Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών ΕΠΑΛ: Αιτήσεις από 22.02 έως 05.03.2021

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών ΕΠΑΛ: Δηλώσεις συμμετοχής από την Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00.

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), υλοποιεί εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης: “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.-Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”  και κοινοποιεί την ακόλουθη Πρόσκληση.

“Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) που προσλήφθηκαν για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης» με κωδικό ΟΠΣ 5022549”

Η επιμόρφωση αυτή αφορά
 • αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) το σχολικό έτος 2020-2021,καθώς και
 • αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα “Νέα Ελληνικά” και “Μαθηματικά” των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021.

Οι παραπάνω ειδικότητες προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.” σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 161397/Ε4/25-11-2020  (ΑΔΑ:     ΩΤΛΗ46ΜΤΛΗ-Ο2Ψ),  854/Ε4/07-01-2021  (ΑΔΑ:  Ω5ΧΓ46ΜΤΛΗ-ΘΚΩ),927/Ε1/07-01-2021 (ΑΔΑ:    Ω1ΚΧ46ΜΤΛΗ-ΕΣΨ)  και  10953/Ε1/01-02-2021 (ΑΔΑ:  6Η6Σ46ΜΤΛΗ-9ΟΩ)αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών
Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση για τo σχολικό έτος 2020-21

Προς αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγους (ΠΕ23) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που υπηρετούν στα ΕΠΑ.Λ. και αναπληρωτές/ώτριες εκπαιδευτικούς ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03) που προσλήφθηκαν για τη στελέχωση των τμημάτων εναλλακτικής ενισχυτικήςδιδασκαλίας στα μαθήματα “Νέα Ελληνικά” και “Μαθηματικά” των ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020- 2021, στο πλαίσιο της Πράξης “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση της Επιμόρφωσης”.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης

των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών – ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02), Μαθηματικών (ΠΕ03) – και αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.», καθώς:

Α) Στην υπό στοιχεία Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (ΦΕΚ 5097/τ. Β’/18-11-2020) Υπουργική Απόφαση

με θέμα “Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.- Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 4 αναφέρεται: “Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» προβλέπει εισαγωγική και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση για τους ψυχολόγους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, η οποία θα υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)” και

Β) Στην υπό στοιχεία Φ25γ/160706/Δ4/24-11-2020 (ΦΕΚ 5239/τ. Β’/26-11-2020) Υπουργική Απόφαση

με θέμα “Οργάνωση, λειτουργία και υλοποίηση για το σχολικό έτος 2020-2021 της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”, στο άρθρο 2 παρ. 6 αναφέρεται: “Το Ι.Ε.Π. αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ03 που συμμετέχουν στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»”.

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Περιεχόμενο επιμόρφωσης – Θεματικές Ενότητες

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αναπληρωτών/τριών Ψυχολόγων (ΠΕ23) και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., ειδικότητας Φιλολόγων (ΠΕ02) και Μαθηματικών (ΠΕ03), αφορά τρεις (3) θεματικές ενότητες:

 • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Σύμβουλος Ψυχολόγος – Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες
Διάρκεια επιμόρφωσης

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2020-2021 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται με τέσσερις διδακτικές (4) ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ανά εβδομάδα και ολοκληρώνεται σε πέντε (5) εβδομάδες. Επισημαίνεται ότι οι δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν στο παραπάνω χρονικό διάστημα.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από επιμορφωτές/ώτριες

οι οποίοι/ες επιλέχθηκαν από το μητρώο επιμορφωτών/τριών που δημιουργήθηκε με βάση τις υπ’ αρ. πρωτ. 5559/14-06-2019 (Πράξη 22/13-06- 2019, ΑΔΑ: ΩΦ1ΠΟΞΛΔ-ΩΧΡ) και 1484/07-02-2020 (Πράξη 7/06-02-2020, ΑΔΑ: 9ΠΙ0ΟΞΛΔ-Ρ5Θ) Αποφάσεις του Δ.Σ του Ι.Ε.Π. σε συνέχεια των υπ’ αρ. πρωτ. 3027/09-04-2019 (ΑΔΑ: 6ΚΩΘΟΞΛΔ-ΦΚΛ) και 11310/30-10- 2019 (ΑΔΑ: 9Τ6ΑΟΞΛΔ-Δ9Ρ) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Επιμορφωτών/τριών για τις ανάγκες της Πράξης και οι οποίοι/ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό.

Μεθοδολογία υλοποίησης της επιμόρφωσης

Ανάλογα με τον αριθμό των ψυχολόγων και εκπαιδευτικών που εμπλέκονται θα δημιουργηθεί αντίστοιχος αριθμός τμημάτων επιμόρφωσης των δεκαπέντε (15) περίπου ατόμων.

Στη συνέχεια οι προς επιμόρφωση αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν σχετικά με το τμήμα στο οποίο έχουν ενταχθεί, το όνομα του/της επιμορφωτή/ώτριας, τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στο τμήμα τους, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της επιμόρφωσης.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιασκέψεων και η ασύγχρονη με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ι.Ε.Π. (moodle).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιμορφoύμενων

είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα την εξ αποστάσεως επιμόρφωση (σύγχρονη και ασύγχρονη).

Επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:
 1. Desktop H/Y ή Laptop
 2. Windows 7 ή νεότερα
 3. Εξωτερικό μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά με μικρόφωνο ή ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχεία στο Laptop και κάμερα
 4. Σταθερή ενσύρματη σύνδεση του Η/Υ στο router για την μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
 5. Εγκαταστημένες στον H/Y τις τελευταίες εκδόσεις των φυλλομετρητών (browsers) Google Chrome ή Mozilla
 6. Εγκαταστημένο στον Η/Υ το πρόγραμμα Adobe Flash Player
Παρακολούθηση επιμορφώσεων

 Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου

 της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους/νες καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον/την επιμορφωτή/ώτρια σε όλη της διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι/νες θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος/η θα λάβει σχετική βεβαίωση.

Προκειμένου ο/η επιμορφούμενος/η να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:

α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου – Εξόδου

β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης

γ) να καταθέσει δυο δραστηριότητες, σε στάδιο επεξεργασίας στη διάρκεια της επιμόρφωσης και σε τελική μορφή με την ολοκλήρωσή της, σχετικές με την Θεματική Ενότητα στην οποία θα επιμορφωθεί.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Διαδικασία υποβολής δήλωσης συμμετοχής – Επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι/νες αναπληρωτές/ώτριες Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής   ηλεκτρονικά μέσω της  ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

 Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια

 του  περιεχομένου  των   δηλωθέντων  στοιχείων   καθώς  και  της   πλήρους,   ρητής  και   ανεπιφύλακτης

 αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

Επιμόρφωση Ψυχολόγων-Φιλολόγων-Μαθηματικών
Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 22-02-2021 ώρα 10:00 έως την Παρασκευή 05-03-2021 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013.

Ως εκ τούτου, οι Ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το “απογραφικό δελτίο εισόδου” στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/. Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το “απογραφικό δελτίο εξόδου” ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1335 359, κα. Θ. Παπαθανασίου (για οργανωτικά θέματα), και 213 1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα).

Δείτε σε μορφή pdf την Πρόσκληση επιμόρφωσης Ψυχολόγων-Μαθηματικών-Φιλολόγων ΕΠΑΛ

Δείτε επίσης

ΕΠΑΛ πρόσληψης 222 Ψυχολόγων (ΠΕ23) | ΦΕΚ
Επίσης η Απόφαση στη Διαύγεια
Καθηκοντολόγιο Ψυχολόγων (ΠΕ23) ΕΠΑΛ
Επίσης η Απόφαση στη Διαύγεια
Σύμβουλος Καθηγητής-Ψυχολόγοι ΕΠΑΛ: Οργάνωση και Λειτουργία-Kαθήκοντα και Aρμοδιότητες | ΦΕΚ
Προσλήψεις Ψυχολόγων ΕΠΑΛ 2020-21: 220 στα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας

Πριν φύγετε

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 3 Φάσεων 2020: Πίνακες ανά Κλάδο, Περιφέρεια, Πρόγραμμα, Δομή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση