Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμορφωτές εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμορφωτές εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκπαιδευτικών που θα ενταχθούν στο σώμα, από το ΙΕΠ.

Επιμορφωτές εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, στο πλαίσιο της Χάρτας γλωσσικής, εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας, συνεπικουρούν πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών/-τριών για συνολικά είκοσι (20) εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας, και συγκεκριμένα για πέντε (05) εκπαιδευτικούς ετησίως, από το 2022 έως το 2025.

Για τον σκοπό αυτό, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος απευθύνει Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων με στόχο την επιλογή πέντε (05) εκπαιδευτικών για το 2024, οι οποίοι/-ες αρχικά θα επιμορφωθούν και στη συνέχεια θα ενταχθούν στο σώμα επιμορφωτών/-τριών εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών διάρκειας δύο (02) εβδομάδων που διοργανώνεται από την France Education International, στο πλαίσιο του προγράμματος BELC, με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην πόλη Bordeaux της Γαλλίας από τις 15 έως τις 26 Ιουλίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, δείτε την Πρόσκληση.

Ακολουθεί η Πρόσκληση στα ελληνικά και γαλλικά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της αποστολής του για τη γλωσσική και εκπαιδευτική συνεργασία και τη διάδοση της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού στην Ελλάδα, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποστηρίζει τη συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής καιτον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας για την κατάρτιση συνολικά είκοσι (20) εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα πέντε (05) εκπαιδευτικών ετησίως από το 2022 έως το 2025. Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος απευθύνει Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή πέντε (05) εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05 (για το 2024), οι οποίοι θα ενταχθούν στο σώμα επιμορφωτών/-τριών των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης επιμορφωτών/-τριών διάρκειας δύο (02) εβδομάδων διοργανώνεται από τον Οργανισμό France Education International, στο πλαίσιο του προγράμματος BELC, και διεξάγεται στο Bordeaux της Γαλλίας από τις 15 έως τις 26 Ιουλίου 2024. Οι συμμετέχοντες/-ουσες δεσμεύονται να παρέχουν με τη σειρά τους επιμόρφωση στους/στις εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης Γαλλικής Γλώσσας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών ετησίως.

Για τις επιμορφώσεις αυτές, οι επιμορφωτές/-τριες δεν λαμβάνουν χρηματική αποζημίωση. Όμως, για κάθε επιμόρφωση το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησής τους και ένα γεύμα ημερησίως.

Στόχοι

• Ενίσχυση των επιμορφωτικών δράσεων στα ελληνικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

• Υποστήριξη της ανάπτυξης νέων μεθόδων διδασκαλίας/εκμάθησης στο σχολείο • Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας

• Πλαισίωση των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Διάρκεια της δια ζώσης επιμόρφωσης Περίπου σαράντα πέντε (45) ώρες στο Bordeaux, σε θεματικές ενότητες της επιλογής των επιμορφούμενων.

Αποδέκτες Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ05, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Γαλλικής γλώσσας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν τους εξής προϋποθέσεις:

• Να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05, δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης • Να έχουν εκπαιδευτική ή/και διδακτική εμπειρία

• Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών • Να διαθέτουν επικοινωνιακές ικανότητες και να είναι σε θέση να οργανώσουν επιμορφωτικές δράσεις με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών με στρατηγικές εκμάθησης ξένων γλωσσών

• Να έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών

• Να βρίσκονται τουλάχιστον πέντε (05) έτη πριν τη συνταξιοδότηση Υποχρεώσεις των επιμορφούμενων επιμορφωτών/-τριών

Οι επιμορφούμενοι/-ες δεσμεύονται:

• Να παρακολουθήσουν εξ ολοκλήρου το πρόγραμμα επιμόρφωσης

• Να υποβάλουν έκθεση πεπραγμένων μετά το πέρας της επιμόρφωσης, καθώς και τακτικές εκθέσεις για τις επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούν

• Να υπογράψουν σύμβαση ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2024 και 2025.

Κάλυψη εξόδων

Το αεροπορικό εισιτήριο (μετ’ επιστροφής) Αθήνα – Bordeaux,τα έξοδα της επιμόρφωσης, η διαμονή και δύο (02) γεύματα ημερησίως καλύπτονται με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης (Campus France) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν:

• Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στα Γαλλικά

• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος • Βεβαιώσεις επιμορφώσεων και πτυχία

• Ένα ή περισσότερα παραδείγματα επιμορφωτικής δράσης που έχει/έχουν υλοποιηθεί από τον/την ενδιαφερόμενο/-η

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο έως τις 14 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: formationformateurs@ifg.gr

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων υποψηφιότητας και των κριτηρίων επιλεξιμότητας συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Θα εξεταστούν μόνο οι φάκελοι που πληρούν τα ανωτέρω.

APPEL A CANDIDATURE FORMATION DE FORMATEURS

Contexte L’IFG, dans le cadre de sa mission de coopération linguistique et éducative et de diffusion de la culture et de la langue françaises en Grèce, appuie la formation continue des professeurs de français en Grèce des écoles primaires et secondaires.

Dans ce cadre, l’IFG s’associe avec l’IEP et l’OIF pour former 20 professeurs issus de toute la Grèce à raison de 5 professeurs par an, de 2022 à 2025.

L’IFG lance un appel à candidatures afin de recruter 5 nouveaux professeurs (session de 2024) qui deviendront ainsi formateurs de professeurs grecs de français.

Ces enseignants seront formés en France par France Education International au BELC pendant 2 semaines, du 15 au 26 juillet 2024, à Bordeaux, en France. Ils devront, en retour, s’engager à former, en liaison avec les conseillers scolaires de français en région, des enseignants à hauteur de 30 heures par an minimum. Pour cela, ils ne recevront pas de compensation financière mais leur déplacement et un repas sera pris en charge par l’IFG pour chaque formation.

Objectifs

• Renforcer la formation de terrain et de proximité dans les écoles grecques, primaires et secondaires

• Appuyer l’évolution des méthodes d’enseignement/apprentissage à l’école

• Consolider les compétences des enseignants francophones

• Accompagner les réformes du ministère grec de l’éducation et des cultes

Durée de la formation reçue : environ 45h, en présentiel à Bordeaux, sur des modules choisis.

Public cible : professeurs, formateurs, conseillers scolaires régionaux grecs en exercice.

Les futurs formateurs devront répondre aux prérequis suivants :

• Avoir une expérience dans le domaine de l’enseignement ;

• Diplôme universitaire de niveau Bac+5 ou 3ème cycle ou équivalent Master 2 ;

• Aptitude à animer, susciter la motivation et développer les stratégies d’apprentissage des langues au niveau des enseignants ;

• Compétences spécifiques en matière d’enseignement de la langue française, Maîtrise de la langue française (écrite et parlée) (niveau de français C2) ;

• Capacité dans la transmission de démarches et contenus pédagogiques.

• Etre à plus de 5 ans de la retraite.

Engagements du formateur Le formateur s’engage à :

• Suivre la session de formation dans son intégralité.

• Remettre un rapport de formation à l’issue de la formation ainsi qu’un rapport périodique des actions menées.

• Signer un contrat d’engagement sur ses obligations pour les années 2024 et 2025. Prise en charge du formateur Le voyage Aller-Retour d’Athènes à Bordeaux, la formation, l’hébergement et 2 repas/jour sont pris en charge par une bourse du gouvernement français (Campus France) et l’Institut français de Grèce.

Modalités de dépôt des candidatures Les candidats doivent fournir :

• Un curriculum vitae actualisé en français

• Une lettre de motivation

• Des attestations de formations et diplômes

• Un exemple de projet(s) réalisé(s) de formation

Ces documents sont à adresser avant le 14 mai 2024 à minuit par courriel à l’IFG à l’adresse suivante : formationformateurs@ifg.gr Le non-respect des conditions de candidature et des critères de recevabilité entraîne l’exclusion du processus de sélection. Seuls les dossiers recevables font l’objet d’un examen.

Δείτε επίσης

Εξετάσεις ελληνικής PISA 2024: Τα 330 Δημοτικά και τα 330 Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν 

Εκκληση για το Κέντρο Δραστηριοτήτων της Tandem για ανάπηρα παιδιά και νέους-Πυρκαγιά το κατέστρεψε ολοσχερώς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση