Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: 11.959 επιμορφ/νοι-493 επιμ/τές-Χρον/γραμμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών: Κατανομή 11.959 επιμορφούμενων σε 493 τμήματα-Πίνακας 493 επιμορφωτών-Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 12.06.2023 και ολοκληρώνεται στις 21.07.2023.

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και στο πλαίσιο αυτό ενέκρινε με το υπ. αριθμ πρωτ. 38092/12-06-2023:

α) Την κατανομή των επιμορφούμενων σε τμήματα και τον καθορισμό του αριθμού τμημάτων με βάση το πλήθος των επιμορφούμενων και των διαθέσιμων Επιμορφωτών/τριών Β΄ για την υλοποίηση του Β’ κύκλου της Β΄ φάσης της Επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών.

β) Την υλοποίηση του Β κύκλου της Β΄ φάσης της Επιμόρφωσης στα Νέα Προγράμματα Σπουδών και

γ) Την ανάθεση έργου για τον Β κύκλο της Β φάσης στους πιστοποιημένους Επιμορφωτές/τριες Β’ στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με MIS 5035543.

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα Σπουδών –  Αναλυτικά 

Διαδικασίες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η επιμορφωτική περίοδος αρχίζει στις 12-06-2023 και ολοκληρώνεται στις 21-07-2023. Η συνολική διάρκεια της επιμόρφωσης είναι έξι εβδομάδες για τον Β’ κύκλο εξαιτίας της ολοκλήρωσης του έργου στις 31/7/2023. Θα υλοποιηθούν 4 δίωρες σύγχρονες συνεδρίες, τοποθετημένες στη ζώνη 16.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ. εκτός κάποιων έκτακτων περιπτώσεων, σύμφωνα με τον ακόλουθο εβδομαδιαίο προγραμματισμό:

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΕ13 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
1η εβδομάδα -1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12/6/2023-16/6/2023
2η εβδομάδα -2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19/6/2023-23/6/2023
3η εβδομάδα -3η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 26/6/2023-30/6/2023
4η εβδομάδα -4η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 03/07/2023-07/07/2023
5η εβδομάδα – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 10/07/2023-14/07/2023
6η εβδομάδα – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21/07/2023 17/07/2023-21/07/2023
ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΕ13 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
1η εβδομάδα -1η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12/6/2023-16/6/2023
2η εβδομάδα -2η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19/6/2023-23/6/2023
3η εβδομάδα – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ 26/6/2023-30/6/2023
4η εβδομάδα -3η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 03/07/2023-07/07/2023
5η εβδομάδα -4η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10/07/2023-14/07/2023
6η εβδομάδα – ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΗΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 21/07/2023 17/07/2023-21/07/2023

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα – Αριθμός Τμημάτων

Ο συνολικός αριθμός των Τμημάτων ανέρχεται σε 493.

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από επιμορφωτές/-τριες οι οποίοι/-ες επιλέχθηκαν από το Μητρώο Επιμορφωτών που δημιουργήθηκε με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ του Ι.Ε.Π. με αρ. πρωτ. 7530/10-06-2021 (ΑΔΑ: 65Δ3ΟΞΛΔ-3ΘΥ) όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. πρωτ. 9435/25-06-2021 ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΛΔ-711), την υπ’ αρ. πρωτ. 10338/02-07-2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΙΟΞΛΔ-Ο2Ω) και ενεργοποιήθηκε με την υπ.αρ. πρωτ. 12450/30-07-2021 (ΑΔΑ:97ΜΠΟΞΛΔ-Ο33), οι οποίοι/-ες επιμορφώθηκαν σχετικά με τις κατευθύνσεις της επιμόρφωσης και το επιμορφωτικό υλικό (Α’ Φάση Επιμόρφωσης).

Από αυτούς κατά την Α΄ φάση επιμόρφωσης πιστοποιήθηκαν 1.549 επιμορφωτές/τριες Β΄, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 15414/18-11-2022 (Πράξη 62/17-11-2022, ΑΔΑ: ΨΦΑ0ΟΞΛΔ-ΑΘΖ) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ, όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρ. πρωτ. 16536/03-02-2022 (Πράξη 6/02-02-2023, ΑΔΑ: 6ΧΜΧΟΞΛΔ-Σ9Σ) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ. Η οριστική κατάταξη των υποψηφίων προέκυψε μετά τη διενέργεια απόδοσης τυχαίου αριθμού, για την άρση ισοβαθμιών στους απόλυτα ισοβαθμήσαντες με βάση τη μοριοδότησή τους, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. 18149/24-02-2023 (Πράξη 13/23-02-2023, ΑΔΑ: ΨΥΝΨΟΞΛΔ-220) Απόφαση έγκρισης από το ΔΣ του ΙΕΠ του υπ’ αρ. 08/20-02-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης αιτήσεων και κατάρτισης Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ του ΙΕΠ Για την επιλογή των απαιτούμενων Επιμορφωτών/τριών Β’ για τον Β’ Κύκλο της επιμόρφωσης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

Α) Μετά τις υποβληθείσες παραιτήσεις συνολικά 21 Επιμορφωτών/τριών, 13 του Α κύκλου, όπως αναφέρονται στην υπ’αρ. πρωτ. 18774/10-03-2023 (Πράξη 16/09-03-2023, ΑΔΑ: ΨΨΦΤΟΞΛΔ-ΓΙΑ), όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει, εισήγηση έναρξης του Α’ Κύκλου της Επιμόρφωσης και 8 όπως αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, κλήθηκαν να υποβάλουν στο Μητρώο του ΙΕΠ δήλωση διαθεσιμότητας 1.528 πιστοποιημένοι/ες και ενεργοί/ές, ανά κατηγορία και βαθμίδα εκπαίδευσης, Επιμορφωτές/τριες Β΄. Η διαθεσιμότητα δηλώθηκε σε μία φάση με δυνατότητα επιλογής της ημέρας απασχόλησης μεταξύ των ημερών Δευτέρα, Τρίτη ή Πέμπτη και χρονικής ζώνης 16:00-18:00 ή 17:00-19:00 ή 18:00-20:00 με προθεσμία από Τετάρτη 17/05/2023 έως και Τετάρτη, 24-05-2023, 15:00, όπως αποτυπώνεται στον σχετικό συνημμένο πίνακα. Τονίζεται ότι σύμφωνα με την αναρτημένη ενημέρωση στο Μητρώο του ΙΕΠ οι σύγχρονες συνεδρίες του Β’ Κύκλου θα υλοποιηθούν σε 4 διαδοχικά δίωρα, τις 4 πρώτες εβδομάδες της επιμόρφωσης ενώ η μη υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης διαθεσιμότητας λαμβάνεται ως μη αποδοχή ανάληψης τμήματος. Επίσης μετά από αίτημα της επόπτριας του ΠΣ Νηπιαγωγείου κας Πεντέρη, οι σύγχρονες συνεδρίες για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα υλοποιηθούν τις 5 πρώτες εβδομάδες (με κενή την τρίτη εβδομάδα).

Β) Στη συνέχεια, με βάση των αριθμό των 11.959 εγκεκριμένων αιτήσεων έγινε η τελική επιλογή των απαιτούμενων Επιμορφωτών/τριών Β’ σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, πάντα με κριτήριο τη φθίνουσα σειρά κατάταξης στον σχετικό πίνακα. Επελέγησαν 490 Επιμορφωτές/τριες Β’ για 493 τμήματα. Ειδικότερα επελέγησαν 207 Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι/ες δήλωσαν διαθεσιμότητα για πρώτη φορά, και 283 Επιμορφωτές/τριες, οι οποίοι/ες δήλωσαν διαθεσιμότητα για δεύτερη φορά (είχαν αναλάβει 1 τμήμα στον Α’ Κύκλο). Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ13 Προσχολική οι κυρίες Τόζιου Σουλτάνα και Μαργαρίτη Αδαμαντία και για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ10 Αγγλικά Λυκείου η κα Κολλάτου Μαρίνα αποδέχτηκαν την ανάληψη δύο τμημάτων (στον Α κύκλο δεν είχαν συμμετάσχει).

Με δεδομένο ότι με τον Β Κύκλο ολοκληρώνεται η Β’ Φάση της Επιμόρφωσης και το Μητρώο των Επιμορφωτών/τριών Β’ σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα εξαντλήθηκε (με βάση τις δηλώσεις διαθεσιμότητας), ενεργοποιήθηκε η ανάληψη δεύτερου τμήματος με βάση την υπ’ αρ. πρωτ. 7863/25-07-2019 (ΑΔΑ: ΩOΩΡΟΞΛΔ-ΝΕΝ) Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 18160/21-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΦΚΟΞΛΔ-ΨΒΒ) δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των Υποέργων 7-11 και ισχύει, αναφέρεται στη σελ. 9 «Σε περίπτωση που δεν είναι επαρκής ο αριθμός των Επιμορφωτών Β΄ σε κάποιο Υπομητρώο δύναται να ανατίθενται σε αυτούς περισσότερα του ενός τμήματα». Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) δεν δημιουργείται τμήμα λόγω μη επαρκούς αριθμού αιτήσεων.

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψε ο συνολικός αριθμός των τμημάτων, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Β’
 

Μάθημα

 

Πλήθος Τμημάτων

ΑΕ1 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Λύκειο) 21
ΑΕ2 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Γυμνάσιο) 16
ΑΕ3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό) 74
ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) 5
ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) 8
ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) 7
ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) 11
ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) 3
ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) 16
ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) 6
ΑΕ12 Γερμανικά(Λύκειο) 5
ΑΕ13 Προσχολική 79
ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) 3
ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) 2
ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) 2
ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) 3
ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) 6
ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) 5
ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) 5
ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) 12
ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) 4
ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) 6
ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) 3
ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) 6
ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) 8
ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) 10
ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) 2
ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/ Πολιτισμός & Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) 2
ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) 5
ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) 4
ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) 3
ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) 2
ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) 12
ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) 10
ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό) 8
ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) 14
ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) 16
ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) 19
ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) 7
ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) 3
ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) 6
ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) 3
ΦΕΤΜ11 Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό) 4
ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) 4
ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) 6
ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) 7
ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 9
ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο) 2
ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) 3
ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)  

16

ΣΥΝΟΛΟ 493

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα – Κατανομή επιμορφούμενων σε τμήματα ανά γνωστικό αντικείμενο

Στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΙΕΠ για τον Β’ κύκλο της Επιμόρφωσης υποβλήθηκαν 11.240 εγκεκριμένες αιτήσεις. Συμπεριλήφθησαν και 1.746 αιτήσεις επιμορφούμενων που δεν είχαν ενταχθεί στον Α’ κύκλο εξαιτίας ελλείψεως διαθέσιμων επιμορφωτών, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 18774/10-03-2023 (Πράξη 16/09-03-2023, ΑΔΑ: ΨΨΦΤΟΞΛΔ-ΓΙΑ), όπως ανακοινοποιήθηκε και ισχύει, εισήγηση έναρξης του Α’ Κύκλου της Επιμόρφωσης. Ως προς τον συνολικό αριθμό των 12.986 αιτήσεων επισημαίνονται τα εξής:  Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ13 Προσχολική δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν 3.019 αιτήσεις, εξαιτίας μειωμένου αριθμού διαθέσιμων επιμορφωτών.

Σύμφωνα με την ΑΥΙΜ υποέργων 7 έως 11, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι Επιμορφωτές δύναται ο αριθμός των επιμορφούμενων να ξεπερνά τους 25. Οπότε, στα επιμορφωτικά τμήματα του γνωστικού αντικείμενου της προσχολικής αγωγής εντάχθηκαν 28 άτομα ανά τμήμα (10% αύξηση, από 25 που ορίζεται το ανώτατο όριο) ώστε να ικανοποιηθούν οι περισσότερες δυνατές αιτήσεις, συνολικά 2.212 αιτήσεις με βάση τη φθίνουσα σειρά του αριθμού. πρωτοκόλλου της αίτησης. Από τις εναπομείνασες αιτήσεις βρέθηκαν 123 με δεύτερη προτίμηση το γνωστικό αντικείμενο ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο οποίο εντάχθηκαν.

Δεν ικανοποιήθηκαν 684 αιτήσεις στο γνωστικό αντικείμενο προσχολικής αγωγής/ΑΕ13, λόγω ελλείψεως διαθέσιμων επιμορφωτών και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν μέρος στην επιμόρφωση, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Για το γνωστικό αντικείμενο ΑΕ9 Φιλοσοφία (Λύκειο) υπεβλήθησαν 9 αιτήσεις και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να σχηματιστεί επιμορφωτικό τμήμα. Οι 8 ενδιαφερόμενοι εντάχθηκαν στην επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο της δεύτερης τους επιλογής. 1 ενδιαφερόμενος/η δεν εντάσσεται στην επιμόρφωση, καθώς δεν είχε δεύτερη επιλογή στην αίτησή του.

Για το Υποέργο 11-Περιφέρεια ΠΑΠ9 Νοτίου Αιγαίου υπεβλήθησαν 662 αιτήσεις στον Β’ κύκλο. Ωστόσο με βάση τον γενικό προϋπολογισμό του υποέργου 43.200,00 € και τον προϋπολογισμό Σελ. 9 από 42. του Α’ κύκλου 33.068,90 €, δεν επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο για να υλοποιηθεί η επιμόρφωση για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ως εκ τούτου εντάσσονται στην επιμόρφωση με σειρά προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά υποβολής της αίτησης οι πρώτοι 320 ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί.

Δεν γίνονται δεκτές 342 αιτήσεις, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.  Με δεδομένο ότι ο Α’ Κύκλος της Επιμόρφωσης ολοκληρώθηκε στις 12/5/2023 και οι Επιμορφωτές ολοκλήρωσαν την κατάθεση των παραδοτέων τους στο ΟΠΣ του ΙΕΠ στις 31/5/2023, δεν έχει οριστικοποιηθεί ο τελικός πίνακας των δικαιούχων βεβαίωσης παρακολούθησης ή πιστοποίησης της επιμόρφωσης.

Ως εκ τούτου αν εκ παραδρομής παρακολουθήσει τον Β’ κύκλο της Επιμόρφωσης δικαιούχος βεβαίωσης του Α κύκλου σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, διάφορο από αυτό που παρακολουθεί στον Β’ Κύκλο, θα απορριφθεί αυτοδίκαια από τη λήψη βεβαίωσης από τον Β’ Κύκλο, ακόμα και αν έχει εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της επιμόρφωσης.

Μετά από τις παραπάνω διαδικασίες προέκυψε ο τελικός αριθμός των 11.959 ενδιαφερομένων επιμορφούμενων οι οποίοι εντάχθηκαν σε τμήματα ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησής τους, τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης /Διοικητική Περιφέρεια που υπηρετούν και τη σειρά προτίμησης.

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα

Οι 11.959 επιμορφούμενοι/ες κατανέμονται βάσει γνωστικού αντικειμένου σε τμήματα ως ακολούθως:

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
 

Μάθημα

ΕΠΙΜΟΡΦΟΥ ΜΕΝΟΙ
ΑΕ1 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Λύκειο) 510
ΑΕ2 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Γυμνάσιο) 395
ΑΕ3 (Νεοελληνική) Γλώσσα (Δημοτικό) 1801
ΑΕ4 Λογοτεχνία (Λύκειο) 125
ΑΕ5 Λογοτεχνία (Γυμνάσιο) 197
ΑΕ6 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) 163
ΑΕ7 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο) 267
ΑΕ8 Λατινικά (Λύκειο) 52
ΑΕ10 Αγγλικά (Λύκειο) 385
ΑΕ11 Γαλλικά (Λύκειο) 128
ΑΕ12 Γερμανικά(Λύκειο) 125
ΑΕ13 Προσχολική 2212
ΚΕ1 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Γυμνάσιο) 58
ΚΕ2 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Δημοτικό) 43
ΚΕ3 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή (Λύκειο) 45
ΚΕ4 Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο) 60
ΚΕ5 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης/Οικονομία (Λύκειο) 128
ΚΕ6 Φυσική Αγωγή (Λύκειο) 108
ΚΕ7 Φυσική Αγωγή (Γυμνάσιο) 111
ΚΕ8 Φυσική Αγωγή (Δημοτικό) 283
ΚΕ9 Θρησκευτικά (Λύκειο) 96
ΚΕ10 Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) 129
ΚΕ11 Θρησκευτικά (Δημοτικό) 62
ΚΕ12 Ιστορία (Λύκειο) 140
ΚΕ13 Ιστορία (Γυμνάσιο) 179
ΚΕ14 Ιστορία (Δημοτικό) 244
ΤΠ1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό) 43
ΤΠ2 Καλλιτεχνικά/ Πολιτισμός & Δραστηριότητες (Γυμνάσιο) 36
ΤΠ3 Μουσική (Δημοτικό) 103
ΤΠ4 Μουσική (Γυμνάσιο) 91
ΤΠ5 Θεατρική Αγωγή (Δημοτικό) 73
ΤΠ6 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο) 30
ΦΕΤΜ1 Πληροφορική (Λύκειο) 294
ΦΕΤΜ2 Πληροφορική (Γυμνάσιο) 227
ΦΕΤΜ3 Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Δημοτικό) 185
ΦΕΤΜ4 Μαθηματικά (Λύκειο) 351
ΦΕΤΜ5 Μαθηματικά (Γυμνάσιο) 387
ΦΕΤΜ6 Μαθηματικά (Δημοτικό) 468
ΦΕΤΜ7 Χημεία (Λύκειο) 169
ΦΕΤΜ8 Χημεία (Γυμνάσιο) 70
ΦΕΤΜ9 Βιολογία (Λύκειο) 130
ΦΕΤΜ10 Βιολογία (Γυμνάσιο) 56
ΦΕΤΜ11 Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό) 88
ΦΕΤΜ12 Φυσικά (Δημοτικό) 93
ΦΕΤΜ13 Φυσική (Γυμνάσιο) 131
ΦΕΤΜ14 Φυσική (Λύκειο) 176
ΦΕΤΜ15 Τεχνολογία (Γυμνάσιο) 226
ΦΕΤΜ16 Γεωλογία-Γεωγραφία (Γυμνάσιο) 38
ΦΕΤΜ17 Γεωγραφία (Δημοτικό) 62
ΦΕΤΜ18 Περιβάλλον & Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)  

386

ΣΥΝΟΛΟ 11.959

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα

Επιτυχής ολοκλήρωση του επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Οι ώρες της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος της Επιμόρφωσης πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, σε απογευματινές ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Το υλικό της επιμόρφωσης διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (Moodle) του ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, η οποία χρησιμοποιείται για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων/εργασιών από τους/τις επιμορφούμενους/ες, καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους ή/και με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Επιμόρφωσης στα Νέα ΠΣ.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» γίνεται μέσω των αναφορών που εξάγονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΕΠ, τόσο για το σύγχρονο μέρος της επιμόρφωσης όσο και για το ασύγχρονο μέρος αυτής.

Προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς οι επιμορφούμενοι/ες της Β΄ φάσης το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

  1. Επαρκής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, η οποία βασίζεται στη συμμετοχή του/της επιμορφούμενου/ης στις προγραμματισμένες συσκέψεις. Συγκεκριμένα, θα πρέπει ο/η επιμορφούμενος/η να παρακολουθήσει το 80% κατ’ ελάχιστον των διδακτικών ωρών του προγράμματος (7 από το σύνολο των 8 ωρών). Αυτό θα βεβαιώνεται από τα ηλεκτρονικά παρουσιολόγια (teams attendance reports) που εξάγονται από το Microsoft Teams μετά το πέρας της κάθε συνεδρίας.
  2. Επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις αναφορές που εξάγονται από το ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ, η οποία βασίζεται:

α) στην επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης (κουίζ) κάθε επιμορφωτικής ενότητας,

β) στην εκπόνηση από τον επιμορφούμενο των υποχρεωτικών δραστηριοτήτων (εργασιών) των επιμορφωτικών ενοτήτων τις οποίες παρακολουθεί και συστηματικά ανατροφοδοτεί ο επιμορφωτής, και

γ) στην εκπόνηση διδακτικού σεναρίου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του Οδηγού Μελέτης και πάντως όχι μετά από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης εκτός ειδικών συνθηκών και περιπτώσεων.

  • Ειδικά ως προς τις δραστηριότητες και το διδακτικό σενάριο, αυτά αξιολογούνται και ανατροφοδοτούνται από τον επιμορφωτή. Σε περίπτωση αξιολόγησης εργασίας ως μη επαρκούς, ο επιμορφούμενος οφείλει να την υποβάλει εκ νέου εντός προθεσμίας που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τον/την επιμορφωτή/τριά του. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή των δραστηριοτήτων και του σεναρίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί κατά το πέρας της έκτης εβδομάδας της επιμόρφωσης, ήτοι στις 21/7/2023.
  • Οι επιμορφωτές/τριες καλούνται να παρέχουν ανατροφοδότηση εντός του ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ (πλατφόρμα Moodle) και να την έχουν ολοκληρώσει σε διάστημα έως την τελική ημερομηνία υποβολής των παραδοτέων τους, ήτοι στις 31/7/2023.
  • Στο ΟΠΣ Επιμόρφωσης του ΙΕΠ έχει ενσωματωθεί το λογισμικό “Turnitin” για τον έλεγχο κειμενικής ομοιότητας/σύμπτωσης, για τη λειτουργία του οποίου ισχύουν όσα προβλέπονται στην Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ (Πράξη 3/19-01-2023) και περιγράφονται στον Οδηγό Επιμορφωτή/τριας.

Επιμορφούμενος/η ο/η οποίος/α συμμετέχει με επάρκεια στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και ικανοποιεί επιτυχώς τις προϋποθέσεις της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και λαμβάνει σχετική βεβαίωση πιστοποίησης.

Επιμορφούμενος/η ο/η οποίος/α συμμετέχει με επάρκεια στη σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση και επίσης ολοκληρώνει επιτυχώς τις προϋποθέσεις α και β της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή ολοκλήρωση της επιμόρφωσης και συνακόλουθα τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης στον/στην επιμορφωτή/τρια καθώς και την πληρωμή του/της είναι απαραίτητη η τήρηση των γενικών και ειδικών υποχρεώσεων του/της επιμορφωτή/τριας, χωρίς αποκλίσεις από τις σχετικές οδηγίες.\

Επιμόρφωση στα νέα Προγράμματα

Ανάθεση έργου για τον Β’ κύκλο της Β’ φάσης της επιμόρφωσης στους πιστοποιημένους κατά την Α΄ φάση 493 Επιμορφωτές/τριες Β’, ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf τον Πίνακα ΕΔΩ

Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρο το έγγραφο του ΙΕΠ ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Ανάληψη υπηρεσίας νέων Διευθυντών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας-Πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής 

Ωράριο υποψηφίων Διευθυντών: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας | Εγγραφο

Κλειστά σχολεία δευτεροβάθμιας λόγω εκλογών Παρασκευή 23 και Δευτέρα 26.06.2023-Ποια εξαιρούνται 

Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών τώρα! | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση