Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία | Υλοποίηση έρευνας ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Υλοποίηση έρευνας ΙΕΠ για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μαθητές-εκπαιδευτικούς, λόγω Covid19 – Τα ερευνητικά εργαλεία  – οδηγοί συνέντευξης και ερωτηματολόγια –  εκπονούνται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Επιπτώσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης-Ερευνα ΙΕΠ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), υλοποιεί έρευνα με τίτλο “Διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/ μαθήτριες και εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,εξαιτίας της πανδημίας του Covid19″.

Σε συνεργασία με το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ

Τα ερευνητικά εργαλεία  – οδηγοί συνέντευξης και ερωτηματολόγια –  εκπονούνται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με το εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

Υλοποίηση με μικτή μεθοδολογία σε 2 τμήματα

Η ερευνητική παρέμβαση θα ακολουθήσει μικτή μεθοδολογία στην προοπτική μεθοδολογικού τριγωνισμού (triangulation) και θα υλοποιηθεί σε δύο τμήματα:

ΤΜΗΜΑ Ι: Διενέργεια ποιοτικής έρευνας και ΤΜΗΜΑ ΙΙ: Διενέργεια ποσοτικής έρευνας.
ΤΜΗΜΑ Ι

Διενέργεια ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Σύσταση 8– 10 ομάδων συζήτησης (focus groups 6-7 ατόμων, διάρκειας 2,5 ωρών κάθε μία):

(α) Γονέων όλων των βαθμίδων (γενικής και ειδικής αγωγής)

(β) Εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και διαφορετικών ειδικοτήτων (γενικής και ειδικής αγωγής)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Διενέργεια ποσοτικής έρευνας με τα εξής χαρακτηριστικά:

(α) Ανάλυση δεδομένων 2.000 ερωτηματολογίων για μαθητές β/θμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 13-18 ετών

(β) Διεξαγωγή 1000 τηλεφωνικών δομημένων συνεντεύξεων, διάρκειας 12 περίπου λεπτών για εκπαιδευτικούς α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

(γ) Διεξαγωγή 1000 τηλεφωνικών δομημένων συνεντεύξεων, διάρκειας 10 περίπου λεπτών για γονείς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης

Η δειγματοληψία θα πρέπει να είναι τυχαία, αντιπροσωπευτική του πληθυσμού αναφοράς, στρωματοποιημένη με βάση κριτήρια που θα προσδιοριστούν από το ΙΕΠ ( π.χ. βαθμίδα εκπαίδευσης μαθητή, ειδικότητα των εκπαιδευτικών κλπ.).

Για τη διενέργεια της έρευνας το ΙΕΠ προχωρά

Α. Σε έρευνα αγοράς για την απευθείας ανάθεση με λήψη τριών προσφορών, και

Β) σε έκδοση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 24.800,00€ για την ανάθεση του έργου.

Προϋπολογισμός

Η διενέργεια έρευνας για την διερεύνηση των επιπτώσεων της απομάκρυνσης από τη διά ζώσης διδασκαλία και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19,  υποδιαιρείται σε δύο (02) Τμήματα με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς:

ΤΜΗΜΑ Ι: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 10.000,00 πλέον ΦΠΑ (12.400,00 € με ΦΠΑ 24%)

ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 10.000,00 πλέον ΦΠΑ (12.400,00 € με ΦΠΑ 24%)

Ο προϋπολογισμός του συνόλου του έργου,

ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) πλέον Φ.Π.Α., ήτοι είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και επιμερίζεται ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ(€)

ΦΠΑ 24% (€) ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΤΜΗΜΑ Ι ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

10.000,00 2.400,00 12.400,00
ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

10.000,00 2.400,00 12.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 4.800,00 24.800,00

 

Η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2021, του Ι.Ε.Π.

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/των Αναδόχου-ων και όλες οι απαραίτητες δαπάνες χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

Δείτε  σε μορφή pdf το σχετικό έγγραφο του ΙΕΠ για την υλοποίηση της έρευνας Διερεύνηση των επιπτώσεων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δείτε επίσης

Γνωμοδότηση-εξ αποστάσεως εργασία: Είναι νόμιμη η εκτροπή υπηρεσιακής τηλεφωνικής γραμμής σε προσωπικό τηλέφωνο υπαλλήλου;
Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα”
Μητρώο εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: Υποβολή αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Υπουργείου Παιδείας: Πρόσκληση σε Φορείς για υποβολή αιτημάτων για το 2021-22
Εργαστήρια δεξιοτήτων 21+: Πρόσκληση Υποβολής Εκπαιδευτικού Υλικού

Πριν φύγετε

Επαναλειτουργία σχολείων από Δευτέρα 10.05: Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση