Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων ΕΠΑΛ: Εναρξη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων “Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” – Ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 19.04.2021 – Θα έχει συνολική διάρκεια 32 ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ ενέκρινε τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης “Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”  και την  ανάθεση επιμορφωτικού έργου στους/στις επιμορφωτές/ώτριες.

Συγκεκριμένα εγκρίνει

Α) Τη διεξαγωγή της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 αφορά τέσσερις διακριτές (4) θεματικές ενότητες:
  • Υπομητρώο 1 (ΥΜ1)/Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 2 (ΥΜ2)/Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 3 (ΥΜ3)/Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή/ήτριας – Ο ρόλος του/της στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
  • Υπομητρώο 4 (ΥΜ4)/Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/ήτριες
Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα,

θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών για κάθε επιμορφούμενο/η, οι οποίες κατανέμονται σε διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (συνεδρίες) β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται

με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα με χρήση της ειδικής πλατφόρμας που διατίθεται από το Ι.Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα. To πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες 14:00-21:00.

Τα τμήματα επιμόρφωσης

αποτελούνται το καθένα από 15 περίπου επιμορφούμενους/ες, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας.

Οι επιμορφωτικές ώρες

των προγραμμάτων πραγματοποιούνται εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην συμμετοχή του/της επιμορφούμενου/ης στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά παρουσιολόγια).

Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών/ούσα στο 80% κατ’ ελάχιστον,

των διδακτικών ωρών του προγράμματος (16 από το σύνολο των 20 ωρών). Αυτό θα πιστοποιείται από τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια, βάσει του ωρολογίου προγράμματος, που τηρούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του προγράμματος.

Επιμορφούμενος/η, ο οποίος/α διακόπτει ή δεν ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα επιμόρφωσης

έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα παρακολούθησης εκ νέου, προκειμένου να εξεταστεί από την Ε.Ο.Ε., για το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη περίοδο επιμόρφωσης.

Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης

βασίζεται στην κατάθεση και την θετική αξιολόγηση των δύο (2) δραστηριοτήτων (σεναρίων) τις οποίες θα εκπονήσει ο/η κάθε επιμορφούμενος/η κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επισημάνσεις/παρατηρήσεις από τον/την επιμορφωτή/ώτρια, ο/η επιμορφούμενος/η καλείται να καταθέσει εκ νέου την δραστηριότητα (σενάριο) σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Ε.Ο.Ε.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων
Β) Την ανάθεση επιμορφωτικού έργου στους/στις επιμορφωτές/ώτριες – πολλαπλασιαστές

του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος 1, για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022549.

Οι πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος 1 καταρτίστηκαν μετά τη δημιουργία των τμημάτων των επιμορφούμενων, οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση συμμετοχής στην επιμόρφωση βάσει των υπ’ αρ.πρωτ. 10173/07-10-2020 (ΑΔΑ: Ω276ΟΞΛΔ-Μ9Λ) και 1494/19-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΛΛ6ΟΞΛΔ-ΖΞΜ) προσκλήσεων.

Σε αυτή τη φάση επιμόρφωσης θα επιμορφώσουν οι επιμορφωτές/ώτριες του Πίνακα

1. Ο Πίνακας 2 είναι αναπληρωματικός

και σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμορφωτές/ώτριες οι οποίοι/ες ενδέχεται να αντικαταστήσουν επιμορφωτές/ώτριες από το αντίστοιχο υπομητρώο του Πίνακα 1 σε περίπτωση εκδήλωσης αδυναμίας εκτέλεσης του επιμορφωτικού τους έργου λόγω έκτακτης ανάγκης.

Οι επιμορφωτές/ώτριες του Πίνακα 2

εκτός της περίπτωσης αντικατάστασης που προαναφέρθηκε, θα αξιοποιηθούν στην επόμενη φάση της επιμόρφωσης ως επιμορφωτές/ώτριες. Επίσης για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δύναται να τροποποιηθεί η ανάθεση έργου στον/στην επιμορφωτή/ώτρια ως προς το τμήμα ανάθεσης.

Οι επιμορφωτές/ώτριες

υλοποιούν τόσο τις σύγχρονες όσο και τις ασύγχρονες δράσεις που προβλέπονται για κάθε τμήμα που τους ανατίθεται, με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα του εκάστοτε προγράμματος.

Ο/η επιμορφωτής/ώτρια

παραδίδει μια έκθεση αξιολόγησης ανά τμήμα επιμόρφωσης, σε διάστημα ενός μήνα από την λήξη της επιμόρφωσης.

Η αμοιβή για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση

καθορίζεται με βάση την με αριθμ. 2/106902/0022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3276/ τ΄Β/23-12-2013), εκτός εάν μέχρι και την πραγματοποίηση των πληρωμών εκδοθεί νέα σχετική ΚΥΑ, οπότε η προσαρμογή γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού. Το μέσο κόστος ανά επιμορφωτική ώρα υπολογίζεται στα 20,00€.

Ο/η κάθε επιμορφωτής/ώτρια στο πλαίσιο της ασύγχρονης επιμόρφωσης καλείται:
  • Να μελετήσει τις δύο δραστηριότητες (σενάρια) που θα υποβληθούν από κάθε επιμορφούμενο/η κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης σε αρχική και τελική έκδοση και να αξιολογήσει την τελική τους έκδοση, ώστε να εκδοθεί βεβαίωση παρακολούθησης
  • Να υποστηρίζει, να ανατροφοδοτεί και να καθοδηγεί τον/την κάθε επιμορφούμενο/η σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης για την εκπόνηση της τελικής δραστηριότητας (σεναρίου)
Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι ο/η επιμορφωτής/ώτρια

σε όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (σύνολο 32 ωρών) θα αναπτύξει μια αλληλεπίδραση με τον/την επιμορφούμενο/η μέσω ενός forum που σκοπό θα έχει τη διευκόλυνση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης ώστε να εξασφαλίσει αμοιβαία επανατροφοδότηση ανάμεσα στον/στην επιμορφούμενο/η και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το ελάχιστο πλήθος των επιμορφούμενων ανά τμήμα

που θα εκπονήσει τα προβλεπόμενα δύο σενάρια, ώστε να τεκμηριώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου από τον/την επιμορφωτή/ώτρια που υποστηρίζει το τμήμα, στη φάση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης είναι τα 2/3.

Όλοι/ες οι επιμορφωτές/ώτριες με την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου

που τους ανατίθεται επιμορφωτικό έργο και υποχρεούνται στην έκδοσης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, πριν την υλοποίηση της επιμόρφωσης, έχουν καταθέσει αίτηση για έκδοση σχετικής άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες και τις έχουν αποστείλει στο Ι.Ε.Π. Επίσης έχουν αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. και όσες άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου έχουν ήδη εκδοθεί.

Επισημαίνεται ότι επιμορφωτής/ώτρια που δεν προσκομίσει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

μέχρι πριν το τέλος της επιμόρφωσης, δεν πρόκειται να λάβει αμοιβή ανεξαρτήτως πόσες ώρες επιμορφωτικού έργου έχει επιτελέσει.

Οι δαπάνες

θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) MIS 5022549.

Γ) Την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

του Παραρτήματος 2 για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και Ψυχολόγων για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο των Υποέργων 2-6 της Πράξης «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) MIS 5022549.

Στους/στις επιμορφωτές/ώτριες του Πίνακα 1 του Παραρτήματος 1 ανατέθηκαν τα τμήματα επιμόρφωσης σύμφωνα με τα ωρολόγια προγράμματα του Παραρτήματος 2.

Δείτε σε μορφή pdf την Εγκριση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών-Ψυχολόγων ΕΠΑΛ και Παράρτημα Επιμορφωτών

Δείτε επίσης

Εμβολιασμός εκπαιδευτικών: Την Τετάρτη 21 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για να κλείνουν ραντεβού
Ανοιξαν τα Λύκεια με βεβαιώσεις αρνητικού τεστ-Πάνω από 500 τα θετικά-Επίσκεψη Κεραμέως σε Λύκεια
Ψυχομετρικά εργαλεία ΚΕΣΥ: Ποια είναι-Κατανομή στα 71 ΚΕΣΥ-Εξ αποστάσεως επιμόρφωση 266 Ψυχολόγων
Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Oδηγίες για υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση