Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση μουσικών σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση μουσικών σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας – Για το εκπαιδευτικό δυναμικό μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής.

Επιμόρφωση μουσικών

Υπ αρ. πρωτ.: 131830/Ε3/26-10-2022 έγγραφο προς τις ΠΔΕ, Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης, Μουσικά Σχολεία και Σ.Ε.Ε. Μουσικής, απέστειλε ο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κος Α. Κόπτσης, σχετικά με την επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας.

Επίσης κοινοποιήθηκαν: 

Ο τελικός Οδηγός Επιμόρφωσης Μουσικών 2022 

Η φόρμα πολλαπλασιαστή ΕΔΩ 

Η φόρμα ΣΕΕ ΕΔΩ 

Αναλυτικά

Θέμα: Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των Μουσικών Σχολείων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας.

Σχετικά: 1. Το αριθμ. 3136/29-09-2022 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας. 2. Ο Σχεδιασμός Επιμόρφωσης Εκπ/κού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων και ΣΕΕ Μουσικής.

Σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχετικά, που αφορούν στην Επιμόρφωση του Εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων των 52 Μουσικών Σχολείων της χώρας καθώς και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής σε θέματα ενσωμάτωσης ΤΠΕ, Μουσικής Τεχνολογίας και Ηχοληψίας, που θα υλοποιηθεί, κατά το τρέχον σχολικό έτος, στο Πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων» (MIS:5131889).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πενήντα δύο εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων (ΠΕ79.01, ΠΕ79.02, ΤΕ16) μονίμων ή/και αναπληρωτών, έναν (1) από κάθε Μουσικό Σχολείο, που θα λειτουργήσουν στη συνέχεια ως «Πολλαπλασιαστές» καθώς και στους δεκαπέντε (15) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Μουσικής. Η επιμόρφωση θα έχει συνολική διάρκεια πενήντα οκτώ (58) ωρών και θα διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις.

Βάσει του σχεδιασμού επιμόρφωσης από την Επιστημονική Επιτροπή Επιμόρφωσης για τα Μουσικά Σχολεία, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/19- 04-2022 (ΑΔΑ:6ΚΠΑ46ΜΤΛΗ-ΞΡΨ) (ΦΕΚ 363/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./04-05-2022) Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ως ενδεικτική ημερομηνία έναρξης της Α΄ Φάσης το τέλος Νοεμβρίου 2022.

Κατά την Α’ Φάση η επιμόρφωση θα γίνεται εξ αποστάσεως, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης, θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ωρών και θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα για έως δύο (απογευματινές) ώρες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως αποστείλουν τα στοιχεία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής της δικαιοδοσίας τους, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη σχετική φόρμα και αποστέλλοντάς την στο Τμήμα Γ’ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022.

2. Οι Διευθυντές όλων των Μουσικών Σχολείων της χώρας όπως αποστείλουν, μέσω των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται, μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, τα στοιχεία των Εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλεχθούν σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία όρισε η Επιστημονική Επιτροπή (κεφάλαιο 2) του Σχεδιασμού Επιμόρφωσης, συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη σχετική φόρμα και αποστέλλοντάς την στο Τμήμα Γ’ Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση epimorfosi.ekp@minedu.gov.gr.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Δείτε επίσης

Τροπολογία για παιδαγωγική επάρκεια και εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-Πρόβλεψη και για ΕΒΠ 

Ανάγκη ίδρυσης οργανικών θέσεων και νέων διορισμών στη Δευτεροβάθμια | Ανακοίνωση ΠΕΑΔ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση