Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επίσπευση επιλογής Διευθυντών σχολείων: ΦΕΚ Α 150-Αρθρο 190 του νόμου 4964/2022 

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επίσπευση επιλογής Διευθυντών σχολείων: ΦΕΚ Α 150-Αρθρο 190 του νόμου 4964/2022 – Διάταξη με τις ρυθµίσεις για την επιλογή Διευθυντών, Προϊσταµένων και Υποδιευθυντών.

Επίσπευση επιλογής Διευθυντών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 150/30-7-2022 ο νόμος 4964/2022, με το άρθρο 190 στο οποίο περιλαμβάνεται η διάταξη με τις ρυθµίσεις για την επιλογή Διευθυντών, Προϊσταµένων και Υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων και η οποία τροποποιεί τον νόμο 4823/2021.

Δείτε το νόμο 4964/2022 – ΦΕΚ Α 150/30-7-2022

Με τη διάταξη και προκειμένου να επισπευσθεί η επιλογή Διευθυντών, Προϊστάμενων και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ.:

Α. Καταργείται  η συμμετοχή των Εποπτών Ποιότητας και Συμβούλων  Εκπαίδευσης  και κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής  αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού ‘Εργου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς.

Β. Τo συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., κατά πρώτη εφαρμογή του ν. 4823/2021 (Α 136), αποτιµάται µε τις αξιολογικές µονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.

Γ Επιπροσθέτως με την παρ. 1 αλλάζει η σειρά επιλογής στελεχών εκπαίδευσης και ορίζεται ότι προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., ενώ έπονται η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί το άρθρο 190

Άρθρο 190

Ρυθµίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τοµέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021

1. Η παρ. 4 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, τροποποιείται, ως προς τη σειρά προκήρυξης των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης, και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος:

α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, των Συµβούλων Εκπαίδευσης, των διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και των υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ.,

β) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταµένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και

γ) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των Προϊσταµένων των Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.»

2. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, προστίθεται παρ. 12 ως εξής:

«12. Οι θέσεις διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ. κατά την παρ. 4 του παρόντος πληρούνται µε επιλογή σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου.

Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 37 αποτελείται από τα εξής µέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ο οποίος υπάγεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρµοδιότητα εκτείνεται και σε αυτή, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο,

γ) τρεις (3) εκπαιδευτικούς, οι οποίοι:

γα) υπηρετούν µε οργανική θέση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και

γβ) έχουν: i) ο πρώτος τουλάχιστον εικοσαετή και οι υπόλοιποι τουλάχιστον δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 ή ii) τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του στοιχείου i).

Το µέλος της περ. β) επιλέγεται, µε τον αναπληρωτή του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε βάση τα ακαδηµαϊκά του προσόντα.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους του προηγούµενου εδαφίου, ως µέλος της περ. β), µε τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός που υπηρετεί µε οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθµίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30, µε κριτήρια επιλογής την ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης κατά τα παραπάνω.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν την προϋπόθεση της υπηρεσίας σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης του προηγούµενου εδαφίου, ως µέλος επιλέγεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον τριακονταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και διοικητική εµπειρία, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, ως µέλος της περ. β) ορίζεται εκπαιδευτικός µε τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί µε οργανική θέση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Τα µέλη της περ. γ) επιλέγονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για την εφαρµογή του στοιχείου i) της υποπερ. γβ) της περ. γ) κριτήρια επιλογής συνιστούν η ιεραρχική θέση και τα χρόνια της υπηρεσίας σε θέση στελέχους εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30.

Για την εφαρµογή του στοιχείου ii) της ίδιας υποπερίπτωσης προτιµώνται όσοι έχουν διοικητική εµπειρία ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι µε διοικητική εµπειρία, προτιµώνται υποψήφιοι µε τη µεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα µέλη της περ. γ) ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς µε τουλάχιστον εικοσαετή και δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία αντίστοιχα που υπηρετούν µε οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 37.» 3. Στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021, περί των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄, προστίθεται παρ. 13 ως εξής

«13. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων διευθυντών, προϊσταµένων και υποδιευθυντών σχολικών µονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τοµέων των Ε.Κ. αποτιµάται µε τις αξιολογικές µονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 33 από το Τοπικό Συµβούλιο Επιλογής της παρ. 12 του παρόντος.»

Υπενθυμίζουμε ότι:

Δυο διατάξεις με τις οποίες παρατάθηκε η άσκηση καθηκόντων Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) και υπευθύνων τομέων των Ε.Κ. και η θητεία των υπηρετούντων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, περιέχονται στο νόμο 4957/2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις“.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Δείτε σχετικά

Κεραμέως-Διευθυντές Εκπαίδευσης: Συγχαρητήρια και ευχές σε τηλεδιάσκεψη για τη νέα σχολ. χρονιά 

Δείτε επίσης

Αλλαγές στο νόμο πλαίσιο για ΑΕΙ στο ΦΕΚ Α 150-Αρθρα 191 και 192 νόμου 4964/2022 

Οδηγίες ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής-ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 

Ολοήμερο σχολείο-Νέο Πρόγραμμα: Δημοτικού και Νηπιαγωγείου-άρθρο 371 του ν. 4957/2022 

Νόμος 4957/2022 για τα ΑΕΙ: Με τις διατάξεις για νεοδιόριστους, παράταση θητείας Δ/ντών-Νέο Ολοήμερο-Παιδαγ. Επάρκεια

Προσλήψεις αναπληρωτών-αύξηση πόρων: Του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Αρθρο 390 του ν. 4957/2022 

Νεοδιόριστοι-Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης: Ρυθμίσεις στο άρθρο 372 του νόμου 4957/2022 

Αποκλεισμός διορισμένων από νέο διορισμό στην εκπαίδευση-Αρθρο 389 του νόμου 4957/2022 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας: Τι προβλέπεται στο άρθρο 99 του ν. 4957/2022-Μεταβατική περίοδος 

Αξιολόγηση-Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση