δοµής της υπηρεσίας].(…)».

Κατά τα ανωτέρω, εφόσον η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών µονάδων

και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τοµέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) πραγµατοποιείται από κατάλληλο όργανο, το Τοπικό Συµβούλιο, το οποίο δεν περιορίζεται στον έλεγχο νοµιµότητας της γνώµης του Διευθυντή της σχολικής µονάδας ή του Ε.Κ., αντιστοίχως, αλλά έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα για τη σχετική επιλογή, η διαδικασία συνάδει µε την ανωτέρω νοµολογία, στο βαθµό που, οµοίως, πληροί την προϋπόθεση (ΣτΕ 711/2017) «(…) να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου η διενεργηθείσα από το αρµόδιο αυτό όργανο σχετική κρίση και τα δεδοµένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη. (…)

Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως

σύµφωνα µε τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αµερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιµη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγµατος δικαιώµατος παροχής έννοµης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του Συντάγµατος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά την σχετική διαδικασία (ΣτΕ 2162/2014, 3766/2012 επταµελής, 148/2011 επταµελής, 3052, 3058/2009 Ολοµέλεια κ.ά.).».

Δείτε σε μορφή pdf τις Διατάξεις του σχεδίου νόμου “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
Δείτε την Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης (Αιτιολογική Εκθεση)
Δείτε την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
Δείτε την Ειδική Εκθεση

Δείτε επίσης

Το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα-Συνέχιση της κόντρας Φίλη-Κεραμέως στη σημερινή 2η Ανάγνωση
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

Δείτε ακόμη

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για τους αρνητές
Διδακτική η προϋπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ-ΚΕΠΕΑ-ΚΕΑ-ΚΠΕ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ
Πέτσας για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εκπαιδευτικών: Οποιοσδήποτε σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία έθεσε το ζήτημα αυτό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση