Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης στο ΥΠΑΙΘ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Απόφαση.

Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης

Mε επιπλήξεις για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με αναφορά ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση μέσα σε δύο μήνες,  η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κοινοποίησε την υπ. αριθμ. 50/2021 απόφαση της για τη διαδικασία της Τηλεκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η Αρχή διαπίστωσε

παραβιάσεις της νομοθεσίας, μεταξύ αυτών και στη χρήση των μεταδεδομένων των χρηστών  και την εμπλοκή της εταιρείας CISCO-παραβίαση υποχρεώσεων άρθρου 46 του ΓΚΠΔ.

Σύμφωνα με την Απόφαση

η εταιρεία Cisco (εν προκειμένω ο όμιλος και οι εταιρείες του) υπόκειται στο δίκαιο των ΗΠΑ, συνεπώς, κατ’ αρχήν, δεν εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επομένως, κάθε διαβίβαση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά ως προς τη νομιμότητά της.

Δείτε την Απόφαση 50/2021 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

______________

Αναλυτικά-Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης
Η Αρχή:
Α. Απευθύνει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006.

β) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, του άρθρου 12 και του άρθρου 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ.

γ) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ.

δ) Επίπληξη για την παράβαση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ.

ε) Επίπληξη για τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ.

Β. Δίνει εντολή στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπως καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού και συγκεκριμένα όπως:
  • εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της παρούσας:

α) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006 με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσας.

β) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το άρθρο 12 και το άρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ, όπως αναλύονται στις σκέψεις 17 και 21 της παρούσας, τροποποιώντας τη διαδικασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ενημέρωσης

γ) Αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 18 της παρούσης.

  • εντός τεσσάρων (4) μηνών από την παραλαβή της παρούσας αντιμετωπίσει τις παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 20 της παρούσης.

Μετά την πάροδο της αντίστοιχης προθεσμίας, το Υπουργείο οφείλει να ενημερώσει την Αρχή για τη συμμόρφωσή του.

Επιπλήξεις για τα προσωπικά δεδομένα της Τηλεκπαίδευσης
Οι λόγοι των επιπλήξεων-Η Αρχή έκρινε τα εξής:
α) σε σχέση με τα ζητήματα νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

όπως ιδίως εκτίθενται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους αναφερόμενους στις εν λόγω σκέψεις σκοπούς 3, 4 και 5, διαπιστώνει πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό ενός χρήστη κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3471/2006, και ότι δεν έχει διενεργηθεί αναλυτική διερεύνηση της νομιμότητας των εν λόγω σκοπών, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί η νομιμότητά του με βάση το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ.

Ως προς την εν λόγω παράβαση,

η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις που αναλύονται στις σκέψεις 11 έως και 16 της παρούσας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης.

Μετά το διάστημα αυτό, το ΥΠΑΙΘ οφείλει να

έχει εξασφαλίσει ότι λαμβάνει συγκατάθεση για την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον τερματικό εξοπλισμό ενός χρήστη, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζήτησε ο χρήστης, και να έχει τεκμηριώσει αναλυτικά τη νομιμότητα των σκοπών επεξεργασίας με αριθμό 3 έως 5.

β) σε σχέση με τα ζητήματα διαφάνειας,

όπως αναλύονται στη σκέψη 17 της παρούσας και όσον αφορά την ανακοίνωση στοιχείων ΥΠΔ, στη σκέψη 21 της παρούσας, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 13, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 α του ΓΚΠΔ, το άρθρο 12 και το άρθρο 37 παρ. 7 ΓΚΠΔ.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι

οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι λιγότερες από όσες επιβάλλει ο ΓΚΠΔ, ότι οι πληροφορίες δεν είναι σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή και δεν χρησιμοποιείται σαφής και απλή διατύπωση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και ότι πρόκειται για πληροφορία που απευθύνεται και σε παιδιά.

Ως προς την εν λόγω παράβαση,

η Αρχή κρίνει ότι σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις που αναλύονται στη σκέψη 17 της παρούσας και τροποποιώντας τη διαδικασία και το περιεχόμενο της παρεχόμενης ενημέρωσης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης.

γ) Σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει

η συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αναλύονται στη σκέψη 18 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το Υπουργείο έχει παραβιάσει τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του ΓΚΠΔ, καθώς τα λαμβανόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα δεν προστατεύουν επαρκώς τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ως προς την εν λόγω παράβαση,

η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ με τον τρόπο που αναλύεται στη σκέψη 18 της παρούσας εντός προθεσμίας δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης.

δ) Σε σχέση με την έκφραση γνώμης

των υποκειμένων των δεδομένων ή των εκπροσώπων τους για τη σχεδιαζόμενη επεξεργασία, διαπιστώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ παραβίασε την υποχρέωση του άρθρου 35 παρ. 9 του ΓΚΠΔ. Ως προς την εν λόγω παράβαση, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ.

ε) Σε σχέση με το ζήτημα της διαβίβασης

δεδομένων εκτός Ε.Ε., όπως αναλύεται στη σκέψη 20 της παρούσης, διαπιστώνεται ότι το ΥΠΑΙΘ παραβίασε τις υποχρεώσεις του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της διαβίβασης με τον τρόπο που περιγράφεται στην εν λόγω σκέψη.

Ως προς την εν λόγω παράβαση

και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ πρόσφατη σχετική καθοδήγηση του ΕΣΠΔ, η Αρχή κρίνει ότι, σε αυτό το στάδιο, το αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό μέτρο για την αντιμετώπιση της εν λόγω παράβασης είναι, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ, να απευθύνει επίπληξη προς το ΥΠΑΙΘ και παράλληλα να του δώσει εντολή, με βάση το άρθρο 58 παρ. 2 δ’ ΓΚΠΔ, να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, αντιμετωπίζοντας τις παραβάσεις με τον τρόπο που αναλύεται στις σκέψη 20 της παρούσας, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την επίδοση της απόφασης.

Δείτε επίσης

Πρόσκληση μόνιμων διορισμών Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020: ΤΕ01.19, 02.01, 02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, 02.02
Σε αργία τέθηκε το στέλεχος εκπαίδευσης στο οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό

Πριν φύγετε

Αδειες νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Πόσες δύναται να χορηγηθούν έως το τέλος του 2021 | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση